Ot.prp. nr. 97 (2004-2005)

Om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v.

Til innholdsfortegnelse

13 Merknader til de enkelte bestemmelser i lovforslaget

Til § 16

Bestemmelsene i første og annet ledd er utformet på bakgrunn EU-direktiv om urimelig handelspraksis, dette er omtalt i punkt 7 og 8.

Dokumentasjonsplikten som følger av tredje ledd er rettet mot deltakere som har mottatt inntekter fra omsetningssystemet.

Eksempler på dokumentasjon som kan kreves forelagt kan være virksomhetens statutter, eierforhold/strukturer, innmeldingskostnader for medlemmer, omsetning i selskapet splittet på omsetningstyper, kopi av regnskap, utskrift av selskapets konti, kopi av virksomhetens og deltakernes hjemmesider m.v.

Til § 17 annet ledd

Det følger av annet ledd at brudd på § 16 første og annet ledd skal alltid anses som grov overtredelse av loven. Forbudet retter seg mot enhver deltakelse i pyramidelignende omsetningssystem. Den øvre delen av strafferammen bør imidlertid forbeholdes de mer profesjonelle aktørene.

Det følger av § 17 første ledd at medvirkning til opprettelse, drift eller utbredelse av virksomhet som rammes av § 16 første ledd, også kan straffes.

Til forsiden