Prop. 118 L (2010–2011)

Endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv.

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Miljøverndepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

Bakgrunnen for forslaget er at eiere av nærings- og boligeiendom i forbindelse med skattelikningen vil kontrollere enkelte opplysninger hentet fra matrikkelen slik som bygningstype, byggeår og areal. For at skattemyndigheten skal kunne tilbakerapportere disse opplysningene til matrikkelen, er det nødvendig med særskilt lovhjemmel.

I tillegg foreslår departementet å åpne for mer differensierte regler om utsatt oppmålingsforretning.

Departementet legger videre fram forslag om enkelte tilpasninger til matrikkellova i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing (tinglysingsloven). Endringene er bl.a. nødvendig for at eier av anleggseiendom som er anlagt i eierløs grunn, skal kunne ordne sin grunnbokshjemmel på en praktisk måte.

Departementet benytter dessuten anledningen til å rette en feil tatt inn i geodataloven vedrørende en redaksjonell endring i lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova).