Prop. 85 L (2012–2013)

Endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister).

Til innholdsfortegnelse

4 Nordisk rett

4.1 Bedre beskyttelse av barn i foreldretvister

4.1.1 Danmark

Av den gjeldende forældreansvarsloven (06/06/2007) § 4 fremgår det at barnets beste skal være styrende for alle avgjørelser etter loven.1 Utover en formodning bak loven om at det er best for et barn å ha kontakt med begge foreldrene, er det ikke oppstilt kriterier for vurderingen av barnets beste. I prinsippet barnets beste og forståelsen av begrepet ligger også en forutsetning om at barnets perspektiv må belyses i hvert enkelt tilfelle.

Det skal tas hensyn til barnets egne synspunkter i alle forhold vedrørende barn. Det er ikke inntatt noen aldersgrense i forældreansvarsloven for høring av barn, men barnets perspektiv skal belyses alt etter dets alder og modenhet, jf. forældreansvarsloven §§ 5 og 34. Forpliktelsen til å involvere barnet direkte i saken gjelder ikke hvis det må antas å være til skade for barnet, eller hvis det må anses unødvendig etter sakens omstendigheter. Barn som har fylt 10 år kan anmode statsforvaltningen om å innkalle foreldrene til et møte.

Det er mulig å oppheve eller å avstå fra å fastsette samvær, jf. forældreansvarsloven § 21 stk. 4. Avgjørende vil være om en slik beslutning er best for barnet. Om det foreligger påstander om vold eller annen grenseoverskridende atferd har dette stor betydning for muligheten til å avskjære barnets kontakt med en forelder.

Bostedsforelder har ikke en lovhjemlet rett til å nekte samvær ved frykt for vold eller overgrep hos samværsforelder etter dansk rett. Dersom det er en reell og begrunnet frykt for overgrep i forbindelse med samvær, vil imidlertid bostedsforelderen likevel kunne tilbakeholde barnet uten at det av den grunn er tale om samarbeidssjikane. I slike situasjoner vil det heller ikke bli fastsatt erstatningssamvær. Den danske namsretten vil for øvrig i den situasjonen også kunne komme til at det ikke skal skje tvangsfullbyrdelse, jf. den danske retspleieloven § 536.

Alle saker om foreldretvister begynner i statsforvaltningen, og kan ikke anlegges direkte for domstolene. Kun i visse tilfelle sendes sakene videre til domstolene umiddelbart etter mottakelsen av saken. Dette gjøres for eksempel i situasjoner hvor det for kort tid siden har vært gjennomført forliksforhandlinger som ikke har ført frem, det er risiko for bortføring av barnet eller barnet har blitt bortført, en av foreldrene har bopel i utlandet og det av den grunn ikke kan gjennomføres forliksforhandlinger i statsforvaltningen eller det er behov for en domsavgjørelse som kan anerkjennes i utlandet. Det er obligatoriske veiledningsmøter i forbindelse med statsforvaltningens behandling av sakene. Statsforvaltningen har kompetanse til å bringe sakene inn for domstolene, samt til å treffe visse midlertidige avgjørelser som igjen kan påklages.

Sosialforvaltningen i Danmark har ikke en særskilt rett til å være formelt til stede i bestemte sivile saker. Sosialforvaltningen kan imidlertid innkalles som vitne i det omfang dette er nødvendig i den konkrete sak.

I Danmark er utgangspunktet ved påstander om vold eller andre former for overgrep at det bør foretas en barnesakkyndig undersøkelse. Undersøkelsen består av en rekke elementer, som fører frem til en samlet vurdering. I tråd med vejledning nr. 9735 av 18. september 2009 om børnesagkyndige undersøgelser bør en barnesakkyndig undersøkelse som utgangspunkt inneholde; to klinisk (avdekkende) samtaler med hver av foreldrene – eventuelt også samtaler med foreldrene sammen, to observasjoner av samspillet mellom hver av foreldrene med barnet, en samtale med barnet alene, ytterligere informasjon om barnet og/eller foreldrene fra offentlige myndigheter eller lignende, samt en gjennomgang av erklæringen med foreldrene.

Statsforvaltningen skal så raskt som mulig ta stilling til eventuelle virkemidler, for eksempel om det er grunnlag for foreløpig samværsnekt eller om samværet bør begrenses. Som utgangspunkt bør samvær «suspenderes» hvis en påstand om overgrep er tilstrekkelig underbygget.

Av Folketingets Retsudvalgs betænkning av 26. april 2007 er det i denne sammenheng understreket at dokumentert voldelig atferd mot barnet alltid bør medføre at en anmodning om opphevelse eller avslag på samvær imøtekommes. Samtidig er det fremholdt at også voldelig atferd overfor bostedsforelderen eller dennes familie kan føre til opphevelse av samværet.

Den myndighet som bestiller den barnesakkyndige undersøkelsen, skal etter dansk rett bære kostnadene ved denne.

4.1.2 Sverige

Det fremgår i föräldrabalken SFS 1949:381 at enhver beslutning om «vårdnad», «boende» og «umgänge» skal være begrunnet i barnets beste, og at det skal tas hensyn til barnets mening. Det gjelder ingen aldersgrense for høring av barn. I følge kap. 6 § 2 a i föräldrabalken skal man ved bedømmelsen av barnets beste alltid ta hensyn til om barnet eller andre i familien risikerer å bli utsatt for overgrep, at barnet bortføres eller på annen måte behandles dårlig. Samtidig skal barnets behov for en god og nær kontakt med begge foreldrene alltid hensyntas.

I forarbeidene til kapittel 6 i föräldrabalken konstateres det at det ikke alltid er best for barnet at foreldrene har felles «vårdnad» eller at det er samvær mellom barnet og voldsutøver.

Domstolene i Sverige har myndighet til å fastsette samvær. Den forelderen som opplever at barnet utsettes for fare hos den andre under samvær, og av den grunn ønsker bortfall av samværet, må reise sak for domstolene om endring av samvær. Dersom det viser seg at samværet ikke er til barnets beste og ingen av foreldrene tar initiativ til å endre den bestående situasjonen, har også socialnämnden i Sverige adgang til å reise sak om samvær.

Det er retten som har ansvaret for at spørsmålene om «vårdnad», «boende» og/eller samvær i den konkrete saken blir tilstrekkelig utredet. Før retten treffer sin avgjørelse skal socialnämnden i Sverige gis anledning til å komme med opplysninger. Dersom socialnämnden har tilgang til opplysninger som kan være av betydning for spørsmålene som skal avgjøres, plikter retten å ta hensyn til disse uttalelsene. I saker hvor det er behov for sakkyndig utredning utover dette, kan retten beslutte at socialnämnden skal foreta utredningen. Alternativet er at en barnesakkyndig gis i oppdrag av retten å gjennomføre utredningen. Det er retten som fastsetter mandatet for utredningen. Retten fastsetter også tidspunktet for når utredningen skal være fullført. Kostnadene til utredningene dekkes i Sverige av den myndighet som utfører utredningen.

4.1.3 Finland

Finland har regler om foreldreansvar og samvær i lov om vårdnad om barn och umgängesrätt (VUL) av 8. april 1983, i kraft 1. januar 1984. Hensikten med loven var å forbedre og effektivisere mindreårige barns rettsbeskyttelse, og i større grad bidra til at individuelle avgjørelser hvor hensynet til barnets beste, barnets egne ønsker og behov inngår i vurderingen av alle spørsmål som vedrører barnet.

Begrepet «vårdnad» er nærmere angitt i VUL §§ 1 og 4, og omfatter de rettigheter og forpliktelser som omfattes av foreldreansvar og bostedskompetanse. Begrepet anvendes med noenlunde samme innhold som i Sverige.

Det følger av VUL § 11 at i saker om «vårdnad» og samvær skal barnets egne ønsker innhentes i det omfang det er mulig, sett hen til barnets alder og utvikling. Det er således ikke inntatt noen nedre aldersgrense for høring av barn. Barnets egne ønsker skal videre kun innhentes hvis foreldrene ikke er enige om saken, og det er til barnets beste å høre barnet. Barnet selv skal gi samtykke til samtalen, og det skal være åpenbart at barnet ikke tar skade av denne.

Det er sosialforvaltningen i Finland som innhenter og vurderer barnets mening. Disse har sakkyndig ansatte som er vant til å arbeide med barn. Domstolen kan likevel unntaksvis selv velge å høre barnet etter VUL § 15, 2 stk. Det skjer i praksis på dommerens kontor og uten foreldrenes tilstedeværelse. Unntaksvis kan det bestemmes at barnets mening ikke undersøkes. Dette vil typisk kunne være fordi barnet ikke vil medvirke til samtale, på grunn av barnets alder og modenhet eller et ønske om å beskytte relasjonen mellom barnet og foreldrene.

Etter den finske lovgivningen er det ikke mulighet for å utnevne en representant for barnet.

Samværsavgjørelser skal alltid treffes basert på hva som er til barnets beste, jf. VUL § 10. Samværet kan endres etter VUL § 12, hvis det foreligger endrede forhold. Samværet kan oppheves hvis den samværsberettigede gjennom sin atferd eller gjentatte ganger åpenbart har forsømt kontakten, slik at samværsforelderen har tilsidesatt en stabil utvikling av barnets følelsesliv og velferd.

Hvis en av foreldrene nekter å forholde seg til en avtale om samvær, eller samværsordningen er fastlagt av domstolene, kan den andre forelderen etter finsk rett gå til domstolene og begjære tvangsfullbyrdelse av samværet. Under denne fullbyrdelsesprosessen kan det vises til frykt for vold eller overgrep. Domstolene i Finland avgjør deretter om samværsordningen skal endres eller om kravet om fullbyrdelse skal avvises av hensyn til barnets beste.

Avslag på samvær anvendes kun i unntakstilfeller. Alvorlig kriminalitet, særlig familievold eller misbruk av barnet, vil typisk være avslagsgrunn. Finsk teori nevner spesifikt tilfeller hvor barnet er blitt offer for eller vitne til vold eller seksuell utnyttelse, som har skapt et svært trauma. Avslag på samvær kan også være aktuelt på grunn av andre negative egenskaper hos den samværsberettigede utover den normale variasjonsbredde, for eksempel dennes mentale tilstand eller som et resultat av foreldrenes høye konfliktnivå. Terskelen for å nekte samvær helt er imidlertid forholdsvis høy.

Også i tilfeller hvor samvær nektes, kan domstolene i Finland beslutte annen kontakt mellom barn og forelder gjennom telefon, brev, e-post eller pakker.

Rettsoppnevnt sakkyndig benyttes normalt ikke i saker om fast bosted og/ eller samvær i finske domstoler. Siden januar 2011 har det imidlertid pågått et pilotprosjekt om mekling i foreldretvister med bruk av en sakkyndig. Utgiftene til den sakkyndiges arbeid i forbindelse med dette pilotprosjektet dekkes av den finske staten. Prosjektet har vært utvidet til å gjelde flere domstoler etter hvert.

4.1.4 Island

I Island finnes reglene om de familierettslige forhold mellom barn og foreldre i børnelov nr. 76 av 27. mars 2003, i kraft 1. november 2003. I henhold til den islandske børneloven § 34 stk. 2 om forældremyndigheten skal en avgjørelse om hvem som skal ha forældremyndigheten treffes ut fra hensynet til hva som er best for barnet.

I børneloven § 43 fremgår at barnet skal gis mulighet for å uttale seg i spørsmål om forældremyndighet eller samvær når barnet har oppnådd den tilstrekkelige modenhet. Det var tidligere en aldersgrense for høring av barn i Island, men denne er opphevet. Domstolen kan enten selv avholde en samtale med barnet, eller la en sakkyndig gjennomføre samtalen og avgi en erklæring til retten, jf. børneloven § 42. Dommeren eller den sakkyndige kan forby den ene eller begge av foreldrene å være til stede under samtalen, men foreldrene skal som hovedregel orienteres om innholdet. Opplysninger fra samtalen kan hemmeligholdes, for eksempel hvis det må antas å kunne skade forholdet mellom barnet og en av foreldrene.

Det er heller ikke etter den islandske lovgivningen mulighet for å utnevne en representant for barnet.

Dersom én eller begge av foreldre under en verserende forældremyndighetssak anmoder om en samværsavgjørelse, skal domstolen ta stilling til dette. I andre tilfeller er det sysselmannen som behandler spørsmål om samvær.

Det følger av børneloven § 46 stk. 1, 1. pkt. at barnet har rett til et regelmessig samvær med den av foreldrene som det ikke bor sammen med, såfremt det ikke strider mot barnets interesser. Begge foreldre er ansvarlige for, i det omfang det er mulig, å sikre at barnets rett respekteres, jf. § 46 stk. 1, 2. pkt. Av børneloven § 28 stk. 5 fremgår videre at den som har forældremyndigheten har plikt til å sørge for at barnet har samvær, med mindre det etter myndighetenes vurdering strider mot barnets tarv og interesser.

Sysselmannen kan endre en avtale om samvær, hvis dette vurderes å være til det beste for barnet. Sysselmannen har også kompetanse til å endre en samværsavgjørelse truffet av domstolen eller et rettsforlik, jf. børneloven § 47 stk. 5 og 8.

Hvis det foreligger særlige forhold, og samværet vurderes å være i strid med barnets tarv og behov, kan det bestemmes at det ikke skal være samvær, jf. børneloven § 47 stk. 5-7. Alvorlig kriminalitet, særlig familievold eller misbruk av barnet, vil typisk være avslagsgrunn. Det må da vurderes om barnet skal beskyttes, slik at det ikke trenger å treffe voldsutøveren, selv om barnet ikke nødvendigvis selv har vært utsatt for fysisk mishandling.

I tillegg til samvær er det også mulighet for avgjørelse om annen kontakt etter børneloven § 47 stk. 2, 2. pkt. Annen kontakt kan være en rett til brevveksling, telefonsamtaler og lignende med barnet.

4.2 Særlig om samvær med tilsyn

4.2.1 Danmark

Rettskilder og oversikt over gjeldende rett

Lov 06/06/2007 om forældreansvar (forældreansvarsloven) regulerer blant annet samvær etter samlivsbrudd. «Overvåget samvær» fremgår av forskrift.2 Loven ble endret ved lov nr. 600 av 18. juni 2012. Social- og Integrationaministeriets veileder om samvær inneholder utfyllende merknader om «overvåget samvær».3 Foreldre som ikke lever sammen kan som utgangspunkt avtale samvær og annen form for kontakt. Der det er uenighet om omfang og utøvelse av samværsrett, kan det fattes avgjørelse om dette.4 Statsforvaltningen har myndighet til å fastsette tilsyn under samvær. Reguleringen av tilsyn under samvær kan blant annet ses i sammenheng med følgende bestemmelser i forældreansvarsloven:

  • Barnets rett til samvær er lovhjemlet, foreldrene har ingen tilsvarende rett. Foreldrene har derimot et ansvar for at barnet har samvær.5

  • Forældreansvarsloven fra 2007 utvidet adgangen til å avslå anmodning om samvær eller fatte avgjørelse om bortfall av samvær.6 Etter dansk rett er det imidlertid en særskilt hjemmel for å fastsette at det skal være kontakt i form av telefonsamtaler, brev m.m.7

Statsforvaltningens adgang til å fastsette tilsyn

Statsforvaltningen har etter forældreansvarsloven myndighet til å treffe avgjørelse om samvær og annen kontakt.8 Utgangspunktet er at sak om «overvåget samvær» behandles av statsforvaltningen. Statsforvaltningens avgjørelser kan påklages til Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen.9 Partene kan inngå avtale om tilsyn under samvær i forbindelse med sak for Statsforvaltningen, slik at det offentlige betaler for tilsynet dersom Statsforvaltningen godkjenner avtalen ved at det fattes en avgjørelse. Loven gir ingen nærmere rammer for innholdet i avgjørelser om «overvåget samvær» utover § 4 som fastslår at alle avgjørelser etter loven skal treffes ut fra hva som er best for barnet. Forskriften inneholder imidlertid vilkår om at tilsynet må være nødvendig i det enkelte tilfellet. Det fremgår av veilederen at samvær med tilsyn bare kan anvendes der det ikke foreligger muligheter for ordinært samvær. Det fremheves i veilederen at «overvåget samvær» bør anvendes med omhu og ses i et fremtidsorientert perspektiv.10

Sak om samvær initieres ved at forelder sender anmodning til statsforvaltningen.11 Foreldrene skal tilbys barnesakkyndig rådgivning eller konfliktmekling ved uenighet om samvær.12 Statsforvaltningen kan selv iverksette barnesakkyndig utredning i saker om samvær.13 Statsforvaltningen treffer en avgjørelse om «overvåget samvær» der alle nødvendige betingelser for gjennomføring inngår. Veilederen forutsetter at det på forhånd er klart hva som er formål med tilsynssamvær og hvilken form dette skal ha, videre at det klart må fremgå av avgjørelsen hva som er begrunnelsen for fastsettelse av tilsynssamvær. Det er statsforvaltningen som inngår avtale med tilsynspersoner.

Foreldrene skal ikke betale for overvåkningen.14

Ulike former for «overvåget samvær»

Veilederen beskriver de ulike former for «overvåget samvær». «Beskyttet samvær» er den mest intense overvåkingsform, idet samværet skjer under konstant overvåking. «Observeret samvær» anvendes typisk når der er behov for ytterligere opplysninger om barnet og/eller forelder, enten som et ledd i en «børnesagkyndig undersøgelse» eller som et alternativ til det. Videre tilbys «støttet samvær» og «overværet samvær».15

Kommunens tilbud om støtte ved samvær

Veilederen viser til at statsforvaltningen må være oppmerksom på muligheten til å inndra kommunen i saker om samvær, herunder særlig i saker om «overvåget samvær». Kommunen har etter serviceloven tilsynsplikt overfor blant annet barn og unge. Kommunen har plikt til å orientere statsforvaltningen dersom den blir oppmerksom på at det er behov for støtte under samvær.16

Det legges til grunn i socialministeriets veileder at statsforvaltningen ikke har mulighet til å etablere en permanent ordning med tilsyn under samvær. Kommunen kan derfor tilby fortsatt bistand ved samvær, forankret i samtykke fra forelder. Der barnet har samvær med forelder uten del i foreldreansvaret, kan kommunen således tilby en støtteperson som kan være til stede under samværet.17 Hovedregelen etter den danske serviceloven er at forelder med del i foreldreansvaret må samtykke til støttetiltak, men kommunen kan utpeke en personlig rådgiver eller en fast kontaktperson uten slikt samtykke. Utgiftene til støtte dekkes av kommunen.

4.2.2 Sverige

Rettskilder og oversikt over gjeldende rett

Föräldrabalken SFS 1949:381 inneholder særskilte bestemmelser om «umgängesstød».18 Bestemmelsene er nye og trådte i kraft 1. august 2010.19 Endringen innebærer en innskrenkning i forhold til tidligere domstolspraksis på området.20

Bestemmelsene om tilsyn under samvær kan blant annet ses i sammenheng med følgende bestemmelser i föräldrabalken:

  • Barnets rett til samvær er lovhjemlet, mens foreldrene har ingen tilsvarende lovbestemt rettighet. Foreldrene har derimot et ansvar for at barnet har samvær.21

  • Föräldrabalken regulerer samvær, men også annen form for kontakt.22

Domstolen har myndighet (personell kompetanse) til å fastsette samvær. Både forelder og socialnämnden har adgang til å reise sak om samvær.23

Etter svensk rett foreligger det også mulighet til å benytte en utenrettslig, frivillig tilsynsordning der socialnämnden i kommunen oppnevner en kontaktperson på anmodning fra forelder, jf. sosialtjänstlagen SFS 2001:453.24 Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2003:14 inneholder anbefalinger knyttet til kontaktpersoner. Se også Socialstyrelsens håndbok fra 2003.

Domstolens adgang til å fastsette tilsyn

Domstolen har etter gjeldende rett myndighet til å fatte beslutning om tilsyn under samvær, men bare i forbindelse med beslutning om samvær, ikke som separat beslutning. Den nye bestemmelsen i föräldrabalken lyder:

«15 c § När rätten beslutar om umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med, får rätten, om barnet har behov av det, besluta att en person som utses av socialnämnden ska medverka vid umgänget (umgängesstöd). Ett beslut om umgängesstöd ska gälla för en viss tid.
Innan ett beslut om umgängesstöd meddelas ska rätten inhämta yttrande från socialnämnden.
Socialnämnden ska efter rättens beslut om umgängesstöd utse en viss person att medverka vid umgänget.
Socialnämnden ska följa upp hur umgänget fungerar och verka för att stödet inte består längre än nödvändigt. Lag (2010:740).»

Domstolen har som nevnt myndighet til å beslutte tilsyn under samvær, i forbindelse med samværssak, dersom «barnet har behov for det». I forarbeidene understrekes at det bare er barnets interesser som tas i betraktning. Forarbeidene reiser spørsmål om behovet for å kunne fatte en separat beslutning om tilsyn, men det ble lagt avgjørende vekt på at «frågan om barnets behov av umgängesstöd är så nära förknippad med utformningen av umgänget i stort att det är svårt att se den separat.»25 Domstolen skal innhente uttalelse fra socialnämnden. Denne bør være skriftlig og omfatte hvilke praktiske forutsetninger som foreligger knyttet til eksempelvis tid, sted og personalressurser.26 Forarbeidene understreker at det er domstolen som tar beslutning etter uttalelse fra nemnda. Domstolen skal således høre hvilke praktiske muligheter som foreligger for å iverksette en mulig tilsynsordning. Det presiseres i forarbeidene at socialnämnden ikke skal uttale seg om hvorvidt tilsyn under samvær er «lämpligt eller inte».27

Domstolen fatter sin avgjørelse i et «beslut». Det gjelder følgelig formkrav til domstolens beslutning, som må skje i dom eller i en foreløpig avgjørelse i påvente av dom.28 Domstolen gir også bestemmelser om varighet og tidspunkt, slik at sosialnämden i hovedsak kun utpeker person og således bare iverksetter domstolens beslutning. Socialnämnden plikter å utpeke tilsynsperson der domstolen har bestemt dette. Forarbeidene utdyper dette slik at utgangspunktet bør være at «socialnämnden kan och ska svara för att genomföra beslutet om umgängesstöd i en realistisk omfattning.»

Kommunens tilbud om støtte ved samvær

Sosialtjänstlagen SFS 2001:453 har bestemmelser om oppnevning av kontaktperson. Dette er en utenrettslig ordning der socialnämnden oppnevner kontaktperson på anmodning fra forelder.29 Der begge foreldre har foreldreansvar, må begge samtykke til slik bistand.

Fotnoter

1.

Den danske forældreansvarsloven (06/06/2007) er blitt endret ved lov nr. 600 av 18. juni 2012, og endringen trådte i kraft 1. oktober 2012. Endringen innebærer blant annet at domstolene ikke lengre kan treffe avgjørelse om samvær.

2.

Forskriften BEK nr 952 av 24/09/2012.

3.

VEJ nr. 70 27/09/2012 kapittel 6.1.

4.

LOV nr. 499 06/2007 (forældreansvarsloven) § 21 første ledd.

5.

Forældreansvarsloven § 19 første ledd.

6.

Se redegjørelsen i kapittel 8.4.3 i L133 2006-07.

7.

Forældreansvarsloven § 22.

8.

Forældreansvarsloven § 31 og § 13 i BEK nr. 952 24/09/2012.

9.

Forældreansvarsloven § 41 og BEK nr 952 24/09/2012 § 26.

10.

VEJ kapittel 6.1

11.

Forældreansvarsloven § 31

12.

Forældreansvarsloven § 32.

13.

Forældreansvarsloven § 33

14.

Forskrift BEK 952 av 24/9/2012 § 13 stik 2.

15.

VEJ nr. 9860 06/09/2007 kapittel 6.2.

16.

VEJ nr. 99 af 05/12/2006 Socialministeriets vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier.

17.

Serviceloven § 52.

18.

SFS 1949:381 15 c §. Historikk: Et utvalg som la frem sin utredning i 2006 anbefalte regulering, jf. SOU 2005:43. Proposition 2005/06:99 konkluderte imidlertid med at dette burde utredes nærmere.

19.

Regeringens proposition 2009/10:192.

20.

Regeringens proposition 2009/10:192 kapittel 4 s. 11.

21.

SFS 1949:381 15 § andre ledd.

22.

SFS 1949:381 15 §.

23.

SFS 1949:381 15 a § første ledd.

24.

3 kap 6 §. Se også Socialstyrelsens håndbok fra 2003 om Vårdnad, boende og umgänge (håndboken).

25.

Regeringens proposition 2009/10:192 kapittel 4 s. 11.

26.

Regeringens proposition 2009/10:192 kapittel 11.1 s. 29-30.

27.

Regeringens proposition 2009/10:192 kapittel 4 s. 13.

28.

Föreldrabalken 20 §.

29.

3 kapittel 6 §. Se også Socialstyrelsens håndbok SOSFS 2003:14 s. 52 flg.
Til forsiden