Ot.prp. nr. 69 (1996-97)

Om lov om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera

Til innholdsfortegnelse

2 Kort om pensjonsforholdene til det kunstneriske personalet ved Den Norske Opera

Den Norske Opera har hatt en egen tariffavtale om pensjonsordning for ballettdansere og sangsolister siden 1 juli 1977 og for korsangere siden 1 juli 1988. Avtalene ble inngått mellom staten ved «Forhandlingsutvalget» og de respektive arbeidstakerorganisasjonene.

Avtalene innebærer at ballettdanserne har en aldersgrense på 41 år, mens aldersgrensene for sangsolister og korsangere er henholdsvis 52 og 56 år. Den siste kunstnergruppen har likevel rett til å fratre sin stilling med rett til pensjon inntil tre år før aldersgrensen. Det vil si fra fylte 53 år.

Full alderspensjon utgjør 66 prosent av lønnen det året aldersgrensen nås, og gis for ballettdansere, sangsolister og korsangere etter henholdsvis 20, 23 og 23 års tjenestetid. Ordningen gir videre uføre- og familiepensjon etter de bestemmelsene som gjelder i lov om Statens Pensjonskasse. Endelig nevnes at avtalene er i samsvar med pensjonsordningene til det kunstneriske personalet ved operaene i de andre nordiske landene.