Ot.prp. nr. 71 (1998-99)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven

Til innholdsfortegnelse

4 Merknader til de enkelte bestemmelser

4.1 Merknader til endringsforslaget i kontantstøtteloven

Til § 7

Tredje ledd angir i bokstav a-d hvilke avtalte timetall per uke i barnehage som utløser delvis kontantstøtte. Delvis kontantstøtte ytes som 80 %, 60 %, 40 % eller 20 % av full ytelse.

Fjerde ledd stadfester at det ikke ytes kontantstøtte hvis det foreligger avtale om at barnet skal ha en oppholdstid i barnehagen på 33 timer eller mer per uke. Ved beregningen av det øvre timetall i de ulike kategorier er det slik at f. eks 16 timer omfatter alle timetall opp til 16,99. Det vil derfor være slik at delvis kontantstøtte utbetales til og med et avtalt ukentlig timetall på 32,99.

4.2 Merknader til endringsforslagene i folketrygdloven

Til innledningen til kapittel 14

Henvisningene til §§ 14-11, 14-19 og 14-29 foreslås fjernet og erstattet med henholdsvis § 14-10, § 14-18 og § 14-28.

Til § 14-4 femte ledd

Henvisningen til § 14-29 foreslås fjernet og erstattet med § 14-28.

Til § 14-5 andre ledd, jfr § 14-15 første ledd

Det foreslås at skjæringstidspunktet for beregningen av inntektsgrunnlaget for fødsels- og adopsjonspenger for kvinner som mottar dagpenger eller sykepenger etter folketrygdloven § 8-49 endres til det tidspunkt stønadsperioden tar til. Etter § 14-8 første ledd regnes stønadsperioden tidligst fra 12 uker før fødselen og senest fra 3 uker før fødselen.

Til § 14-7 andre og sjette ledd

Henvisningene til § 14-11 og § 14-29 foreslås fjernet og erstattet med henholdsvis § 14-10 og § 14-28.

Til § 14-10 fjerde ledd

Henvisningen til § 14-4 fjerde ledd foreslås endret til § 14-4 femte ledd. Henvisningen til § 14-29 foreslås fjernet og erstattet med § 14-28.

Til § 14-13 tredje ledd

Henvisningen til § 14-11 foreslås fjernet og erstattet med § 14-10.

Til § 14-14 syvende ledd

Henvisningen til § 14-29 foreslås fjernet og erstattet med § 14-28.

Til § 14-16 femte ledd

Henvisningen til § 14-29 foreslås fjernet og erstattet med § 14-28.

Til § 14-18

I overskriften erstattes «Obligatorisk kvote» med «Fedrekvote».

Henvisningen i bestemmelsens tredje ledd til § 14-29 foreslås fjernet og erstattet med § 14-28.

Til § 14-22 første ledd

Henvisningen til § 14-11 foreslås endret og erstattet med § 14-10.

Til § 14-22 andre ledd bokstav b

Henvisningen til § 14-8 tredje ledd foreslås endret til § 14-8 andre ledd.

Til § 14-25 første ledd

Henvisningen til § 14-19 foreslås fjernet og erstattet med § 14-18.

Til § 14-29

Bestemmelsen regulerer retten til sykepenger i tidskontoperioden.

Som en konsekvens av at bestemmelsene om sykepenger i stønadsperioden for fødsels- og adopsjonspenger er opphevet har § 14-29 mistet sin betydning. Bestemmelsen foreslås derfor opphevet.