Ot.prp. nr. 69 (1996-97)

Om lov om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera

Til innholdsfortegnelse

5 Merknader til de enkelte paragrafene i lovforslaget

Til § 1:

Paragrafen bestemmer hvem loven gjelder for. Som det går fram, er dette det kunstneriske personalet som er ansatt ved Den Norske Opera. Nærmere bestemmelser om hva slags pensjonsordning det kunstneriske personalet skal ha, og vilkårene for å være medlem i ordningen, fins i lovforslaget § 2.

Til § 2:

Paragrafen inneholder bestemmelser om hva slags pensjonsordning det kunstneriske personalet ved Den Norske Opera skal ha, og om vilkårene for å være medlem i ordningen.

Av første ledd går det fram at det kunstneriske personalet ved Operaen skal være medlem i Statens Pensjonskasse med de rettigheter og plikter som følger av lov om Statens Pensjonskasse, men med de unntakene som følger av §§ 2 til 5 og 7 i lovforslaget.

I andre ledd fins de vilkårene som kunstneren ved Operaen må oppfylle for å være medlem i pensjonsordningen. For en fast ansatt er det et vilkår at vedkommende er ansatt på ubestemt tid, mens det for den som er midlertidig ansatt, kreves at han eller hun er ansatt for minst ett år. Videre kreves det for både de faste og de midlertidige ansatte at de arbeider minst 50 prosent av den tiden som er vanlig i en hel stilling.

Til § 3:

Paragrafen gir nærmere bestemmelser om aldersgrensen og pensjonsalderen til det kunstneriske personalet ved Den Norske Opera.

Første ledd inneholder bestemmelser om aldersgrensen. Først gis det en definisjon av hva man skal forstå med denne grensen. Med uttrykket «utgangen av den sesongen» forstås datoen 1 august, da en sesong ved Den Norske Opera varer til og med 31 juli. Deretter listes aldersgrensene for de tre typene av kunstnere opp.

Andre leddinneholder bestemmelser om pensjonsalderen. Først gis det en definisjon av hva man skal forstå med denne alderen. Deretter forklares det at pensjonsalderen for ballettdansere og sangsolister er den samme som aldersgrensen for disse kunstnerne. Den eneste kunstnergruppen som kan ta ut alderspensjon før aldersgrensen, er korsangerne. Disse sangerne kan ta ut alderspensjon tre år før aldersgrensen.

Til § 4:

Paragrafen gir regler om hvordan pensjonene til det kunstneriske personalet ved Den Norske Opera skal beregnes. Det går fram at beregningene skal skje etter bestemmelsene i lov om Statens Pensjonskasse, men med to unntak.

Det første unntaket fins i første ledd, og gjelder kravet til tjenestetid for rett til full pensjon for de kunstnerne som står i stilling når pensjonstilfellet inntrer. Det slås fast at det skal være 20 år for ballettdansere og 23 år for sangsolister og korsangere.

Det andre unntaket fins i andre ledd, og gjelder fastsettingen av nevneren i tjenestetidsbrøken ved beregning av en oppsatt pensjonsrett. Bestemmelsen svarer til den bestemmelsen som fins i lov om Statens Pensjonskasse § 24 andre ledd, men slik at det minste nevneren kan være, er lik kravet til tjenestetid for rett til full pensjon for de kunstnerne som står i stilling til de når pensjonsalderen. For ballettdansere vil det si 20 år, mens det for sangsolister og korsangere vil si 23 år.

Til § 5:

Bestemmelsen gir regler om hvordan alderspensjonene til det kunstneriske personalet ved Den Norske Opera skal inntektsprøves.

Første ledd gir regler om hvordan inntektsprøvingen skal skje for de kunstnerne ved Operaen som blir pensjonert etter at loven har trådt i kraft. Det slås fast at pensjonisten i perioden mellom pensjonsalderen og fylte 60 år ved siden av pensjonen kan ha en pensjonsgivende inntekt i folketrygden som på årsbasis svarer til grunnbeløpet i folketrygden, uten at pensjonen blir redusert.

Dersom pensjonistens inntekt overstiger grunnbeløpet i folketrygden, skal pensjonen reduseres med 50 prosent av den overskytende inntekten, men slik at summen av den inntektsprøvde pensjonen og inntekten likevel ikke skal være større enn den inntekten kunstneren på pensjoneringstidspunktet hadde som ballettdanser, sangsolist eller korsanger, når man regner om inntekten på pensjoneringstidspunktet til en årsinntekt.

Det er ikke sagt noe uttrykkelig om hvordan inntektsprøvingen skal skje etter at pensjonisten har fylt 60 år. Det er heller ikke nødvendig, da det av lovforslaget § 2 følger at inntektsprøvingen skal skje etter bestemmelsene i lov om Statens Pensjonskasse.

Andre ledd gir regler om inntektsprøvingen av alderspensjonene til de kunstnerne ved Den Norske Opera som er pensjonert når den nye loven trer i kraft. For å sikre at pensjonene til disse personene blir inntektsprøvd på den måten som går fram av gjeldende pensjonsavtaler, er den gjeldende inntektsprøvingsbestemmelsen tatt inn i lovforslaget.

Til § 6:

Bestemmelsen gir departementet hjemmel for å gi utfyllende bestemmelser til lovforslaget §§ 2 til 5. En har funnet det mest ryddig med én felles forskriftshjemmel, i steden for at det tas inn forskjellige forskriftshjemler i tilknytning til de enkelte paragrafene i lovforslaget.

Til § 7:

Bestemmelsen gir regler om lovens ikrafttredelse og om overgangsregler.

Første ledd gir regler om lovens ikrafttredelse. Det går fram at loven skal tre i kraft fra den tiden Kongen bestemmer. Fra samme tidspunkt forutsettes det at de gjeldende avtalebaserte pensjonsordningene for det kunstneriske personalet ved Operaen faller bort.

Andre og tredje ledd inneholder overgangsregler. I andre ledd er det bestemt at den tiden kunstneren ved Operaen var omfattet av de avtalebaserte pensjonsordningene til det kunstneriske personalet ved Operaen, skal telle med som pensjonsgivende tjenestetid etter den nye loven. Bestemmelsen sikrer dermed at det blir tatt hensyn også til denne tiden.

Tredje ledd foretar en avgrensning av hvem som har rett til oppsatt pensjon. Det går fram at rett til slik pensjon har ikke de kunstnerne eller deres etterlatte som ved lovens ikrafttredelse har fratrådt sin stilling ved Den Norske Opera, eller de som ved ikrafttredelsen hadde ulønnet permisjon fra sin stilling ved Operaen og som senere ikke vender tilbake til den. De personene som dermed vil ha rett til oppsatt pensjon, er de kunstnerne som står i stilling ved lovens ikrafttredelse og de kunstnerne som ved ikrafttredelsen har ulønnet permisjon fra sin stilling ved Operaen, og som senere vender tilbake til den.