Ot.prp. nr. 83 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl, folketrygdloven og enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

2 utvidelse av afp-ordningen i offentlig sektor

I lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl § 2 første ledd, er det bestemt at arbeidstakere som etter 30. september 1993 fratrer sin stilling etter fylte 64 år, har rett til pensjon når det er bestemt i tariffavtale hvor staten er part. På tilsvarende måte er det i lov 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse § 21 tredje ledd åpnet for at arbeidstakere i alderen 65 til 66 år kan ta ut alderspensjon, når dette er bestemt i tariffavtale hvor staten er part.

Bestemmelser om avtalefestet pensjon fins i Hovedtariffavtalen i staten punkt 4.2. Her fins blant annet vilkårene for rett til slik pensjon, og bestemmelser om hvordan pensjonen blir beregnet.

I forbindelse med mellomoppgjøret i staten pr 1. mai 1997 ble det enighet om å endre og å utvide ordningen med avtalefestet pensjon. Av Riksmeklingsmannens møtebok fra meklingen (vedlegg 1) går det fram at dagens avtalefestede pensjonsordning for 64-årige arbeidstakere utvides til å omfatte 63- og 62-årige arbeidstakere fra henholdsvis 1. oktober 1997 og 1. mars 1998.

Som en følge av at lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl åpner for uttak av avtalefestet pensjon først fra fylte 64 år, er det på denne bakgrunn nødvendig å utvide lovens anvendelsesområde, slik at 63-årige arbeidstakere skal kunne ta ut slik pensjon fra 1. oktober 1997, mens 62-årige arbeidstakere skal kunne ta ut pensjon fra 1. mars 1998. Departementet tar opp forslag om dette, og viser til lovforslaget.

Partene i offentlig sektor er videre blitt enige om at avtalefestet pensjon ikke skal overstige 70 prosent av løpende lønnsinntekt på årsbasis, slik som partene i privat sektor også er blitt enige om. I Ot prp nr 79 for 1996-97 er regler om dette foreslått tatt inn i lov 23. desember 1988 nr 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon § 2. Lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl § 3 viser tilskottsloven § 2, slik at 70 prosent begrensningen følger automatisk i statlig sektor. I kommunesektoren vil 70 prosent begrensningen følge av vedtektene.