Prop. 85 L (2012–2013)

Endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister).

Til innholdsfortegnelse

2 Høringsliste

Høringsnotat i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets brev 21. juni 2012 med forslag til endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven) om samvær med tilsyn

 • Departementene

 • Atferdssenteret – Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene

 • Barnesakkyndig kommisjon

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Den norske kirke v/biskopene og bispedømmerådene

 • Domstoladministrasjonen

 • Fylkesmennene

 • Fylkesnemnda for sosiale saker i Agder

 • Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland

 • Fylkesnemnda for sosiale saker, Buskerud og Vestfold

 • Fylkesnemnda for sosiale saker, Hordaland/Sogn og Fjordane

 • Fylkesnemnda for sosiale saker, Møre og Romsdal

 • Fylkesnemnda for sosiale saker, Nordland

 • Fylkesnemnda for sosiale saker, Oppland og Hedmark

 • Fylkesnemnda for sosiale saker, Oslo og Akershus

 • Fylkesnemnda for sosiale saker, Sør- og Nord-Trøndelag

 • Fylkesnemnda for sosiale saker, Troms og Finnmark

 • Helsedirektoratet

 • Helsetilsynet

 • Høyesterett

 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Kirkerådet

 • KS

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Politidirektoratet

 • Regionale ressurssentre om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – RKBU Nord

 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Vest

 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse, RBUP Øst og Sør

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Sentraladministrasjonen for fylkesnemndene

 • Sivilombudsmannen

 • Skattedirektoratet

 • Statistisk sentralbyrå

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Universitetet i Bergen (UiB)

 • Universitetet i Oslo (UiO)

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø (UiTø)

 • Utdanningsdirektoratet

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Aksjonsgruppen for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre

 • Aleneforeldreforeningen

 • Alternativ til Vold

 • Amnesty International Norge

 • Antirasistisk Senter

 • ATR Senteret – Senter for selvhjelp og ettervern

 • Barnejuridisk Forum

 • Den norske Dommerforening

 • Familiestiftelsen 15. mai

 • FMSO – Fellesskap mot seksuelle overgrep

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Foreningen 2 Foreldre

 • Foreningen for partnerskapsbarn

 • Forum for Barnekonvensjonen

 • Forum for Menn og Omsorg

 • Frelsesarmeens barne- og familievern

 • Humanetisk Forbund

 • Islamsk Råd Norge

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Midt-Norge

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kirkens Bymisjon (Myrsnipa)

 • Kirkens Familievern

 • Kontoret for fri rettshjelp, Oslo kommune

 • Krisesentersekretariatet

 • Krise- og rådgivningstelefonen for menn

 • KUN senter for kunnskap og likestilling

 • Kvinnefronten

 • Kvinnegruppa Ottar

 • Kvinneuniversitetet Nord

 • Kvinneuniversitetet på Løten

 • Landsforeningen for barnevernsbarn

 • Landsgruppen av helsesøstre(LaH, NSF)

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Likestillingssenteret, Hamar

 • LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

 • Mental Helse

 • MiRA – Ressurssenter for flyktninge- og innvandrerkvinner (MIRA-Senteret)

 • Nettverksforumet foreldrerett

 • Nordisk nettverk for ekteskapet

 • Nordlandsforskning

 • Norges Juristforbund

 • Norges kvinne- og familieforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

 • Norsk barnevernlederorganisasjon

 • Norsk barnevernsamband

 • Norsk institutt for by- og regionsforskning

 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

 • Norsk kommuneforbund

 • Norsk Krisesenterforbund

 • Norsk kvinnesaksforening

 • Norsk Organisasjon for Asylsøkere

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk senter for barneforskning, NTNU

 • Organisasjonen for Foreldre/Barntiltak

 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering

 • Organisasjonen Voksne for barn

 • Politiembetsmennenes Landsforening

 • Redd Barna

 • Redd Barnas Rettighetssenter

 • Reform - ressurssenter for menn

 • Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark

 • Rettspolitisk forening

 • Rådet for psykisk helse

 • Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo

 • Rådet for psykisk helse

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Sarahkka - Samisk kvinneorganisasjon

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

 • Senter for menneskerettigheter, UiO

 • Sosialliberal pappagruppe

 • Stiftelsen Rettferd for taperne

 • Støttesenter mot Incest

 • UNICEF Norge

 • Ønskebarn

Til forsiden