Ot.prp. nr. 83 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl, folketrygdloven og enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

1 proposisjonens hovedinnhold

Planleggings- og samordningsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i følgende lover:

  • lov 6. juli 1957 nr 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser

  • lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl

  • lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven)

  • lov 28. februar 1997 nr 20 om endringer i lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven).

Forslagene er en oppfølging av inntektsoppgjøret for 1997, der partene i offentlig sektor ble enige om at ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) skal utvides til å gjelde for 63-årige arbeidstakere fra 1. oktober 1997, og for 62-årige arbeidstakere fra 1. mars 1998.

Partene i privat sektor har tidligere blitt enige om en ordning med avtalefestet pensjon for 62- og 63-åringer. Sosial- og helsedepartementet har i statsråd den 23. mai 1997 lagt fram lovforslag om dette, se Ot prp nr 79 for 1996-97. På dette tidspunktet var oppgjøret i offentlig sektor ikke ferdig.

Forslaget i proposisjonen her, om endringer i lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl, gjelder for arbeidstakere i statlig sektor. I kommunesektoren blir ordningen fortsatt regulert ved tariffavtale. Forslagene til endringer i folketrygdloven og samordningsloven gjelder både offentlig og privat sektor.

De bestemmelsene som foreslås endret i folketrygdloven og i samordningsloven, er også foreslått endret i Ot prp nr 79 for 1996-97. Formuleringene av lovforslagene i proposisjonen her dekker fullt ut innholdet av de tilsvarende lovforslagene i Ot prp 79 for 1996-97, og erstatter derfor formuleringene i disse lovforslagene.