Ot.prp. nr. 83 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl, folketrygdloven og enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

5 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

5.1 Endringer i lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl

Til § 2 første ledd andre punktum (nytt):

Punktumet er nytt, og åpner for at arbeidstakere i det statlige tariffområdet i alderen 62 til 63 år skal kunne ta ut avtalefestet pensjon. Det slås fast at 63-åringer skal kunne ta ut slik pensjon etter 30. september 1997, mens 62-åringene skal kunne ta ut slik pensjon etter 28. februar 1998. De nærmere vilkårene for rett til slik pensjon, og om størrelsen på den følger av Hovedtariffavtalen i staten punkt 4.2, slik den lyder etter mellomoppgjøret i staten pr 1. mai 1997.

5.2 Endringer i lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Til § 3-2

Bestemmelsens fjerde ledd gjelder grunnpensjonens størrelse når pensjonisten har ektefelle som mottar pensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon med statstilskott.

Bestemmelsen endres slik at det også skal gis grunnpensjon med 75 prosent av grunnbeløpet når pensjonisten har ektefelle som mottar avtalefestet pensjon fra en statlig, kommunal eller tilsvarende pensjonsordning. I dag utgjør grunnpensjonen for denne gruppen 100 prosent av grunnbeløpet.

Endringen kursiveres i forhold til gjeldende rett, og erstatter forslaget i Ot prp nr 79 for 1996-97 om endring av den tilsvarende bestemmelsen.

Til § 3-19

Bestemmelsen gjelder godskriving av antatte fremtidige pensjonspoeng.

Sjette ledd endres som en konsekvens av at det også skal godskrives pensjonspoeng for personer som mottar avtalefestet pensjon fra en statlig, kommunal eller tilsvarende pensjonsordning, dersom denne ordningen er utformet på samme måte som ordningen i privat sektor. Det presiseres at pensjonsalderen ikke må være lavere enn 62 år, og at vilkårene i tilskottsloven §§ 1 og 2 må være oppfylt.

Endringen kursiveres i forhold til gjeldende rett, og erstatter forslaget i Ot prp nr 79 for 1996-97 om endring av den tilsvarende bestemmelsen.

Til §§ 3-14, 3-24, 8-52, 10-5, 10-12, 11-12, 12-14, 15-14, 16-10, 17-11, 19-8, 24-2 og 25-4

Endringene er kun konsekvensjusteringer som følge av at det også skal godskrives pensjonspoeng for personer som mottar avtalefestet pensjon før fylte 64 år.

Endringene kursiveres i forhold til gjeldende rett, og erstatter forslagene i Ot prp nr 79 for 1996-97 om endring av de tilsvarende bestemmelsene.

5.3 Endringer i lov 28. februar 1997 nr 20 om endringer i lov 28. februar nr 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Til §§ 3-2 og 15-14

Endringene er en konsekvens av at de to paragrafene er endret med virkning fra 1. januar 1998. Endringene kursiveres i forhold til gjeldende rett, og erstatter forslagene i Ot prp nr 79 for 1996-97 om endring av de tilsvarende bestemmelsene.

5.4 Endringer i lov 6. juli 1957 nr 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser

Til § 3

Bestemmelsen foreslås endret som en følge av at det også skal godskrives pensjonspoeng for personer som mottar avtalefestet pensjon fra en statlig, kommunal eller tilsvarende pensjonsordning før fylte 64 år, dersom ordningen er utformet på samme måte som ordningen i privat sektor.

Endringen kursiveres i forhold til gjeldende rett, og erstatter forslaget i Ot prp nr 79 for 1996-97 om endring av den tilsvarende bestemmelsen.