Ot.prp. nr. 83 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl, folketrygdloven og enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl, folketrygdloven og enkelte andre lover

I

I lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl gjøres følgende endring:

§ 2 første ledd andre punktum (nytt) skal lyde:

Det samme gjelder for 63-årige arbeidstakere som fratrer sin stilling etter 30. september 1997, og for 62-årige arbeidstakere som fratrer sin stilling etter 28. februar 1998.

II

I lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) gjøres følgende endringer:

§ 3-2 fjerde ledd skal lyde:

Full grunnpensjon utgjør likevel 75 prosent av grunnbeløpet dersom pensjonisten lever sammen med en ektefelle som mottar foreløpig uførestønad, uførepensjon, alderspensjon, eller avtalefestet pensjon som det godskrives pensjonspoeng for, se § 3-19 sjette ledd.

§ 3-14 sjette ledd skal lyde:

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder også for personer som mottar avtalefestet pensjon som det godskrives pensjonspoeng for, se § 3-19 sjette ledd.

§ 3-19 sjette ledd skal lyde:

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder også for den som mottar avtalefestet pensjon (AFP) fra en pensjonsordning der pensjonsalderen ikke er lavere enn 62 år, og vilkårene i lov 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon §§ 1 og 2 er oppfylt.

§ 3-24 tredje ledd bokstav e skal lyde:

§ 8-52 skal lyde:

§8-52 Medlemmer med avtalefestet pensjon

Bestemmelsene i § 8-51 gjelder på tilsvarende måte for medlemmer som mottar avtalefestet pensjon som det godskrives pensjonspoeng for, se § 3-19 sjette ledd.

§ 10-5 fjerde ledd første punktum skal lyde:

Det ytes ikke stønad etter denne paragrafen til en person som mottar alderspensjon, uførepensjon, eller avtalefestet pensjon som det godskrives pensjonspoeng for, se § 3-19 sjette ledd.

§ 10-12 første ledd bokstav a skal lyde:

§ 11-12 første ledd bokstav a skal lyde:

§ 12-14 første ledd bokstav a skal lyde:

§ 15-14 andre punktum skal lyde:

Det samme gjelder når vedkommende mottar avtalefestet pensjon som det godskrives pensjonspoeng for, se § 3-19 sjette ledd.

§ 16-10 første ledd bokstav c skal lyde:

§ 17-11 første ledd bokstav c skal lyde:

§ 19-8 første ledd bokstav a skal lyde:

§ 24-2 andre ledd skal lyde:

For en pensjonist som mottar uførepensjon, fastsetter trygdeetaten pensjonspoengene og underretter pensjonisten om vedtaket. Det samme gjelder for en pensjonist som mottar avtalefestet pensjon som det godskrives pensjonspoeng for, se § 3-19 sjette ledd.

§ 25-4 første ledd skal lyde:

En person som etter § 1-5 regnes som samboer, plikter å gi trygdekontoret melding om samboerskapet dersom vedkommende mottar pensjon eller overgangsstønad fra folketrygden, eller avtalefestet pensjon som det godskrives pensjonspoeng for, se § 3-19 sjette ledd.

III

I lov 28. februar 1997 nr 20 om endringer i lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) gjøres følgende endringer:

Folketrygdloven § 3-2 fjerde ledd skal lyde:

Full grunnpensjon utgjør likevel 75 prosent av grunnbeløpet dersom pensjonisten lever sammen med en ektefelle

Folketrygdloven § 15-14 første ledd andre punktum skal lyde:

Det samme gjelder når vedkommende mottar avtalefestet pensjon som det godskrives pensjonspoeng for, se § 3-19 sjette ledd.

IV

I lov 6. juli 1957 nr 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser gjøres følgende endringer:

§ 3 første ledd andre punktum skal lyde:

Unntak gjelder for ektefelletillegg og barnetillegg etter folketrygdloven, og forektefelletillegg til avtalefestet pensjon som det godskrives pensjonspoeng for, se folketrygdloven § 3-19 sjette ledd.

V

Ikrafttredelse

  1. 1.

    Endringene i lov 6. juli 1957 nr 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser, lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl, og lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) trer i kraft 1. oktober 1997, og gis virkning for personer som tar ut avtalefestet pensjon tidligst 1. oktober 1997.

  2. 2.

    Endringene i lov 28. februar 1997 nr 20 om endringer i lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) trer i kraft 1. januar 1998.