Ot.prp. nr. 71 (1998-99)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven

Til innholdsfortegnelse

3 Endringer i folketrygdloven

3.1 Beregning av fødsels- og adopsjonspenger - skjæringstidspunktet for fastsettelsen av inntektsgrunnlaget for kvinner som mottar dagpenger under arbeidsløshet eller sykepenger etter § 8-49 endres fra fødsel til tidspunktet for når stønadsperioden tar til - folketrygdloven § 14-5 andre ledd, jfr § 14-15 første ledd

I lov 11. desember 1998 nr 70 om endringer i folketrygdloven ble skjæringstidspunket for opptjening av fødsels- og adopsjonspenger endret. Endringen innebærer at opptjeningsperioden skal beregnes ut fra det tidspunkt stønadsperioden påbegynnes, tidligst fra 12 uker før fødselen og senest fra 3 uker før fødselen, og ikke fra fødselstidspunktet som tidligere. Endringen trer i kraft 1. august 1999.

Som en konsekvens av denne endringen foreslår departementet at også skjæringstidspunktet for fastsettelsen av inntektsgrunnlaget for fødsels- og adopsjonspenger for kvinner som mottar dagpenger under arbeidsløshet eller sykepenger i en slik periode etter folketrygdloven § 8-49, endres til det tidspunkt stønadsperioden påbegynnes.

Forslaget antas ikke å ha budsjettmessige eller administrative konsekvenser.

Det foreslås at endringen trer i kraft 1. august 1999.

3.2 Sykepenger i tidskontoperioden - opphevelse av bestemmelsen om sykepenger i tidskontoperioden - § 14-29

I lov 11. desember 1998 nr 70 om endringer i folketrygdloven ble bestemmelsen om sykepenger i stønadsperioden for fødsels- og adopsjonspenger opphevet. Som hovedregel skal det dermed tilstås fødsels- eller adopsjonspenger i hele stønadsperioden, også ved sykdom. Sykepenger kan likevel tilstås når stønadsperioden utsettes ved innleggelse i helseinstitusjon eller ved sykdom og når den andre av foreldrene overtar stønadsperioden ved innleggelse i helseinstitusjon eller ved sykdom.

Både fødsels- og adopsjonspenger kan tas ut etter reglene om tidskonto. Opphevelsen av bestemmelsen om sykepenger i stønadsperioden for fødsels- og adopsjonspenger innebærer dermed at bestemmelsen om sykepenger i tidskontoperioden er uten selvstendig betydning. Departementet foreslår på denne bakgrunn at bestemmelsen om sykepenger i tidskontoperioden oppheves. Det foreslås samtidig at henvisninger i kapittel 14 til bestemmelsen om sykepenger i tidskontoperioden fjernes. Se nærmere om dette i lovforslaget.

Forslaget vil ikke ha budsjettmessige eller administrative konsekvenser.

Det foreslås at endringen trer i kraft 1. august 1999.

3.3 Korrigering av henvisninger - folketrygdloven kapittel 14

Ved lov 11. desember 1998 nr 70 om endringer i folketrygdloven ble §§ 14-11 og 14-19 om sykepenger i stønadsperioden for fødsels- og adopsjonspenger opphevet. Departementet foreslår på denne bakgrunn at lovteksten i kapittel 14 korrigeres med hensyn til dette ved at henvisninger til disse bestemmelsene fjernes. Se nærmere om dette i lovforslaget.

Ved samme lovendring ble det foretatt en harmonisering av bestemmelsene om fødsels- og adopsjonspenger. Bestemmelsen om fedrekvote på adopsjonspengeområdet ble plassert i § 14-18 uten at overskriften til denne paragrafen ble endret tilsvarende. Departementet foreslår på denne bakgrunn at overskriften til § 14-18 endres fra «Obligatorisk kvote» til «Fedrekvote».

Videre ble det ved nevnte lovendring foretatt en endring av blant annet leddinndelingen i § 14-4. Henvisningen i gjeldende § 14-10 fjerde ledd til § 14-4 fjerde ledd blir dermed misvisende. Departementet foreslår på denne bakgrunn at denne henvisningen endres slik at det vises til § 14-4 femte ledd.

Det ble også i nevnte lovendring foretatt en endring av leddinndelingen i § 14-8. Henvisningen i gjeldende § 14-22 andre ledd bokstav b til § 14-8 tredje ledd blir dermed misvisende. Departementet foreslår på denne bakgrunn at denne henvisningen korrigeres slik at det vises til § 14-8 andre ledd.

Forslagene vil ikke ha budsjettmessige eller administrative konsekvenser.

Departementet foreslår at endringene tre i kraft 1. august 1999.