Ot.prp. nr. 97 (2004-2005)

Om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v.

Til innholdsfortegnelse

12 Økonomiske, administrative og andre konsekvenser

Departementet kan ikke se at forslaget medfører større økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. Forslaget om dokumentasjonsplikt vil kunne få konsekvenser for næringslivet, avhengig av hvordan den håndheves. Regelendringen vil bidra til en klargjøring og harmonisering av regelverket i EØS-området. Håndhevingen bør derved bli lettere. Samtidig kan en klargjøring redusere behovet for håndheving. Det er dermed vanskelig å si om endringen vil føre til flere saker.

Til forsiden