Ot.prp. nr. 71 (1998-99)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Barne- og familiedepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til endringer i

  • lov 26. juni 1998 nr 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven),

  • lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven).

I kontantstøtteloven foreslås det endringer i kapittel 3 om kontantstøttens størrelse og utbetaling. Det foreslås at kontantstøtteloven § 7 tredje og fjerde ledd endres slik at det innføres 5 satser for kontantstøtte, mot dagens 4 satser.

Under behandlingen av statsbudsjettet for 1999 vedtok Stortinget at det skal gjelde nye satser for barnehagetilskuddet fra 1. august 1999. Forslaget om 5 satser for kontantstøtte er en oppfølging av Stortingets vedtak, og innebærer en harmonisering av satsene for kontantstøtte og barnehagetilskuddet med utgangspunkt i barnets avtalte oppholdstid i barnehage. Formålet med en slik endring er at det skal legges bedre til rette for fleksible løsninger. Det skal bli bedre mulighet for småbarnsforeldre til å kombinere deltidsplass i barnehage med gradert kontantstøtte.

Departementet foreslår at det innføres fem satser for kontantstøtte med virkning fra 1. august 1999.

Forslagene til endringer i folketrygdloven er i hovedsak en oppfølging til lov 11. desember 1998 nr 70 om endringer i folketrygdloven. I endringsloven ble blant annet skjæringstidspunktet for opptjening av retten til løpende stønad ved fødsel og adopsjon endret fra fødselen til tidspunktet for påbegynnelse av stønadsperioden, det vil si senest 3 uker før termindato. Videre ble også bestemmelsen om sykepenger i stønadsperioden for fødsels- og adopsjonspenger opphevet. Departementet foreslår enkelte tekniske justeringer i folketrygdloven kapittel 14 om ytelser ved fødsel og adopsjon for å få bedre sammenheng i regelverket.

Forslagene om å endre kontantstøtteloven og folketrygdloven har ikke vært ute til alminnelig høring, men er forelagt berørte fagdepartementer og Rikstrygdeverket i henhold til Utredningsinstruksen kapittel 6.1.