Prop. 85 L (2012–2013)

Endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister).

Til innholdsfortegnelse

1 Høringsliste

Høringsnotat i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets brev 12. oktober 2012 med forslag til endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven) mv. for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep

 • Departementene

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene

 • Barnesakkyndig kommisjon

 • Barneombudet

 • Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt

 • Datatilsynet

 • Den norske kirke v/biskopene og bispedømmerådene

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • Det kriminalitetsforebyggende råd

 • Distriktspsykiatriske sentra (DPS)

 • Domstoladministrasjonen

 • Fylkeskommunene

 • Fylkesmennene

 • Fylkesnemnda for sosiale saker i Agder

 • Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland

 • Fylkesnemnda for sosiale saker, Buskerud og Vestfold

 • Fylkesnemnda for sosiale saker, Hordaland/Sogn og Fjordane

 • Fylkesnemnda for sosiale saker, Møre og Romsdal

 • Fylkesnemnda for sosiale saker, Nordland

 • Fylkesnemnda for sosiale saker, Oppland og Hedmark

 • Fylkesnemnda for sosiale saker, Oslo og Akershus

 • Fylkesnemnda for sosiale saker, Sør- og Nord-Trøndelag

 • Fylkesnemnda for sosiale saker, Troms og Finnmark

 • Helsedirektoratet

 • Helsetilsynet

 • Høgskolen i Bergen

 • Høgskolen i Finnmark

 • Høgskolen i Harstad

 • Høgskolen i Lillehammer

 • Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Høgskolen i Sogn og Fjordane

 • Høgskolen i Sør-Trøndelag

 • Høgskolen i Telemark

 • Høgskolen i Østfold

 • Høgskolen i Volda

 • Diakonhjemmets høgskole

 • Høyesterett

 • Helseregionene

 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Kirkerådet

 • Kommunene

 • Kontrollkommisjonene

 • Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam

 • Kriminalomsorgen, regionkontorene

 • KRIPOS

 • Lagmannsrettene

 • Longyearbyens lokalstyre

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • Norges forskningsråd

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Norsk Pasientskadeerstatning

 • Overformynderiene

 • Pasient- og brukerombudene

 • Politihøgskolen

 • Politidirektoratet

 • Politidistriktene

 • Regionale ressurssentre om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – RKBU Nord

 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Vest

 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse, RBUP Øst og Sør

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Senter for kvinne- og kjønnsforskning, NTNU

 • Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB

 • Senter for menneskerettigheter, UiO

 • Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO

 • Sentraladministrasjonen for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Sivilombudsmannen

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statsadvokatembetene

 • Straffelovrådet

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Tingrettene

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen (UiB), juridisk fakultet

 • Universitetet i Oslo (UiO), juridisk fakultet

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Nordland

 • Universitetet i Tromsø (UiTØ), juridisk fakultet

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • ØKOKRIM

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Aksjonsgruppen for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre

 • Aleneforeldreforeningen

 • Alternativ til Vold

 • Amnesty International

 • Antirasistisk Senter

 • ATR Senteret – Senter for selvhjelp og ettervern

 • Atferdssenteret – Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

 • Barnejuridisk Forum

 • Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

 • Barnevernets utviklingssenter i Vestfold

 • Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge

 • Barneverninstitusjonenes Samarbeidsforum

 • Barnevernsproffene

 • Bergen forsvarerforening

 • Childwatch International - UiO

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske Legeforening

 • Den norske Tannlegeforening

 • Fagforbundet

 • Familiestiftelsen 15. mai

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Flyktningehjelpen

 • FMSO – Fellesskap mot seksuelle overgrep

 • Forandringsfabrikken

 • Foreningen 2 Foreldre

 • Foreningen for fangers pårørende

 • Foreningen for partnerskapsbarn

 • Forsvarergruppen av 1977

 • Forum for Barnekonvensjonen

 • Forum for Menn og Omsorg

 • Frelsesarmeens barne- og familievern

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Fylkesrådet for Funksjonshemmede

 • Helseansattes yrkesforbund

 • Helsetjenestens lederforbund

 • Hovedverneombudet for kriminalomsorgen

 • Humanetisk Forbund

 • Human Rights Service

 • Innvandrerkontoret

 • Innvandrernes Landsorganisasjon

 • Islamsk Råd Norge

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Midt-Norge

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kirkens Bymisjon

 • Kirkens Familievern

 • Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

 • Kompetanseutvalget for dommere

 • Kontoret for fri rettshjelp

 • Kontoret for voldsoffererstatning

 • Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

 • Kriminalomsorgens Lederforbund

 • Kriminalomsorgens utdanningssenter

 • Krisesentersekretariatet

 • Krise- og rådgivningstelefonen for menn

 • KS

 • KUN senter for kunnskap og likestilling

 • Kvinnefronten

 • Kvinnegruppa Ottar

 • Kvinneuniversitetet Nord

 • Kvinneuniversitetet på Løten

 • KVINNFORSK, UiT

 • Landsforeningen for barnevernsbarn

 • Landsforeningen for Voldsofre

 • Landsgruppen av helsesøstre (LaH, NSF)

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Likestillingssenteret, Hamar

 • LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

 • Mental Helse

 • MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningekvinner (MIRA-Senteret)

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen

 • Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn

 • Nettverksforumet foreldrerett

 • Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning

 • Nordisk nettverk for ekteskapet

 • Nordlandsforskning

 • Norges forsvarerforening

 • Norges Juristforbund

 • Norges kvinne- og familieforbund

 • Norges Politilederlag

 • Norges Røde Kors

 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

 • Norsk barnevernlederorganisasjon

 • Norsk barnevernsamband

 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

 • Norsk forbund for voldsofre

 • Norsk forening for kriminalreform

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Fosterhjemsforening

 • Norsk forskerforbund

 • Norsk helse- og sosiallederlag

 • Norsk innvandrerforum

 • Norsk institutt for by- og regionsforskning

 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

 • Norsk kommuneforbund

 • Norsk krisesenterforbund

 • Norsk kvinnesaksforening

 • Norsk lærerlag

 • Norsk Organisasjon for Asylsøkere

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk senter for barneforskning, NTNU

 • Norsk tjenestemannslag (NTL)

 • Norske kvinnelige juristers forening

 • Organisasjon for Foreldre/Barntiltak

 • Organisasjon for Private Barneverntiltak

 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering

 • Politiembetsmennenes Landsforening

 • Politiets fellesforbund

 • Politiets kriminalitetsforebyggende forum

 • PRESS – Redd Barna Ungdom

 • Redd Barna

 • Redd Barnas Rettighetssenter

 • Reform - ressurssenter for menn

 • Ressurssenter for Pakistanske Barn

 • Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark

 • Rettspolitisk forening

 • Rådet for psykisk helse

 • Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Samfunnsviternes landsforbund

 • Sarahkka - Samisk kvinneorganisasjon

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

 • Sekretariatet for konfliktrådene

 • Sosialliberal pappagruppe

 • SOS Rasisme

 • Stiftelsen Rettferd for taperne

 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Støttesenteret for fornærmede i straffesaker

 • Støttesenter mot Incest

 • UNICEF Norge

 • Utdanningsforbundet

 • Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon

 • Voksne for Barn

 • Ønskebarn

 • WayBack

Til forsiden