Ot.prp. nr. 71 (1998-99)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne- og familiedepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven) og i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven) og i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Barne- og familiedepartementet ligger ved.