Ot.prp. nr. 71 (1998-99)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endringer i lov 26. juni 1998 nr 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven) og i lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven)

I

I lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte (kontantstøtteloven) gjøres følgende endringer:

§ 7 tredje og fjerde ledd skal lyde:

Dersom barnet gjør bruk av barnehageplass som det ytes statlig driftstilskudd for, og det er skriftlig avtalt redusert oppholdstid, ytes delvis kontantstøtte som følger:

a. Med 80 prosent av full kontantstøtte når det er avtalt oppholdstid til og med 8timer per uke.

b. Med 60 prosent av full kontantstøtte når det er avtalt oppholdstid fra og med 9 til og med 16timer per uke.

c. Med 40 prosent av full kontantstøtte når det er avtalt oppholdstid fra og med 17 til og med 24 timer per uke.

d.Med 20 prosent av full kontantstøtte når det er avtalt oppholdstid fra og med 25 til og med 32 timer per uke.

Det ytes ikke kontantstøtte hvis det er avtalt oppholdstid på 33 timer eller mer per uke.

II

I lov av 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) gjøres følgende endringer:

Innledningen til kapittel 14 skal lyde:

Kapittel 14. Ytelser ved fødsel og adopsjon

Bestemmelser om

  • formål står i § 14-1

  • medlemskap står i § 14-2

  • arbeidsgiverens plikt til å utbetale ytelser i utlandet står i § 14-3

  • fødselspenger står i §§ 14-4 til 14-10

  • engangsstønad ved fødsel står i § 14-12

  • svangerskapspenger står i § 14-13

  • adopsjonspenger står i §§ 14-14 til 14-18

  • engangsstønad ved adopsjon står i § 14-20

  • tidskonto for fødsels- og adopsjonspenger står i §§ 14-21 til 14-28

  • forskrifter står i § 14-30.

§ 14-4 femte ledd skal lyde:

Det er et vilkår for rett til fødselspenger at vedkommende ikke er i arbeid. Ved delvis fravær fra arbeidet ytes det graderte fødselspenger, se også §§ 14-21 til 14-28.

§ 14-5 andre ledd skal lyde:

For en kvinne som mottar dagpenger under arbeidsløshet eller sykepenger etter § 8-49, skal inntektsgrunnlaget pr. uke fastsettes ut fra inntekten i de beste seks månedene av de siste ti månedene før stønadsperioden tar til, se § 14-8 første ledd.

§ 14-7 andre og sjette ledd skal lyde:

Med de begrensninger som følger av §§ 14-8 til 14-10 kan stønadsperioden deles mellom foreldrene når begge fyller vilkårene for rett til fødselspenger etter § 14-4.

Fødselspenger ytes ikke etter at barnet har fylt to år, se likevel §§ 14-21 til 14-28.

§ 14-10 fjerde ledd skal lyde:

Fedrekvoten kan benyttes helt ut samtidig med at moren mottar graderte fødselspenger på opptil 50 pst. etter § 14-4 femte ledd eller etter bestemmelsene om tidskonto i §§ 14-21 til 14-28.

§ 14-13 tredje ledd skal lyde:

Svangerskapspenger ytes fra det tidspunktet kvinnen er pålagt å slutte i arbeidet, og fram til tre uker før fødselen. Fra det sistnevnte tidspunktet ytes det fødselspenger etter bestemmelsene i §§ 14-3 til 14-10.

§ 14-14 syvende ledd skal lyde:

Det er et vilkår for rett til adopsjonspenger at vedkommende har omsorgen for barnet og ikke er i arbeid. Ved delvis fravær fra arbeidet ytes det graderte adopsjonspenger, se også §§ 14-21 til 14-28.

§ 14-16 femte ledd skal lyde:

Retten til adopsjonspenger må nyttes innen to år etter at adoptivforeldrene overtok omsorgen for barnet, se likevel §§ 14-21 til 14-28.

§ 14-18 skal i overskriften lyde:

§ 14-18. Fedrekvote

§ 14-18 tredje ledd skal lyde:

Fedrekvoten kan benyttes helt ut samtidig med at adoptivmoren mottar graderte adopsjonspenger på opptil 50 pst. etter § 14-14 eller etter bestemmelsene om tidskonto i §§ 14-21 til 14-28.

§ 14-22 første ledd første setning skal lyde:

Den som har rett til fødselspenger etter §§ 14-4 til 14-10, kan ta ut opptil 195 stønadsdager (39 uker) med redusert dagsats (80 pst.), eller 145 stønadsdager (29 uker) med full dagsats i kombinasjon med gjenopptakelse av arbeidet.

§ 14-22 andre ledd bokstav b skal lyde:

b) de første seks ukene (30 stønadsdagene) etter fødselen som er forbeholdt moren, se § 14-8 andre ledd,

§ 14-25 første ledd første punktum skal lyde:

Den som mottar adopsjonspenger etter §§ 14-14 til 14-18, kan ta ut opptil 195 stønadsdager (39 uker) med redusert dagsats eller 145 stønadsdager (29 uker) med full dagsats i kombinasjon med delvis gjenopptakelse av arbeidet.

§ 14-29 oppheves.

III

Ikrafttredelse

Denne loven trer i kraft 1. august 1999. Endringene i folketrygdloven gjelder for tilfeller der fødselen eller omsorgsovertakelsen ved adopsjon finner sted tidligst fra dato for ikrafttredelse.