Ot.prp. nr. 97 (2004-2005)

Om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v.

Til innholdsfortegnelse

6 Lovgivning i andre land

6.1 Sverige

I Sverige er «kedjebrevsspel» (dvs. pyramidespill) regulert i den svenske lotteriloven. Ansvaret for reguleringen på dette feltet ligger til Finansdepartementet, mens ansvaret for kontroll ligger til Lotteriinspektionen, som er underlagt Finansdepartementet.

Pyramidespill er forbudt i Sverige, jf. den svenske lotteriloven av 1994 nr 1000. «Kedjebrevsspel» er etter lotteriloven § 3 definert som en form for lotteri. Det følger av lotteriloven § 7 at «kedjebrevsspel» anses som spill hvor «vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på antalet deltagare som efter hand inträder i spelet». Slike spill kan ikke gis tillatelse og er følgelig forbudt, jf. § 45. Brudd på dette forbudet kan medføre bøter eller fengsel i inntil 6 måneder. Ved grove brudd kan straff pådømmes i form av fengsel i inntil 2 år, jf. lotteriloven § 54.

Ørebro tingsrätt har i dom av mars 2004 slått fast at WGI er et «kedjebrevsspel» som omfattes av bestemmelsene i lotteriloven. Tingsrätten dømte den tiltalte for grovt brudd på lotteriloven til betinget fengsel samt dagsbøter, som følge av at tiltalte gjennom å verve et stort antall personer til medlemskap i WGI hadde fremmet et utenlandsk lotteri.

Svenske myndigheter har merket seg en økt utbredelse av pyramidelignende konsepter, hvor det verves svenske borgere inn i nettverksalgslignende strukturer med løfter om økonomisk gevinst på grunnlag av vervevirksomhet.

Forbruker- og lotterimyndighetene i Sverige har i fellesskap overfor sin regjering påpekt at uklar regulering og uklar rettspraksis med hensyn til hva som er å anse som straffbare pyramidespill og lovlige nettverksvirksomheter, har medført at det har oppstått en uregulert gråsone mellom de lovlige MLM-virksomheter og de ulovlige pyramidespill. Som ledd i en større gjennomgang av den svenske lotterilovgivningen, er det besluttet å utrede behovet for endringer i reguleringen av pyramidespill innen utløpet av 2005.

6.2 Danmark

I Danmark er forbud mot pyramidespill regulert i lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil (Lov av 4. april 2000 nr. 229). Ansvaret for reguleringen på dette feltet er tillagt Justitsministeriet. Det er politiet og Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet som etterforsker og har ansvar for å bringe denne typen saker inn for retten. Brudd på pyramidebestemmelsen kan straffes med bøter eller fengsel inntil 4 måneder, men under skjerpende omstendigheter kan straff pådømmes med fengsel inntil 2 år.

Danmark har i likhet med Norge hatt problemer med fremveksten av pyramideselskaper. Den tidligere lovbestemmelsen i Danmark som kunne tenkes å komme til anvendelse overfor pyramideselskaper, viste seg å være for snevert formulert. For å rette på dette problemet ble det i 2000 vedtatt en lov om endring av lov om offentlige innsamlinger som gjør det ulovlig å tilby pyramidespill.

I § 5a i lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil lyder forbudet og definisjonen av pyramidespill slik:

«§ 5 a.Pyramidespil er forbudt. Ved pyramidespil forstås et pyramidisk opbygget arrangement, hvor

  1. deltagelse kræver indskud af penge eller andre økonomiske værdier,

  2. deltagerne stilles mulighed for økonomisk vinding i udsigt og

  3. en sådan vinding hovedsagelig hidrører fra indskud fra deltagere, der efterhånden indtræder i arrangementet.»

Bestemmelsen vil etter sin ordlyd ramme virksomheter hvor inntjeningsmuligheten «hovedsakelig hidhører fra indskud fra deltagerne». Man mangler rettspraksis som klargjør når vinning hovedsakelig anses å komme fra verving av medlemmer i selskaper hvor det også er et element av salg av varer og tjenester. Det beror på en konkret vurdering om et selskap er å anse som et ulovlig pyramidespill eller et lovlig MLM-nettverkssalg.

Den danske forbruker- og markedsføringslovgivningen setter visse grenser for hva som er lovlig i forhold til nettverkssalg. I denne sammenheng vises det til at den danske forbrukerombudsmannen har uttalt at venneverving i utgangspunktet anses som et brudd på god markedsføringsskikk, dersom vervingen er motivert av egne økonomiske interesser.

6.3 Finland

Ansvaret for reguleringen av pyramidespill i Finland ligger hos Inrikesministeriet.

Også i Finland er pyramidespill forbudt. Det følger av den finske lov om pengeinnsamlinger (1980/590, endret ved lov 1983/681) § 2 tredje ledd hvor det fremgår at pengeinnsamling ved hjelp av «kedjebrev eller därmed jämnförbart sätt»,der de som deltar får lovnad om en del av pengene eller annen økonomisk fordel, er forbudt. Forbudet rammer også medvirkning og formidling av denne typen virksomhet.

Brudd på bestemmelsen kan medføre straff i form av bøter eller fengsel på inntil 6 måneder, jf. lov om pengeinnsamlinger § 12. Politimyndighetene har ansvar for kontroll, mens påtalemyndighetene har ansvar for å bringe denne typen saker inn for retten.

Det pågår et arbeid for å bedre reguleringen av pyramidespill i Finland, og forslag til ny lov om pengeinnsamlinger forventes lagt frem for det finske parlamentet på forsommeren 2005. Dette forslaget tar sikte på å heve strafferammen til inntil 2 års fengsel for pyramidespill og vil gi myndighetene bedre virkemidler for å føre kontroll med denne typen virksomhet, blant annet ved å innføre restriksjoner i forhold til bankenes adgang til å yte bistand i form av betalingstjenester m.v.

Til forsiden