Prop. 114 L (2022–2023)

Endringer i lov om offentlige anskaffelser (forskriftshjemler om arbeidslivskriminalitet)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven). Loven stiller krav til offentlige oppdragsgiveres planlegging og gjennomføring av offentlige innkjøp.

Anskaffelsesloven inneholder forskriftshjemler som gir departementet adgang til i forskrift å pålegge statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter, og offentligrettslige organer å stille visse krav i sine anskaffelser. Blant annet kan departementet stille krav om begrensninger i antallet ledd i leverandørkjeden ved utførelsen av offentlige kontrakter i bransjer med særlige utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet, jf. lovens § 5 tredje ledd.

Departementet kan også pålegge de samme offentlige oppdragsgiverne å ta inn klausuler i tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, som skal sikre lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende forskrifter om allmengjorte tariffavtaler, eller landsomfattende tariffavtaler for de aktuelle bransjene, jf. § 6 første ledd. Etter § 6 annet ledd kan departementet pålegge oppdragsgivere å føre tilsyn med at klausulene blir overholdt, samt å iverksette tiltak overfor leverandøren ved manglende overholdelse av klausulene.

Departementet foreslår å utvide forskriftshjemlene, slik at departementet kan gi regler for å innføre nye tiltak med formål om å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping gjennom regelverket for offentlige anskaffelser.