Ot.prp. nr. 83 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl, folketrygdloven og enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Planleggings- og samordningsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl, folketrygdloven og enkelte andre lover.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl, folketrygdloven og enkelte andre lover i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Planleggings- og samordningsdepartementet ligger ved.