Ot.prp. nr. 69 (1996-97)

Om lov om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera

§ 1 Hvem loven gjelder for

Denne loven gjelder for ballettdansere, sangsolister og korsangere som er ansatt ved Den Norske Opera.

§ 2 Pensjonsordning

Ballettdansere, sangsolister og korsangere er medlem i Statens Pensjonskasse, med de rettigheter og de plikter som følger av lov 28 juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse, men med de unntakene som følger av loven her.

Bestemmelsen her gjelder bare for den som er fast ansatt eller midlertidig ansatt for minst ett år, og som arbeider minst 50 prosent av arbeidstiden i en hel stilling.

§ 3 Aldersgrense og pensjonsalder

Aldersgrensen er det tidspunktet når ballettdanserens, sangsolistens eller korsangerens ansettelse ved Den Norske Opera opphører uten oppsigelse. For ballettdansere er denne grensen lik utgangen av den sesongen når vedkommende fyller 41 år, mens den for sangsolister og korsangere er lik utgangen av den sesongen når vedkommende fyller henholdsvis 52 og 56 år.

Pensjonsalderen er det tidspunktet når ballettdanseren, sangsolisten eller korsangeren tidligst kan ta ut alderspensjon. For ballettdansere og sangsolister er denne alderen lik aldersgrensen, mens den for korsangere er lik utgangen av den sesongen når vedkommende fyller 53 år.

§ 4 Beregning av pensjon

Beregning av pensjon skal skje etter reglene i lov 28 juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse, likevel slik at kravet til tjenestetid for rett til full pensjon for den som står i stilling ved pensjonering, er 20 år for ballettdansere og 23 år for sangsolister og korsangere.

For den som har rett til oppsatt pensjon, skal den oppsatte pensjonen utgjøre en så stor del av full pensjon som forholdet mellom opptjent tjenestetid og den tjenestetiden vedkommende ville fått fra den dagen han eller hun ble medlem i pensjonsordningen og fram til aldersgrensen, likevel ikke mer enn 40 år og ikke mindre enn 20 år for ballettdansere og 23 år for sangsolister og korsangere.

§ 5 Inntektsprøving av alderspensjon

I tidsrommet mellom pensjonsalderen og fylte 60 år kan pensjonisten ved siden av alderspensjonen ha en pensjonsgivende inntekt i folketrygden som svarer til folketrygdens grunnbeløp. Dersom den pensjonsgivende inntekten er større, skal pensjonen reduseres med 50 prosent av den overskytende inntekten. Summen av pensjonen og inntekten skal likevel ikke utgjøre et større beløp enn tidligere lønn som ballettdanser, sangsolist eller korsanger.

For ballettdansere, sangsolister eller korsangere ved Den Norske Opera som er alderspensjonert før denne lovens ikrafttredelse, og som inntrer i et fast tjenesteforhold ved Den Norske Opera i en hel eller en redusert stilling, skal alderspensjonen ikke utbetales med et større beløp enn at den sammen med lønnen svarer til lønnen i den nye stillingen, når man legger til grunn den nye stillingens fulle lønn.

§ 6 Forskrifter

Departementet kan gi utfyllende bestemmelser til §§ 2 til 5.

§ 7 Ikrafttredelse. Overgangsregler

Denne loven trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer.

Den tiden ballettdanseren, sangsolisten eller korsangeren har vært omfattet av den tidligere avtalebaserte pensjonsordningen for det kunstneriske personalet ved Den Norske Opera, regnes som pensjonsgivende tjenestetid etter denne loven.

Oppsatt pensjon gis ikke til de ballettdanserne, sangsolistene og korsangerne som ved denne lovens ikrafttredelse har fratrådt sin stilling ved Den Norske Opera før aldersgrensen, eller som har ulønnet permisjon fra sin stilling ved lovens ikrafttredelse. Det samme gjelder oppsatt pensjon til deres etterlatte.