Prop. 85 L (2012–2013)

Endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister).

Til innholdsfortegnelse

13 Ikraftsetting

Endring i regelverket om samvær med tilsyn forutsetter forskriftsendringer og budsjettmessig dekning for merutgifter til kommunene før endringene kan tre i kraft. Statens dekning av utgifter til sakkyndig bistand til tradisjonell utredning krever også økonomisk inndekning av merutgiftene før ikraftsetting.

Øvrige forslag kan iverksettes uten tilsvarende tilrettelegging før ikraftsetting.

Departementet foreslår at det gis hjemmel til at bestemmelsene kan tre i kraft til ulik tid.

Departementet foreslår at skjæringstidspunktet for når nye bestemmelser om saksbehandling og prosess skal anvendes av domstolen, bør være tidspunktet for mottatt begjæring/stevning. Det foreslås at bestemmelsene om barns deltakelse skal ha virkning for løpende saker. Det vil si at også barn i saker som allerede er tatt opp til behandling i domstolen har rett til å få informasjon, si sin mening og få tilbakemelding om resultatet.

Til forsiden