Ot.prp. nr. 69 (1996-97)

Om lov om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera

Til innholdsfortegnelse

4 Ikrafttredelse. Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet foreslår at lovforslaget trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer. Det forutsettes videre at gjeldende avtaler om pensjonsordning for det kunstneriske personalet ved Den Norske Opera opphører å gjelde fra det tidspunktet lovforslaget trer i kraft.

Lovforslaget vil sett under ett ikke medføre merutgifter av økonomisk art. Det kan derimot få en viss innsparingseffekt ved at det foreslås en utvidelse av hvilke inntekter alderspensjonene til det kunstneriske personalet ved Den Norske Opera skal prøves mot. Videre antas det å ville bli en økonomisk innsparing ved at administrasjonen av ordningen blir overført fra Operaen til Statens Pensjonskasse. Grunnen er den betydelige kompetansen som Pensjonskassen sitter inne med når det gjelder administrasjon av pensjonsordninger samt de stordriftsfordelene som kan oppnås ved å benytte Edb-baserte rutiner for utbetaling, beregning og administrering av pensjoner.