Prop. 115 S (2021–2022)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022

I

I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen:

50

Det kongelige hoff, nedsettes med

31 000 000

fra kr 228 443 000 til kr 197 443 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, forhøyes med

74 200 000

fra kr 57 000 000 til kr 131 200 000

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 400 000

fra kr 173 969 000 til kr 177 369 000

41

Stortinget:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

300 000

fra kr 1 018 485 000 til kr 1 018 185 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 800 000

fra kr 2 400 000 til kr 5 200 000

70

Tilskudd til partigruppene, forhøyes med

14 000 000

fra kr 210 600 000 til kr 224 600 000

61

Høyesterett:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410, post 1, forhøyes med

1 434 000

fra kr 125 332 000 til kr 126 766 000

100

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 300 000

fra kr 2 386 875 000 til kr 2 382 575 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

15 000 000

fra kr 23 424 000 til kr 38 424 000

116

Internasjonale organisasjoner:

70

Pliktige bidrag, nedsettes med

12 000 000

fra kr 1 477 200 000 til kr 1 465 200 000

117

EØS-finansieringsordningene:

77

EØS-finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres, nedsettes med

65 388 000

fra kr 2 745 000 000 til kr 2 679 612 000

78

Den norske finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres, nedsettes med

46 509 000

fra kr 2 375 000 000 til kr 2 328 491 000

118

Utenrikspolitiske satsinger:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73, nedsettes med

2 900 000

fra kr 96 831 000 til kr 93 931 000

70

Nordområdetiltak, samarbeid med Russland og atomsikkerhet, kan overføres,kan nyttes under post 21, nedsettes med

12 000 000

fra kr 221 771 000 til kr 209 771 000

140

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 440 000

fra kr 1 676 320 000 til kr 1 672 880 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

38 400 000

fra kr 135 583 000 til kr 97 183 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):

1

Driftsutgifter, forhøyes med

8 512 000

fra kr 294 390 000 til kr 302 902 000

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec):

1

Driftsutgifter, nedsettes med

172 000

fra kr 54 809 000 til kr 54 637 000

70

Utvekslingsordninger, kan overføres, nedsettes med

13 000 000

fra kr 133 477 000 til kr 120 477 000

150

Humanitær bistand:

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres, forhøyes med

1 450 000 000

fra kr 3 938 789 000 til kr 5 388 789 000

151

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid:

71

Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overføres, nedsettes med

104 990 000

fra kr 180 060 000 til kr 75 070 000

72

Stabilisering av land i krise og konflikt, kan overføres, nedsettes med

140 000 000

fra kr 864 829 000 til kr 724 829 000

73

FN og globale utfordringer, kan overføres, nedsettes med

65 000 000

fra kr 318 138 000 til kr 253 138 000

74

Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv., kan overføres, nedsettes med

15 000 000

fra kr 365 990 000 til kr 350 990 000

152

Menneskerettigheter:

70

Menneskerettigheter, kan overføres, nedsettes med

136 166 000

fra kr 671 617 000 til kr 535 451 000

71

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), kan overføres, nedsettes med

98 500 000

fra kr 197 000 000 til kr 98 500 000

159

Regionbevilgninger:

70

Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres, nedsettes med

40 000 000

fra kr 752 011 000 til kr 712 011 000

71

Europa og Sentral-Asia, kan overføres, forhøyes med

300 000 000

fra kr 656 634 000 til kr 956 634 000

72

Afghanistan, kan overføres, nedsettes med

60 000 000

fra kr 475 241 000 til kr 415 241 000

75

Afrika, kan overføres, nedsettes med

250 000 000

fra kr 2 552 693 000 til kr 2 302 693 000

76

Asia, kan overføres, nedsettes med

60 000 000

fra kr 483 503 000 til kr 423 503 000

160

Helse:

70

Helse, kan overføres, nedsettes med

470 000 000

fra kr 3 877 297 000 til kr 3 407 297 000

71

Verdens helseorganisasjon (WHO), kan overføres, nedsettes med

118 000 000

fra kr 235 500 000 til kr 117 500 000

72

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres, nedsettes med

20 000 000

fra kr 45 000 000 til kr 25 000 000

161

Utdanning, forskning og faglig samarbeid:

70

Utdanning, kan overføres, nedsettes med

553 000 000

fra kr 1 366 798 000 til kr 813 798 000

71

Forskning, kan overføres, nedsettes med

10 000 000

fra kr 208 846 000 til kr 198 846 000

72

Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres, nedsettes med

250 000 000

fra kr 1 003 214 000 til kr 753 214 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi:

70

Næringsutvikling og handel, kan overføres, nedsettes med

75 000 000

fra kr 364 536 000 til kr 289 536 000

71

Matsikkerhet, fisk og landbruk, kan overføres, forhøyes med

200 000 000

fra kr 1 451 966 000 til kr 1 651 966 000

72

Fornybar energi, kan overføres, nedsettes med

40 000 000

fra kr 816 500 000 til kr 776 500 000

163

Klima, miljø og hav:

70

Miljø og klima, kan overføres, nedsettes med

50 000 000

fra kr 1 564 431 000 til kr 1 514 431 000

71

Bærekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling, kan overføres, nedsettes med

96 000 000

fra kr 256 967 000 til kr 160 967 000

164

Likestilling:

70

Likestilling, kan overføres, nedsettes med

64 500 000

fra kr 183 319 000 til kr 118 819 000

71

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres, nedsettes med

75 200 000

fra kr 100 300 000 til kr 25 100 000

170

Sivilt samfunn:

70

Sivilt samfunn, kan overføres, nedsettes med

208 160 000

fra kr 2 480 665 000 til kr 2 272 505 000

171

FNs utviklingsarbeid:

70

FNs utviklingsprogram (UNDP), nedsettes med

440 000 000

fra kr 464 400 000 til kr 24 400 000

71

FNs barnefond (UNICEF), nedsettes med

357 450 000

fra kr 490 600 000 til kr 133 150 000

72

FNs fellesfond for bærekraftig utvikling, kan overføres, nedsettes med

15 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 0

73

Internasjonale rekrutteringer og tilskudd til andre tiltak i FN, kan overføres, nedsettes med

37 000 000

fra kr 59 099 000 til kr 22 099 000

179

Flyktningtiltak i Norge:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

5 819 406 000

fra kr 573 029 000 til kr 6 392 435 000

200

Kunnskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 257 000

fra kr 366 664 000 til kr 365 407 000

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

900 000

fra kr 261 361 000 til kr 262 261 000

220

Utdanningsdirektoratet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 122 000

fra kr 351 748 000 til kr 350 626 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

62 000

fra kr 16 034 000 til kr 15 972 000

222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

978 000

fra kr 150 933 000 til kr 151 911 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

138 000

fra kr 2 067 000 til kr 2 205 000

224

Tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre:

70

Freds- og menneskerettighetssentre, forhøyes med

2 400 000

fra kr 110 460 000 til kr 112 860 000

225

Tiltak i grunnopplæringen:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

10 423 000

fra kr 23 684 000 til kr 13 261 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

90 010 000

fra kr 114 774 000 til kr 24 764 000

60

Tilskudd til landslinjer, nedsettes med

2 293 000

fra kr 247 269 000 til kr 244 976 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

94 958 000

fra kr 1 608 247 000 til kr 1 703 205 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere, nedsettes med

112 086 000

fra kr 1 683 722 000 til kr 1 571 636 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.:

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

4 568 000

fra kr 3 198 229 000 til kr 3 193 661 000

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

3 504 000

fra kr 1 740 303 000 til kr 1 743 807 000

72

Diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring, overslagsbevilgning, forhøyes med

262 000

fra kr 155 354 000 til kr 155 616 000

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med

123 000

fra kr 109 297 000 til kr 109 174 000

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning,

forhøyes med

22 000

fra kr 13 335 000 til kr 13 357 000

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

48 000

fra kr 60 813 000 til kr 60 861 000

77

Den tysk-norske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, nedsettes med

14 000

fra kr 30 309 000 til kr 30 295 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

12 895 000

fra kr 619 786 000 til kr 606 891 000

231

Barnehager:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

676 000

fra kr 531 839 000 til kr 531 163 000

242

Norges grønne fagskole - Vea:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

21 000

fra kr 30 843 000 til kr 30 822 000

251

22. juli-senteret:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 01, forhøyes med

2 300 000

fra kr 10 000 000 til kr 12 300 000

256

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

618 000

fra kr 352 728 000 til kr 352 110 000

257

Kompetanseprogrammet:

70

Tilskudd, kan overføres, nedsettes med

30 000 000

fra kr 305 873 000 til kr 275 873 000

258

Tiltak for livslang læring:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

300 000

fra kr 148 424 000 til kr 148 124 000

260

Universiteter og høyskoler:

50

Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med

65 462 000

fra kr 39 505 381 000 til kr 39 570 843 000

70

Private høyskoler, nedsettes med

3 726 000

fra kr 2 087 647 000 til kr 2 083 921 000

270

Studentvelferd:

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, nedsettes med

478 703 000

fra kr 959 158 000 til kr 480 455 000

271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

221 000

fra kr 162 569 000 til kr 162 348 000

272

Tiltak for internasjonalisering og høyere utdanning:

52

Tiltak for høyere utdanning, kan overføres, kan nyttes under post 72, nedsettes med

75 000 000

fra kr 359 119 000 til kr 284 119 000

273

Kunnskapssektorens tjenesteleverandør:

50

Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, nedsettes med

279 000

fra kr 179 008 000 til kr 178 729 000

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, nedsettes med

577 000

fra kr 143 290 000 til kr 142 713 000

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

30 000

fra kr 19 823 000 til kr 19 793 000

285

Norges forskningsråd:

53

Sektorovergripende og strategiske satsinger, forhøyes med

44 000 000

fra kr 1 885 508 000 til kr 1 929 508 000

55

Virksomhetskostnader, forhøyes med

4 925 000

fra kr 782 233 000 til kr 787 158 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

12 800 000

fra kr 53 307 000 til kr 40 507 000

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med

11 451 000

fra kr 299 268 000 til kr 310 719 000

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, nedsettes med

26 033 000

fra kr 3 310 007 000 til kr 3 283 974 000

74

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, forhøyes med

237 320 000

fra kr 607 032 000 til kr 844 352 000

75

UNESCO-kontingent, nedsettes med

1 957 000

fra kr 22 556 000 til kr 20 599 000

300

Kultur- og likestillingsdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

636 000

fra kr 180 891 000 til kr 180 255 000

79

Til disposisjon, forhøyes med

5 800 000

fra kr 11 930 000 til kr 17 730 000

315

Frivillighetsformål:

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, forhøyes med

46 500 000

fra kr 298 970 000 til kr 345 470 000

86

Idrettstiltak, nedsettes med

5 800 000

fra kr 64 675 000 til kr 58 875 000

320

Norsk kulturråd:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

250 000

fra kr 195 536 000 til kr 195 286 000

75

Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m., forhøyes med

4 300 000

fra kr 273 760 000 til kr 278 060 000

322

Bygg og offentlige rom:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

30 000

fra kr 24 096 000 til kr 24 066 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

3 000 000

fra kr 40 082 000 til kr 43 082 000

50

Kunst i offentlige rom, nedsettes med

3 000 000

fra kr 11 750 000 til kr 8 750 000

323

Musikk og scenekunst:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

110 000

fra kr 98 834 000 til kr 98 724 000

325

Allmenne kulturformål:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

100 000

fra kr 74 928 000 til kr 74 828 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres, nedsettes med

5 412 000

fra kr 95 080 000 til kr 89 668 000

77

Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19, nedsettes med

60 000 000

fra kr 1 780 000 000 til kr 1 720 000 000

326

Språk- og bibliotekformål:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 070 000

fra kr 761 431 000 til kr 760 361 000

327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

100 000

fra kr 76 786 000 til kr 76 686 000

328

Museer m.m.:

70

Det nasjonale museumsnettverket, forhøyes med

1 000 000

fra kr 2 028 555 000 til kr 2 029 555 000

329

Arkivformål:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 600 000

fra kr 413 811 000 til kr 408 211 000

334

Film- og dataspillformål:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 660 000

fra kr 124 486 000 til kr 121 826 000

335

Medieformål:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

70 000

fra kr 58 342 000 til kr 58 272 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

512 000

fra kr 2 146 000 til kr 2 658 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

90 000

fra kr 92 329 000 til kr 92 239 000

350

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

30 000

fra kr 25 075 000 til kr 25 045 000

351

Likestilling og ikke-diskriminering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, forhøyes med

2 000 000

fra kr 16 354 000 til kr 18 354 000

72

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn, nedsettes med

2 000 000

fra kr 22 095 000 til kr 20 095 000

352

Nedsatt funksjonsevne:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, nedsettes med

2 000 000

fra kr 20 897 000 til kr 18 897 000

353

Likestillings- og diskrimineringsombudet:

50

Basisbevilgning, nedsettes med

60 000

fra kr 49 040 000 til kr 48 980 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

8 863 000

fra kr 509 162 000 til kr 518 025 000

410

Domstolene:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 61, post 1, forhøyes med

28 155 000

fra kr 2 909 922 000 til kr 2 938 077 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

9 965 000

fra kr 88 110 000 til kr 98 075 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

370 000

fra kr 275 251 000 til kr 274 881 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

2 500 000

fra kr 38 388 000 til kr 40 888 000

430

Kriminalomsorgen:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 213 000

fra kr 5 043 900 000 til kr 5 041 687 000

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

225 000

fra kr 202 528 000 til kr 202 303 000

433

Konfliktråd:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

123 000

fra kr 137 930 000 til kr 137 807 000

440

Politiet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

138 299 000

fra kr 21 442 088 000 til kr 21 303 789 000

22

Søk etter antatt omkomne, kan overføres, nedsettes med

7 551 000

fra kr 9 882 000 til kr 2 331 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

88 000 000

fra kr 140 251 000 til kr 52 251 000

73

Internasjonale forpliktelser, mv., kan overføres, nedsettes med

100 000 000

fra kr 589 792 000 til kr 489 792 000

442

Politihøgskolen:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

12 488 000

fra kr 633 618 000 til kr 646 106 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

1

Driftsutgifter, nedsettes med

790 000

fra kr 1 242 194 000 til kr 1 241 404 000

445

Den høyere påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 220 000

fra kr 312 974 000 til kr 316 194 000

446

Den militære påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

14 000

fra kr 9 159 000 til kr 9 145 000

448

Grensekommissæren:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

7 000

fra kr 5 983 000 til kr 5 976 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

33 934 000

fra kr 1 100 139 000 til kr 1 066 205 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

30 500 000

fra kr 191 344 000 til kr 221 844 000

60

Refusjoner til kommunene og statsforvalterne mv., nedsettes med

180 000 000

fra kr 180 000 000 til kr 0

452

Sentral krisehåndtering:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

58 000

fra kr 27 548 000 til kr 27 490 000

453

Sivil klareringsmyndighet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

15 000

fra kr 52 324 000 til kr 52 309 000

454

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

50 690 000

fra kr 746 729 000 til kr 797 419 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

986 818 000

fra kr 2 594 796 000 til kr 1 607 978 000

455

Redningstjenesten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

79 000

fra kr 121 490 000 til kr 121 411 000

73

Tilskudd til Redningsselskapet, forhøyes med

5 000 000

fra kr 128 043 000 til kr 133 043 000

457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 290 000

fra kr 407 305 000 til kr 403 015 000

460

Spesialenheten for politisaker:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

91 000

fra kr 59 542 000 til kr 59 451 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

494 000

fra kr 1 255 953 000 til kr 1 255 459 000

467

Norsk Lovtidend:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

707 000

fra kr 9 264 000 til kr 8 557 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

18 000

fra kr 19 485 000 til kr 19 467 000

470

Fri rettshjelp:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

400 000

fra kr 704 255 000 til kr 703 855 000

473

Statens sivilrettsforvaltning:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

48 000

fra kr 77 923 000 til kr 77 875 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, forhøyes med

3 000 000

fra kr 402 912 000 til kr 405 912 000

480

Svalbardbudsjettet:

50

Tilskudd, nedsettes med

75 000

fra kr 458 036 000 til kr 457 961 000

490

Utlendingsdirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

26 520 000

fra kr 1 281 893 000 til kr 1 308 413 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak, forhøyes med

372 339 000

fra kr 4 626 026 000 til kr 4 998 365 000

70

Stønader til beboere i asylmottak, forhøyes med

15 014 000

fra kr 370 491 000 til kr 385 505 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 671, post 60, nedsettes med

6 814 000

fra kr 28 078 000 til kr 21 264 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, nedsettes med

3 398 000

fra kr 65 808 000 til kr 62 410 000

491

Utlendingsnemnda:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, nedsettes med

1 520 000

fra kr 269 637 000 til kr 268 117 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1, nedsettes med

500 000

fra kr 13 154 000 til kr 12 654 000

500

Kommunal- og distriktsdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 893 000

fra kr 431 676 000 til kr 429 783 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, forhøyes med

8 200 000

fra kr 94 056 000 til kr 102 256 000

502

Tariffavtalte avsetninger mv.:

72

Pensjonskostnader tjenestemannsorganisasjonene, nedsettes med

14 000 000

fra kr 31 000 000 til kr 17 000 000

505

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 36 000 000 til kr 40 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med

2 700 000 000

fra kr 11 400 000 000 til kr 14 100 000 000

506

Yrkesskadeforsikring:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

17 000 000

fra kr 90 000 000 til kr 107 000 000

507

Gruppelivsforsikring:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

13 000 000

fra kr 187 000 000 til kr 200 000 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

430 000

fra kr 682 908 000 til kr 683 338 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

13 200 000

fra kr 22 193 000 til kr 35 393 000

525

Statsforvalterne:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 256 000

fra kr 1 905 347 000 til kr 1 903 091 000

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, nedsettes med

161 000 000

fra kr 336 000 000 til kr 175 000 000

31

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

405 000 000

fra kr 450 000 000 til kr 45 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med

600 000 000

fra kr 1 356 600 000 til kr 1 956 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

15 000 000

fra kr 228 600 000 til kr 243 600 000

540

Digitaliseringsdirektoratet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

326 000

fra kr 132 155 000 til kr 131 829 000

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter, kan overføres, nedsettes med

12 626 000

fra kr 151 166 000 til kr 138 540 000

543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

1

Driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

521 000

fra kr 237 486 000 til kr 236 965 000

553

Regional- og distriktsutvikling:

68

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, nedsettes med

250 000 000

fra kr 500 000 000 til kr 250 000 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

114 000

fra kr 33 452 000 til kr 33 338 000

560

Samiske formål:

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv, forhøyes med

1 000 000

fra kr 559 645 000 til kr 560 645 000

571

Rammetilskudd til kommuner:

60

Innbyggertilskudd, nedsettes med

8 896 150 000

fra kr 144 693 599 000 til kr 135 797 449 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner:

60

Innbyggertilskudd, nedsettes med

2 400 000 000

fra kr 40 129 892 000 til kr 37 729 892 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64, forhøyes med

53 000 000

fra kr 1 892 000 000 til kr 1 945 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak:

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med

800 000 000

fra kr 5 103 588 000 til kr 4 303 588 000

76

Utleieboliger og forsøk med nye boligmodeller, kan overføres, nedsettes med

63 800 000

fra kr 621 101 000 til kr 557 301 000

587

Direktoratet for byggkvalitet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

122 000

fra kr 105 277 000 til kr 105 155 000

595

Statens kartverk:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45, nedsettes med

570 000

fra kr 894 263 000 til kr 893 693 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1 og 45, forhøyes med

29 000 000

fra kr 255 793 000 til kr 284 793 000

30

Geodesiobservatoriet, kan overføres, forhøyes med

11 000 000

fra kr 27 201 000 til kr 38 201 000

600

Arbeids- og inkluderingsdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

627 000

fra kr 265 835 000 til kr 265 208 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 64 070 000 til kr 68 070 000

22

Kunnskapsutvikling i IA-avtalen mv., kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 29 160 000 til kr 25 160 000

605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

109 805 000

fra kr 12 500 450 000 til kr 12 390 645 000

611

Pensjoner av statskassen:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

700 000

fra kr 16 800 000 til kr 16 100 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 010 754 000

fra kr 8 983 246 000 til kr 9 994 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med

38 000 000

fra kr 179 000 000 til kr 141 000 000

634

Arbeidsmarkedstiltak:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

19 200 000

fra kr 456 175 000 til kr 436 975 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med

318 698 000

fra kr 7 620 035 000 til kr 7 301 337 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres, nedsettes med

8 212 000

fra kr 1 801 595 000 til kr 1 793 383 000

635

Ventelønn:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

400 000

fra kr 2 700 000 til kr 2 300 000

640

Arbeidstilsynet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

786 000

fra kr 773 018 000 til kr 772 232 000

642

Petroleumstilsynet:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, nedsettes med

321 000

fra kr 322 025 000 til kr 321 704 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt:

50

Statstilskudd, nedsettes med

66 000

fra kr 160 012 000 til kr 159 946 000

660

Krigspensjon:

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 000 000

fra kr 97 000 000 til kr 98 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn:

70

Tilskudd, forhøyes med

500 000

fra kr 25 900 000 til kr 26 400 000

665

Pensjonstrygden for fiskere:

70

Tilskudd, nedsettes med

10 400 000

fra kr 35 500 000 til kr 25 100 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP):

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med

30 000 000

fra kr 3 310 000 000 til kr 3 340 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

40 000 000

fra kr 400 000 000 til kr 360 000 000

671

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

62

Kommunale innvandrertiltak, nedsettes med

1 800 000

fra kr 257 256 000 til kr 255 456 000

672

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

1 800 000

fra kr 78 731 000 til kr 80 531 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, forhøyes med

282 300 000

fra kr 1 017 613 000 til kr 1 299 913 000

61

Kompetansekartlegging i mottak før bosetting, nedsettes med

258 000

fra kr 602 000 til kr 344 000

700

Helse- og omsorgsdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 432 000

fra kr 273 803 000 til kr 281 235 000

701

E-helse, helseregistre mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, nedsettes med

29 500 000

fra kr 593 274 000 til kr 563 774 000

702

Beredskap:

22

Beredskapslagring legemidler og smittevernutstyr, kan overføres, kan nyttes under post 71, nedsettes med

1 850 000 000

fra kr 5 850 000 000 til kr 4 000 000 000

71

Tilskudd til beredskapslagring legemidler og smittevernutstyr, kan overføres, kan nyttes under post 22, nedsettes med

150 000 000

fra kr 500 000 000 til kr 350 000 000

704

Norsk helsearkiv:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

350 000

fra kr 65 884 000 til kr 65 534 000

708

Eldreombudet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 000 000

fra kr 10 722 000 til kr 9 722 000

709

Pasient- og brukerombud:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 75 321 000 til kr 78 321 000

710

Vaksiner mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

13 210 000

fra kr 267 509 000 til kr 280 719 000

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m., kan overføres, forhøyes med

119 233 000

fra kr 148 077 000 til kr 267 310 000

23

Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19, kan overføres, nedsettes med

11 000 000

fra kr 3 969 770 000 til kr 3 958 770 000

714

Folkehelse:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79, nedsettes med

2 500 000

fra kr 127 273 000 til kr 124 773 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med

9 720 000

fra kr 107 603 000 til kr 97 883 000

717

Legemiddeltiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

119 000

fra kr 11 920 000 til kr 11 801 000

732

Regionale helseforetak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

3 280 000

fra kr 19 116 000 til kr 22 396 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med

731 800 000

fra kr 2 763 200 000 til kr 3 495 000 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med

380 800 000

fra kr 61 478 635 000 til kr 61 859 435 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med

134 890 000

fra kr 21 777 400 000 til kr 21 912 290 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med

101 020 000

fra kr 16 308 950 000 til kr 16 409 970 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med

89 590 000

fra kr 14 463 232 000 til kr 14 552 822 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, nedsettes med

702 100 000

fra kr 42 950 166 000 til kr 42 248 066 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning, forhøyes med

812 000 000

fra kr 3 437 675 000 til kr 4 249 675 000

86

Driftskreditter, nedsettes med

282 000 000

fra kr 2 859 000 000 til kr 2 577 000 000

733

Habilitering og rehabilitering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med

129 000

fra kr 12 911 000 til kr 12 782 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med

3 280 000

fra kr 3 419 000 til kr 139 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

165 000

fra kr 56 587 000 til kr 56 422 000

740

Helsedirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 700 000

fra kr 1 311 356 000 til kr 1 319 056 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

30 349 000

fra kr 58 014 000 til kr 27 665 000

60

Oppgjørsordning gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger, nedsettes med

89 415 000

fra kr 89 415 000 til kr 0

70

Oppgjørsordning helsetjenester i annet EØS-land, nedsettes med

70 851 000

fra kr 70 851 000 til kr 0

741

Norsk pasientskadeerstatning:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 000 000

fra kr 227 121 000 til kr 226 121 000

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

750 000

fra kr 165 262 000 til kr 164 512 000

744

Direktoratet for e-helse:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

600 000

fra kr 183 985 000 til kr 183 385 000

745

Folkehelseinstituttet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

30 000 000

fra kr 1 457 850 000 til kr 1 487 850 000

746

Statens legemiddelverk:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

225 000

fra kr 32 261 000 til kr 32 036 000

747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 400 000

fra kr 121 863 000 til kr 124 263 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

3 000 000

fra kr 16 642 000 til kr 13 642 000

748

Statens helsetilsyn:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 025 000

fra kr 168 619 000 til kr 167 594 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

350 000

fra kr 41 381 000 til kr 41 031 000

761

Omsorgstjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med

7 000 000

fra kr 213 249 000 til kr 206 249 000

63

Investeringstilskudd - rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69, nedsettes med

255 800 000

fra kr 2 268 732 000 til kr 2 012 932 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 900 000

fra kr 120 365 000 til kr 122 265 000

68

Kompetanse og innovasjon, nedsettes med

5 000 000

fra kr 386 900 000 til kr 381 900 000

69

Investeringstilskudd - netto tilvekst, kan overføres, nedsettes med

47 700 000

fra kr 1 015 685 000 til kr 967 985 000

762

Primærhelsetjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

3 100 000

fra kr 207 653 000 til kr 210 753 000

60

Forebyggende helsetjenester, nedsettes med

5 000 000

fra kr 513 078 000 til kr 508 078 000

63

Allmennlegetjenester, nedsettes med

1 000 000

fra kr 566 455 000 til kr 565 455 000

765

Psykisk helse, rus og vold:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, nedsettes med

12 200 000

fra kr 222 357 000 til kr 210 157 000

74

Kompetansesentre, kan overføres, forhøyes med

4 500 000

fra kr 318 135 000 til kr 322 635 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres, forhøyes med

1 200 000

fra kr 265 083 000 til kr 266 283 000

769

Utredningsvirksomhet mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med

500 000

fra kr 13 078 000 til kr 12 578 000

781

Forsøk og utvikling mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, nedsettes med

523 000

fra kr 44 211 000 til kr 43 688 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med

6 000 000

fra kr 80 621 000 til kr 74 621 000

783

Personell:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med

990 000

fra kr 64 977 000 til kr 63 987 000

800

Barne- og familiedepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

455 000

fra kr 155 181 000 til kr 154 726 000

840

Tiltak mot vold og overgrep:

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og post 61 og kap. 858, post 1, forhøyes med

16 300 000

fra kr 145 912 000 til kr 162 212 000

842

Familievern:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med

9 141 000

fra kr 386 866 000 til kr 377 725 000

843

Adopsjonsstøtte:

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 000 000

fra kr 8 500 000 til kr 7 500 000

844

Kontantstøtte:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

13 770 000

fra kr 1 333 770 000 til kr 1 320 000 000

845

Barnetrygd:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med

40 009 000

fra kr 18 169 991 000 til kr 18 210 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak:

61

Tilskudd til inkludering av barn og unge, kan nyttes under post 71, nedsettes med

50 000 000

fra kr 657 489 000 til kr 607 489 000

847

EUs ungdomsprogram:

1

Driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

201 000

fra kr 15 966 000 til kr 15 765 000

848

Barneombudet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

25 000

fra kr 22 699 000 til kr 22 674 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

347 000

fra kr 240 143 000 til kr 239 796 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet:

23

Kompetansehevingstiltak i barnevernet, kan nyttes under post 72, forhøyes med

3 700 000

fra kr 31 074 000 til kr 34 774 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

6 500 000

fra kr 8 070 000 til kr 1 570 000

61

Utvikling i kommunene, forhøyes med

1 500 000

fra kr 73 475 000 til kr 74 975 000

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 23, nedsettes med

3 700 000

fra kr 130 244 000 til kr 126 544 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, nedsettes med

21 336 000

fra kr 4 170 449 000 til kr 4 149 113 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1, nedsettes med

60 000 000

fra kr 2 893 492 000 til kr 2 833 492 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 612 000

fra kr 271 994 000 til kr 270 382 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-,

ungdoms- og familieetaten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

11 214 000

fra kr 606 919 000 til kr 595 705 000

860

Forbrukerrådet:

51

Markedsportaler, forhøyes med

5 000 000

fra kr 27 512 000 til kr 32 512 000

868

Forbrukertilsynet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

55 000

fra kr 124 640 000 til kr 124 585 000

882

Kirkebygg og gravplasser:

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, forhøyes med

5 000 000

fra kr 13 094 000 til kr 18 094 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 504 000

fra kr 484 515 000 til kr 483 011 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

12 900 000

fra kr 63 446 000 til kr 50 546 000

22

Nukleære utredninger og prosjektledelse, kan overføres, nedsettes med

5 000 000

fra kr 10 500 000 til kr 5 500 000

31

Miljøtiltak Svea og Lunckefjell, kan overføres, nedsettes med

47 000 000

fra kr 388 000 000 til kr 341 000 000

71

Miljøtiltak Raufoss, forhøyes med

1 000 000

fra kr 3 000 000 til kr 4 000 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 20 700 000 til kr 18 700 000

(NY)

80

Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene

ved bruk av utenlandsk arbeidskraft, bevilges med

5 000 000

902

Justervesenet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

210 000

fra kr 126 690 000 til kr 126 480 000

903

Norsk akkreditering:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

60 000

fra kr 54 362 000 til kr 54 302 000

904

Brønnøysundregistrene:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

19 200 000

fra kr 418 276 000 til kr 399 076 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

60 000

fra kr 44 266 000 til kr 44 206 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

82 300 000

fra kr 144 841 000 til kr 62 541 000

905

Norges geologiske undersøkelse:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

315 000

fra kr 189 994 000 til kr 189 679 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

40 000

fra kr 71 774 000 til kr 71 734 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

100 000

fra kr 60 534 000 til kr 60 434 000

907

Norsk nukleær dekommisjonering:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

50 000

fra kr 64 766 000 til kr 64 716 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

40 000 000

fra kr 317 500 000 til kr 277 500 000

30

Opprydding Søve, nedsettes med

35 700 000

fra kr 40 700 000 til kr 5 000 000

908

Institutt for energiteknikk:

70

Tilskudd til drift av atomanlegg, kan nyttes under kap. 907, post 1, forhøyes med

2 500 000

fra kr 322 500 000 til kr 325 000 000

72

Lån til flytting av laboratorier og infrastruktur, nedsettes med

25 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 15 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

8 365 000

fra kr 440 186 000 til kr 448 551 000

911

Konkurransetilsynet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

205 000

fra kr 122 166 000 til kr 121 961 000

912

Klagenemndssekretariatet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

45 000

fra kr 34 622 000 til kr 34 577 000

917

Fiskeridirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

17 250 000

fra kr 465 376 000 til kr 482 626 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, forhøyes med

7 906 000

fra kr 111 264 000 til kr 119 170 000

919

Diverse fiskeriformål:

(NY)

61

Tilskudd til kommunale ungdomsfiskeprosjekt, bevilges med

2 000 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 16 800 000 til kr 26 800 000

920

Norges forskningsråd:

50

Tilskudd til næringsrettet forskning, nedsettes med

182 120 000

fra kr 1 777 800 000 til kr 1 595 680 000

51

Tilskudd til marin og maritim forskning, forhøyes med

163 020 000

fra kr 445 450 000 til kr 608 470 000

922

Romvirksomhet:

50

Norsk Romsenter, nedsettes med

100 000

fra kr 92 501 000 til kr 92 401 000

71

Internasjonal romvirksomhet, forhøyes med

5 700 000

fra kr 495 800 000 til kr 501 500 000

73

EUs romprogrammer, forhøyes med

1 900 000

fra kr 473 200 000 til kr 475 100 000

923

Havforskningsinstituttet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 210 000

fra kr 602 286 000 til kr 606 496 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

380 000

fra kr 433 144 000 til kr 432 764 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, nedsettes med

7 906 000

fra kr 200 300 000 til kr 192 394 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

9 715 000

fra kr 182 012 000 til kr 191 727 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

34 615 000

fra kr 186 298 000 til kr 220 913 000

935

Patentstyret:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

445 000

fra kr 293 160 000 til kr 292 715 000

950

Forvaltning av statlig eierskap:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

14 886 000

fra kr 25 514 000 til kr 40 400 000

71

Tilskudd til drift av Gruve 7, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS,

nedsettes med

10 200 000

fra kr 51 000 000 til kr 40 800 000

72

Tilskudd til pensjonsforpliktelser, Mantena AS, forhøyes med

26 210 000

fra kr 66 890 000 til kr 93 100 000

92

Lån til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, forhøyes med

24 000 000

fra kr 85 000 000 til kr 109 000 000

(NY)

95

Egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS,

bevilges med

16 000 000

970

Kystverket:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, nedsettes med

4 175 000

fra kr 2 071 500 000 til kr 2 067 325 000

70

Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres, nedsettes med

32 400 000

fra kr 32 400 000 til kr 0

1100

Landbruks- og matdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

613 000

fra kr 168 167 000 til kr 167 554 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

30 000 000

fra kr 45 610 000 til kr 15 610 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Veterinærinstituttet, nedsettes med

283 000

fra kr 104 638 000 til kr 104 355 000

1115

Mattilsynet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 299 000

fra kr 1 433 305 000 til kr 1 432 006 000

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

30 000 000

fra kr 4 200 000 til kr 34 200 000

1136

Kunnskapsutvikling m.m.:

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt

for bioøkonomi, nedsettes med

775 000

fra kr 249 327 000 til kr 248 552 000

1137

Forskning og innovasjon:

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd, nedsettes med

10 000 000

fra kr 216 290 000 til kr 206 290 000

51

Grunnbevilgninger m.m., Norges forskningsråd, nedsettes med

560 000

fra kr 195 046 000 til kr 194 486 000

1140

Høstbare viltressurser - forvaltning og tilskudd til viltformål (Viltfondet) m.m.:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 14 829 000 til kr 15 829 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

4 500 000

fra kr 27 183 000 til kr 31 683 000

71

Tilskudd til viltformål, kan overføres, forhøyes med

1 500 000

fra kr 35 278 000 til kr 36 778 000

1142

Landbruksdirektoratet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

232 000

fra kr 241 144 000 til kr 240 912 000

73

Tilskudd til erstatninger m.m. etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

3 400 000

fra kr 55 610 000 til kr 59 010 000

1148

Naturskade - erstatninger:

71

Naturskade - erstatninger, overslagsbevilgning, nedsettes med

48 300 000

fra kr 133 400 000 til kr 85 100 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:

74

Direkte tilskudd, kan overføres, forhøyes med

1 800 000 000

fra kr 10 636 700 000 til kr 12 436 700 000

1300

Samferdselsdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

557 000

fra kr 170 200 000 til kr 169 643 000

1313

Luftfartstilsynet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 780 000

fra kr 268 784 000 til kr 272 564 000

1314

Statens havarikommisjon:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

270 000

fra kr 89 394 000 til kr 89 124 000

1315

Tilskudd til Avinor AS:

(NY)

70

Tilskudd, bevilges med

250 000 000

71

Tilskudd til pålagte oppgaver, nedsettes med

200 000 000

fra kr 250 000 000 til kr 50 000 000

1320

Statens vegvesen:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 400 000

fra kr 4 094 550 000 til kr 4 096 950 000

22

Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres,kan nyttes under post 29 og post 30, nedsettes med

49 500 000

fra kr 8 320 500 000 til kr 8 271 000 000

28

Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres, nedsettes med

13 600 000

fra kr 2 236 400 000 til kr 2 222 800 000

29

OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med

55 000 000

fra kr 1 773 400 000 til kr 1 828 400 000

30

Riksveiinvesteringer, kan overføres,kan nyttes under post 22 og post 29 og kap. 1332, post 66, nedsettes med

130 000 000

fra kr 12 732 000 000 til kr 12 602 000 000

65

Tilskudd til fylkesveier, kan overføres, forhøyes med

39 000 000

fra kr 379 600 000 til kr 418 600 000

72

Tilskudd til riksveiferjedriften, kan overføres, nedsettes med

54 000 000

fra kr 2 693 400 000 til kr 2 639 400 000

1323

Vegtilsynet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

70 000

fra kr 19 178 000 til kr 19 108 000

1330

Særskilte transporttiltak:

71

Tilskudd til kommersielle buss- og båtruter som følge av smitteverntiltak, nedsettes med

25 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 25 000 000

1332

Transport i byområder mv.:

63

Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter, kan overføres, nedsettes med

250 000 000

fra kr 2 200 400 000 til kr 1 950 400 000

1352

Jernbanedirektoratet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 300 000

fra kr 375 260 000 til kr 373 960 000

21

Spesielle driftsutgifter - utredninger, kan overføres, nedsettes med

21 400 000

fra kr 147 000 000 til kr 125 600 000

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, kan nyttes under post 71, forhøyes med

300 000 000

fra kr 4 981 300 000 til kr 5 281 300 000

76

Tilskudd til kulturminner i jernbanesektoren, forhøyes med

1 400 000

fra kr 23 600 000 til kr 25 000 000

1400

Klima- og miljødepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 228 000

fra kr 291 829 000 til kr 290 601 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

5 950 000

fra kr 75 973 000 til kr 81 923 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, nedsettes med

4 250 000

fra kr 146 522 000 til kr 142 272 000

1410

Kunnskap om klima og miljø:

51

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd, nedsettes med

1 500 000

fra kr 385 690 000 til kr 384 190 000

1411

Artsdatabanken:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

36 000

fra kr 32 640 000 til kr 32 604 000

1412

Meteorologiformål:

50

Meteorologisk institutt, nedsettes med

901 000

fra kr 360 286 000 til kr 359 385 000

70

Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med

2 160 000

fra kr 129 100 000 til kr 126 940 000

1420

Miljødirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 223 000

fra kr 724 250 000 til kr 727 473 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

17 300 000

fra kr 317 333 000 til kr 300 033 000

30

Statlige erverv, bevaring av viktige friluftslivsområder, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 30 891 000 til kr 26 891 000

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres, forhøyes med

710 000

fra kr 1 025 000 til kr 1 735 000

35

Statlige erverv, skogvern, kan overføres, nedsettes med

50 000 000

fra kr 435 727 000 til kr 385 727 000

38

Restaurering av myr og annen våtmark, kan overføres, nedsettes med

20 000 000

fra kr 41 090 000 til kr 21 090 000

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning, kan overføres, nedsettes med

50 000 000

fra kr 272 838 000 til kr 222 838 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

35 000 000

fra kr 175 500 000 til kr 210 500 000

78

Friluftsformål, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 181 798 000 til kr 179 798 000

1424

Senter mot marin forsøpling:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

16 888 000

fra kr 23 643 000 til kr 40 531 000

1425

Fisketiltak:

70

Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 16 743 000 til kr 14 743 000

1429

Riksantikvaren:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

237 000

fra kr 151 575 000 til kr 151 338 000

22

Flerårige prosjekter kulturminneforvaltning, kan overføres, forhøyes med

3 370 000

fra kr 23 734 000 til kr 27 104 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres, nedsettes med

1 900 000

fra kr 59 072 000 til kr 57 172 000

79

Tilskudd til verdensarven, kan overføres, nedsettes med

1 470 000

fra kr 59 372 000 til kr 57 902 000

1432

Norsk kulturminnefond:

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak, nedsettes med

42 000

fra kr 121 318 000 til kr 121 276 000

1471

Norsk Polarinstitutt:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 441 000

fra kr 242 232 000 til kr 240 791 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

14 200 000

fra kr 102 364 000 til kr 116 564 000

1473

Kings Bay AS:

70

Tilskudd, forhøyes med

7 000 000

fra kr 36 946 000 til kr 43 946 000

1481

Klimakvoter:

22

Internasjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner, kan overføres, nedsettes med

15 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 85 000 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak:

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres, nedsettes med

300 000 000

fra kr 2 981 543 000 til kr 2 681 543 000

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

8 946 000

fra kr 415 521 000 til kr 406 575 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

17 000 000

fra kr 101 700 000 til kr 84 700 000

1602

Finanstilsynet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

70 000

fra kr 439 960 000 til kr 439 890 000

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

600 000

fra kr 899 309 000 til kr 898 709 000

1610

Tolletaten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 100 000

fra kr 1 634 307 000 til kr 1 635 407 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 200 000

fra kr 7 210 611 000 til kr 7 215 811 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

34 800 000

fra kr 264 800 000 til kr 230 000 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres, nedsettes med

15 000 000

fra kr 616 800 000 til kr 601 800 000

1620

Statistisk sentralbyrå:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

450 000

fra kr 647 753 000 til kr 647 303 000

1634

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet:

(NY)

70

Tilskudd til støtteberettigete virksomheter, overslagsbevilgning,

bevilges med

1 000 000

(NY)

71

Kompensasjonsordning for arbeidsgivere i tiltakssonen og på Svalbard,

bevilges med

100 000

(NY)

72

Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning,

bevilges med

5 000 000

73

Lønnsstøtte til foretak rammet av smitteverntiltak, overslagsbevilgning, nedsettes med

3 300 000 000

fra kr 4 300 000 000 til kr 1 000 000 000

1700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

293 894 000

fra kr 969 178 000 til kr 675 284 000

(NY)

22

IKT-virksomhet, kan overføres, bevilges med

334 292 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, nedsettes med

3 300 000

fra kr 9 936 000 til kr 6 636 000

(NY)

52

Overføringer til statlige forvaltningsorganer, bevilges med

19 300 000

(NY)

60

Overføringer til kommuner og fylkeskommuner, bevilges med

1 800 000

71

Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes med

186 000

fra kr 80 078 000 til kr 79 892 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres, nedsettes med

7 988 000

fra kr 158 078 000 til kr 150 090 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres, forhøyes med

504 290 000

fra kr 437 520 000 til kr 941 810 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

368 790 000

fra kr 5 311 669 000 til kr 5 680 459 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med

118 000 000

fra kr 3 732 802 000 til kr 3 850 802 000

1720

Forsvaret:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 013 730 000

fra kr 33 847 891 000 til kr 34 861 621 000

71

Overføringer til andre, kan overføres, forhøyes med

186 000

fra kr 40 165 000 til kr 40 351 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med

60 871 000

fra kr 1 950 015 000 til kr 2 010 886 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

121 043 000

fra kr 21 146 486 000 til kr 21 025 443 000

1791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

83 864 000

fra kr 661 021 000 til kr 744 885 000

1800

Olje- og energidepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

880 000

fra kr 199 981 000 til kr 199 101 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,kan nyttes under postene 50, 71 og 72, forhøyes med

11 200 000

fra kr 27 500 000 til kr 38 700 000

1810

Oljedirektoratet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

300 000

fra kr 317 650 000 til kr 317 350 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

64 500 000

fra kr 67 000 000 til kr 131 500 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 800 000

fra kr 32 500 000 til kr 35 300 000

26

Reguleringsmyndigheten for energi, nedsettes med

300 000

fra kr 69 700 000 til kr 69 400 000

1830

Forskning og næringsutvikling:

51

Infrastruktur og markedsutvikling for hydrogen, nedsettes med

25 000 000

fra kr 220 000 000 til kr 195 000 000

72

Norwegian Energy Partners, forhøyes med

5 000 000

fra kr 24 000 000 til kr 29 000 000

1840

CO2-håndtering:

70

Gassnova SF, kan overføres, nedsettes med

8 000 000

fra kr 110 000 000 til kr 102 000 000

72

Langskip - fangst og lagring av CO2, kan overføres, forhøyes med

390 000 000

fra kr 3 450 000 000 til kr 3 840 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 505 000

fra kr 407 192 000 til kr 409 697 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 01, forhøyes med

27 338 000

fra kr 8 162 000 til kr 35 500 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

709 405 000

fra kr 9 030 098 000 til kr 8 320 693 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

132 820 000

fra kr 3 763 822 000 til kr 3 896 642 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

34 726 000

fra kr 660 491 000 til kr 625 765 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med

54 271 000

fra kr 1 346 711 000 til kr 1 292 440 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, nedsettes med

30 229 000

fra kr 885 537 000 til kr 855 308 000

74

Tap på utlån, nedsettes med

5 000 000

fra kr 415 500 000 til kr 410 500 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med

658 726 000

fra kr 35 498 363 000 til kr 34 839 637 000

2412

Husbanken:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

448 000

fra kr 353 701 000 til kr 353 253 000

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:

30

Investeringer, forhøyes med

500 000 000

fra kr 26 500 000 000 til kr 27 000 000 000

2445

Statsbygg:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-5 638 335 000

2 Driftsutgifter

2 134 226 000

3 Avskrivninger

1 533 000 000

4 Renter av statens kapital

1 669 450 000

6 Til reguleringsfondet

-894 500 000

-1 196 159 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

40 000 000

fra kr 130 000 000 til kr 170 000 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

40 000 000

fra kr 302 300 000 til kr 262 300 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med

350 000 000

fra kr 4 170 350 000 til kr 4 520 350 000

39

Byggelånsrenter, kan overføres, nedsettes med

70 000 000

fra kr 370 000 000 til kr 300 000 000

2460

Eksportfinansiering Norge:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-221 588 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

348 288 000

126 700 000

90

Utbetaling ifølge trekkfullmakt - alminnelig garantiordning, forhøyes med

4 700 000 000

fra kr 3 000 000 000 til kr 7 700 000 000

2470

Statens pensjonskasse:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-661 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

527 000 000

3 Avskrivninger

80 000 000

5 Til investeringsformål

37 000 000

-17 000 000

2530

Foreldrepenger:

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 618 900 000

fra kr 21 771 100 000 til kr 23 390 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

15 000 000

fra kr 785 000 000 til kr 800 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

5 000 000

fra kr 575 000 000 til kr 570 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

8 000 000

fra kr 30 000 000 til kr 38 000 000

2541

Dagpenger:

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

3 033 100 000

fra kr 16 363 100 000 til kr 13 330 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.:

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning,

nedsettes med

110 000 000

fra kr 895 000 000 til kr 785 000 000

2543

Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger:

70

Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning, forhøyes med

178 000 000

fra kr 257 000 000 til kr 435 000 000

71

Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning, nedsettes med

30 000 000

fra kr 36 000 000 til kr 6 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far:

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

160 000 000

fra kr 1 700 000 000 til kr 1 540 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning, forhøyes med

8 000 000

fra kr 95 000 000 til kr 103 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 000 000

fra kr 21 000 000 til kr 20 000 000

76

Bidragsforskott, forhøyes med

20 000 000

fra kr 675 000 000 til kr 695 000 000

2650

Sykepenger:

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

2 790 000 000

fra kr 42 650 000 000 til kr 45 440 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

3 000 000

fra kr 1 675 000 000 til kr 1 678 000 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, forhøyes med

120 000 000

fra kr 2 550 000 000 til kr 2 670 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger:

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 359 000 000

fra kr 33 676 000 000 til kr 35 035 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

7 000 000

fra kr 143 000 000 til kr 136 000 000

2655

Uførhet:

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning, nedsettes med

636 500 000

fra kr 111 006 500 000 til kr 110 370 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, forhøyes med

5 000 000

fra kr 67 000 000 til kr 72 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning, forhøyes med

2 000 000

fra kr 34 000 000 til kr 36 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning, forhøyes med

4 800 000

fra kr 1 555 200 000 til kr 1 560 000 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning, forhøyes med

7 200 000

fra kr 1 712 800 000 til kr 1 720 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, nedsettes med

8 000 000

fra kr 125 000 000 til kr 117 000 000

74

Tilskudd til biler, nedsettes med

9 800 000

fra kr 739 800 000 til kr 730 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, forhøyes med

51 200 000

fra kr 3 938 800 000 til kr 3 990 000 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, forhøyes med

10 000 000

fra kr 310 000 000 til kr 320 000 000

77

Ortopediske hjelpemidler, forhøyes med

121 700 000

fra kr 1 728 300 000 til kr 1 850 000 000

78

Høreapparater, forhøyes med

46 850 000

fra kr 838 150 000 til kr 885 000 000

2670

Alderdom:

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 260 000 000

fra kr 83 960 000 000 til kr 85 220 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

2 640 000 000

fra kr 167 690 000 000 til kr 170 330 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

40 000 000

fra kr 10 480 000 000 til kr 10 520 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

144 000 000

fra kr 7 096 000 000 til kr 7 240 000 000

2680

Etterlatte:

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

30 000 000

fra kr 1 100 000 000 til kr 1 130 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

25 000 000

fra kr 800 000 000 til kr 825 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning, forhøyes med

6 000 000

fra kr 87 000 000 til kr 93 000 000

74

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning, forhøyes med

200 000

fra kr 100 000 til kr 300 000

75

Stønad til barnetilsyn til gjenlevende i arbeid, overslagsbevilgning,

forhøyes med

100 000

fra kr 2 700 000 til kr 2 800 000

2686

Stønad ved gravferd:

70

Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning, forhøyes med

10 000 000

fra kr 260 000 000 til kr 270 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.:

70

Spesialisthjelp, nedsettes med

70 000 000

fra kr 2 530 000 000 til kr 2 460 000 000

71

Psykologhjelp, forhøyes med

3 000 000

fra kr 375 000 000 til kr 378 000 000

72

Tannbehandling, nedsettes med

10 020 000

fra kr 2 500 020 000 til kr 2 490 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt, forhøyes med

191 790 000

fra kr 1 043 210 000 til kr 1 235 000 000

2751

Legemidler mv.:

70

Legemidler, nedsettes med

59 500 000

fra kr 12 119 500 000 til kr 12 060 000 000

71

Legeerklæringer, forhøyes med

714 000

fra kr 14 286 000 til kr 15 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell, forhøyes med

19 940 000

fra kr 2 160 060 000 til kr 2 180 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling:

72

Egenandelstak, forhøyes med

291 000 000

fra kr 7 229 000 000 til kr 7 520 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.:

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, nedsettes med

15 000 000

fra kr 502 000 000 til kr 487 000 000

70

Allmennlegehjelp, forhøyes med

891 550 000

fra kr 6 307 500 000 til kr 7 199 050 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med

20 000 000

fra kr 1 380 000 000 til kr 1 360 000 000

72

Jordmorhjelp, nedsettes med

7 224 000

fra kr 86 224 000 til kr 79 000 000

73

Kiropraktorbehandling, forhøyes med

988 000

fra kr 204 012 000 til kr 205 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling, forhøyes med

8 540 000

fra kr 215 460 000 til kr 224 000 000

2756

Andre helsetjenester:

70

Helsetjenester i annet EØS-land, nedsettes med

5 234 000

fra kr 9 234 000 til kr 4 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv., forhøyes med

91 810 000

fra kr 325 190 000 til kr 417 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., nedsettes med

14 980 000

fra kr 234 980 000 til kr 220 000 000

2790

Andre helsetiltak:

70

Bidrag, nedsettes med

1 920 000

fra kr 199 920 000 til kr 198 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3041

Stortinget:

1

Salgsinntekter, nedsettes med

300 000

fra kr 5 700 000 til kr 5 400 000

3100

Utenriksdepartementet:

2

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene, nedsettes med

33 700 000

fra kr 157 800 000 til kr 124 100 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

33 353 000

fra kr 11 201 000 til kr 44 554 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

1 270 000

fra kr 17 441 000 til kr 16 171 000

3329

Arkivformål:

1

Ymse inntekter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 7 127 000 til kr 2 127 000

3334

Film- og dataspillformål:

1

Ymse inntekter, nedsettes med

2 500 000

fra kr 6 251 000 til kr 3 751 000

3400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Diverse inntekter, nedsettes med

600 000

fra kr 5 896 000 til kr 5 296 000

3440

Politiet:

4

Gebyr - vaktselskap og etterkontroll av deaktiverte skytevåpen, nedsettes med

2 828 000

fra kr 4 828 000 til kr 2 000 000

6

Gebyr - utlendingssaker, forhøyes med

42 897 000

fra kr 285 457 000 til kr 328 354 000

8

Refusjoner fra EUs grense- og visumfinansieringsordninger, nedsettes med

10 000 000

fra kr 65 000 000 til kr 55 000 000

3453

Sivil klareringsmyndighet:

1

Gebyr, nedsettes med

1 750 000

fra kr 1 750 000 til kr 0

3457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Inntekter, nedsettes med

4 000 000

fra kr 24 609 000 til kr 20 609 000

3490

Utlendingsdirektoratet:

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter,

forhøyes med

20 140 000

fra kr 63 322 000 til kr 83 462 000

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

5 626 516 000

fra kr 254 042 000 til kr 5 880 558 000

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter,

nedsettes med

8 212 000

fra kr 30 410 000 til kr 22 198 000

3505

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Gebyrinntekter, lån, forhøyes med

4 000 000

fra kr 32 000 000 til kr 36 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, nedsettes med

1 800 000 000

fra kr 10 300 000 000 til kr 8 500 000 000

3595

Statens kartverk:

2

Salg og abonnement m.m., forhøyes med

29 000 000

fra kr 116 346 000 til kr 145 346 000

3635

Ventelønn mv.:

1

Refusjon statlig virksomhet mv., nedsettes med

400 000

fra kr 2 700 000 til kr 2 300 000

3640

Arbeidstilsynet:

(NY)

10

Gebyr, godkjenningsordning innkvartering mv., bevilges med

1 000 000

3642

Petroleumstilsynet:

3

Gebyr tilsyn, forhøyes med

6 900 000

fra kr 79 820 000 til kr 86 720 000

3672

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

209 000

fra kr 24 543 000 til kr 24 752 000

3710

Vaksiner mv.:

3

Vaksinesalg, forhøyes med

103 446 000

fra kr 144 286 000 til kr 247 732 000

3732

Regionale helseforetak:

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007, forhøyes med

160 500 000

fra kr 632 300 000 til kr 792 800 000

3740

Helsedirektoratet:

3

Helsetjenester i annet EØS-land, nedsettes med

68 368 000

fra kr 68 368 000 til kr 0

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv., forhøyes med

28 700 000

fra kr 51 300 000 til kr 80 000 000

6

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger, nedsettes med

89 502 000

fra kr 89 502 000 til kr 0

3748

Statens helsetilsyn:

2

Diverse inntekter, nedsettes med

675 000

fra kr 1 675 000 til kr 1 000 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet:

60

Kommunale egenandeler, nedsettes med

200 000 000

fra kr 2 474 087 000 til kr 2 274 087 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

147 400 000

fra kr 118 426 000 til kr 265 826 000

3900

Nærings- og fiskeridepartementet:

70

Garantipremie fra garantiordning luftfart, forhøyes med

8 100 000

fra kr 30 900 000 til kr 39 000 000

(NY)

86

Tvangsmulkt, bevilges med

200 000

3902

Justervesenet:

1

Gebyrinntekter, nedsettes med

35 000

fra kr 26 366 000 til kr 26 331 000

3

Inntekter fra salg av tjenester, nedsettes med

35 000

fra kr 27 388 000 til kr 27 353 000

3903

Norsk akkreditering:

1

Gebyrinntekter og andre inntekter, nedsettes med

55 000

fra kr 47 516 000 til kr 47 461 000

3904

Brønnøysundregistrene:

1

Gebyrinntekter, nedsettes med

500 000

fra kr 523 814 000 til kr 523 314 000

2

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter, nedsettes med

50 000

fra kr 32 326 000 til kr 32 276 000

3905

Norges geologiske undersøkelse:

3

Oppdragsinntekter og andre inntekter, nedsettes med

90 000

fra kr 73 126 000 til kr 73 036 000

3909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:

1

Tilbakeføring av tilskudd, nedsettes med

3 300 000

fra kr 5 300 000 til kr 2 000 000

3910

Sjøfartsdirektoratet:

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR, nedsettes med

320 000

fra kr 227 477 000 til kr 227 157 000

2

Maritime personellsertifikater, forhøyes med

960 000

fra kr 19 619 000 til kr 20 579 000

4

Gebyrer for skip i NIS, forhøyes med

7 920 000

fra kr 57 043 000 til kr 64 963 000

3912

Klagenemndssekretariatet:

87

Overtredelsesgebyr, forhøyes med

9 900 000

fra kr 100 000 til kr 10 000 000

3917

Fiskeridirektoratet:

1

Refusjoner og diverse inntekter, nedsettes med

5 150 000

fra kr 6 150 000 til kr 1 000 000

5

Saksbehandlingsgebyr, nedsettes med

35 000

fra kr 28 187 000 til kr 28 152 000

3923

Havforskningsinstituttet:

1

Oppdragsinntekter, nedsettes med

530 000

fra kr 446 430 000 til kr 445 900 000

3926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy:

1

Oppdragsinntekter, forhøyes med

34 560 000

fra kr 186 094 000 til kr 220 654 000

3935

Patentstyret:

3

Gebyrer immaterielle rettigheter, nedsettes med

170 000

fra kr 103 168 000 til kr 102 998 000

4100

Landbruks- og matdepartementet:

30

Husleie, nedsettes med

1 023 000

fra kr 1 023 000 til kr 0

4411

Artsdatabanken:

2

Diverse inntekter, nedsettes med

195 000

fra kr 429 000 til kr 234 000

4420

Miljødirektoratet:

(NY)

40

Salg av eiendom og festetomter i statlig sikrede friluftsområder,

bevilges med

4 500 000

4424

Senter mot marin forsøpling:

(NY)

1

Diverse inntekter, bevilges med

16 888 000

4481

Salg av klimakvoter:

1

Salgsinntekter, forhøyes med

513 000 000

fra kr 1 642 921 000 til kr 2 155 921 000

4620

Statistisk sentralbyrå:

2

Oppdragsinntekter, nedsettes med

2 900 000

fra kr 253 194 000 til kr 250 294 000

4700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsinntekter, nedsettes med

43 000 000

fra kr 52 627 000 til kr 9 627 000

(NY)

2

IKT-virksomhet, inntekter, bevilges med

63 000 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsinntekter, forhøyes med

234 914 000

fra kr 4 503 281 000 til kr 4 738 195 000

47

Salg av eiendom, forhøyes med

82 370 000

fra kr 17 540 000 til kr 99 910 000

4720

Forsvaret:

1

Driftsinntekter, forhøyes med

844 950 000

fra kr 768 453 000 til kr 1 613 403 000

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

1

Driftsinntekter, forhøyes med

48 000 000

fra kr 32 543 000 til kr 80 543 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter, forhøyes med

15 240 000

fra kr 101 760 000 til kr 117 000 000

4791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsinntekter, forhøyes med

83 864 000

fra kr 548 937 000 til kr 632 801 000

5309

Tilfeldige inntekter:

29

Ymse, forhøyes med

735 000 000

fra kr 400 000 000 til kr 1 135 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

4 700 000

fra kr 6 300 000 til kr 11 000 000

29

Termingebyrer, forhøyes med

859 000

fra kr 1 161 000 til kr 2 020 000

89

Purregebyrer, nedsettes med

18 099 000

fra kr 92 913 000 til kr 74 814 000

90

Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med

15 208 000

fra kr 12 421 848 000 til kr 12 437 056 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend, forhøyes med

30 479 000

fra kr 7 754 909 000 til kr 7 785 388 000

5325

Innovasjon Norge:

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med

208 400 000

fra kr 5 000 000 til kr 213 400 000

(NY)

52

Tilbakeføring fra kondemneringsordning for skip, bevilges med

53 400 000

70

Låneprovisjoner, nedsettes med

2 600 000

fra kr 75 000 000 til kr 72 400 000

5329

Eksportkredittordningen:

90

Avdrag på utestående fordringer, forhøyes med

4 700 000 000

fra kr 9 900 000 000 til kr 14 600 000 000

(NY)

95

Tilbakeføring av innskutt egenkapital og likvidasjonsutbytte, bevilges med

21 900 000

5351

Overføring fra Norges Bank:

85

Overføring, forhøyes med

995 200 000

fra kr 10 113 000 000 til kr 11 108 200 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

431 500 000 000

2 Driftsutgifter

-40 900 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-1 700 000 000

4 Avskrivninger

-26 100 000 000

5 Renter av statens kapital

-2 300 000 000

360 500 000 000

30

Avskrivninger, forhøyes med

1 200 000 000

fra kr 24 900 000 000 til kr 26 100 000 000

5447

Salg av eiendom utenfor statens forretningsdrift:

40

Salgsinntekter, forhøyes med

425 000 000

fra kr 500 000 000 til kr 925 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum:

71

Ordinær skatt på formue og inntekt, nedsettes med

600 000 000

fra kr 47 500 000 000 til kr 46 900 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter, nedsettes med

22 100 000 000

fra kr 112 800 000 000 til kr 90 700 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.:

75

Omregistreringsavgift, nedsettes med

25 000 000

fra kr 1 525 000 000 til kr 1 500 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft:

70

Avgift på elektrisk kraft, forhøyes med

4 000 000

fra kr 9 816 000 000 til kr 9 820 000 000

5570

Sektoravgifter under Kommunal- og distriktsdepartementet:

70

Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, nedsettes med

521 000

fra kr 253 485 000 til kr 252 964 000

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og inkluderingsdepartementet:

70

Petroleumstilsynet - sektoravgift, nedsettes med

6 900 000

fra kr 128 710 000 til kr 121 810 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet:

71

Avgifter immaterielle rettigheter, nedsettes med

15 500 000

fra kr 175 500 000 til kr 160 000 000

77

Sektoravgifter Kystverket, nedsettes med

98 000 000

fra kr 979 000 000 til kr 881 000 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet:

72

Jeger- og fellingsavgifter, forhøyes med

7 000 000

fra kr 85 000 000 til kr 92 000 000

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet:

72

Fiskeravgifter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 18 264 000 til kr 16 264 000

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet:

70

Bidrag til kulturminnevern i regulerte vassdrag, forhøyes med

25 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 30 000 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:

(NY)

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank, bevilges med

448 800 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

80

Renter, forhøyes med

59 000 000

fra kr 754 000 000 til kr 813 000 000

5614

Renter fra Eksportfinansiering Norge:

80

Renter fra lån til Alminnelig garantiordning, forhøyes med

31 000 000

fra kr 95 000 000 til kr 126 000 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning:

80

Renter, forhøyes med

33 762 000

fra kr 4 799 198 000 til kr 4 832 960 000

5619

Renter av lån til Avinor AS:

80

Renter, forhøyes med

104 000

fra kr 14 500 000 til kr 14 604 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge:

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med

17 500 000

fra kr 21 000 000 til kr 38 500 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen, forhøyes med

64 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 164 000 000

5629

Renter fra eksportkredittordningen:

80

Renter, forhøyes med

90 000 000

fra kr 890 000 000 til kr 980 000 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet:

85

Statens overskuddsandel, forhøyes med

254 600 000

fra kr 146 400 000 til kr 401 000 000

5652

Statskog SF - renter og utbytte:

85

Utbytte, forhøyes med

8 350 000

fra kr 16 750 000 til kr 25 100 000

5656

Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning:

85

Utbytte, forhøyes med

7 828 900 000

fra kr 25 690 800 000 til kr 33 519 700 000

5680

Statnett SF:

85

Utbytte, nedsettes med

238 000 000

fra kr 975 000 000 til kr 737 000 000

5685

Aksjer i Equinor ASA:

85

Utbytte, forhøyes med

13 700 000 000

fra kr 13 000 000 000 til kr 26 700 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank:

85

Utbytte, nedsettes med

21 100 000

fra kr 104 100 000 til kr 83 000 000

5701

Diverse inntekter:

71

Refusjon ved yrkesskade, nedsettes med

95 000 000

fra kr 840 000 000 til kr 745 000 000

73

Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med

10 000 000

fra kr 205 000 000 til kr 195 000 000

86

Innkreving feilutbetalinger, forhøyes med

73 000 000

fra kr 1 320 000 000 til kr 1 393 000 000

87

Diverse inntekter, forhøyes med

10 200 000

fra kr 15 300 000 til kr 25 500 000

88

Hjelpemiddelsentraler mv., forhøyes med

6 000 000

fra kr 67 000 000 til kr 73 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs:

70

Dividende, nedsettes med

20 000 000

fra kr 210 000 000 til kr 190 000 000

5705

Refusjon av dagpenger:

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, nedsettes med

1 000 000

fra kr 30 000 000 til kr 29 000 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge, nedsettes med

200 000

fra kr 300 000 til kr 100 000

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

II

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2022 kan gi tilsagn om støtte til Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (CEPI) med inntil 1 mrd. kroner for årene 2022–2026 under kap. 160 Helse, post 70 Helse.

III

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2022 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

270

Studentvelferd

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

1 045 mill. kroner

IV

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2022 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

440

Politiet

01

Driftsutgifter

250 mill. kroner

V

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2022 over kap. 410 Domstolene, post 01 Driftsutgifter, kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for inngåelse av leieavtaler i forbindelse med rehabilitering av Bergen tinghus innenfor en samlet ramme på 271 mill. kroner (2022-kroner).

VI

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og distriktsdepartementet i 2022 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

540

Digitaliseringsdirektoratet

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

115,6 mill. kroner

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Utleieboliger og forsøk med nye boligmodeller

601,4 mill. kroner

VII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2022 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

3 089,4 mill. kroner

77

Varig tilrettelagt arbeid

1 048,2 mill. kroner

VIII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2022 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd – rehabilitering

2 281,9 mill. kroner

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst

1 806,7 mill. kroner

IX

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan gi Havforskningsinstituttet fullmakt til å foreta bestillinger utover gitte bevilgninger med inntil 53 mill. kroner under kap. 923 Havforskningsinstituttet, post 01 Driftsutgifter.

X

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan:

 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  970

  Kystverket

  60

  Tilskudd til fiskerihavneanlegg

  35,2 mill. kroner

  71

  Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner

  95,5 mill. kroner

  2421

  Innovasjon Norge

  75

  Grønn plattform

  450,0 mill. kroner

 2. gi tilsagn om tilskudd til tapsavsetning for norsk deltakelse i InvestEU med inntil 1 562 mill. kroner under kap. 924 Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer, post 70 Tilskudd, og fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene.

XI

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2022 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade – erstatninger

47,5 mill. kroner

XII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser for kjøp av persontransport med tog

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2022 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår utover gitt bevilgning inntil følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

Ramme for forpliktelser som forfaller hvert år

1352

Jernbanedirektoratet

70

Kjøp av persontransport med tog

12 900 mill. kroner

5 200 mill. kroner

XIII

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2022 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning

450,5 mill. kroner

XIV

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2022 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

103 820 mill. kroner

XV

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2022 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling

500,0 mill. kroner

XVI

Fullmakt til å inngå avtale og pådra staten forpliktelser for Langskip (fangst og lagring av CO2)

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2022 kan inngå revidert avtale med Fortum Oslo Varme forutsatt tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder i tråd med prinsippene beskrevet nærmere under kap. 1840 CO2-håndtering, post 72 Langskip – fangst og lagring av CO2, der statens maksimale støtte kan utgjøre inntil:

 1. 2 040 mill. 2022-kroner i investeringer (CAPEX). Olje- og energidepartementet gis fullmakt til å pris- og valutajustere investeringstilskuddet i senere år.

 2. 1 320 mill. 2022-kroner i driftsutgifter (OPEX) i inntil ti år fra driftsoppstart, men ikke etter 30. september 2036. Olje- og energidepartementet gis fullmakt til å prisjustere driftstilskuddet i senere år.

Det gis tilleggsstøtte for fanget CO2 som ikke er kvotepliktig, tilsvarende kvoteprisen per tonn CO2 fratrukket CO2-avgiften. Inntekter ved salg av negative utslipp, sertifikater eller lignende for bio-CCS skal komme til fradrag i tilleggstilskuddet.

Andre fullmakter

XVII

Deltakelse i kapitaløkninger og fondspåfyllinger i internasjonale banker og fond

Stortinget samtykker i at Norge deltar i den 12. kapitalpåfylling i Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD-12) med et bidrag på inntil 648 mill. kroner for perioden 2022–2024, innbetalt i tre bidrag på 216 mill. kroner per år. Innbetalingene belastes kap. 162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi, post 71 Matsikkerhet, fisk og landbruk.

XVIII

Oppdatert kostnadsramme for anskaffelse av nye redningshelikoptre

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2022 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. under kap. 454 Redningshelikoptertjenesten, post 01 Driftsutgifter og post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold. Samlede forpliktelser og utbetalinger kan ikke overskride kostnadsrammen på 14 988 mill. kroner. Justis- og beredskapsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år.

XIX

Oppdatert kostnadsramme for nytt regjeringskvartal byggetrinn 1

Stortinget samtykker i at Kommunal- og distriktsdepartementet kan pådra forpliktelser utover bevilgning på kap. 2445, post 33 for å gjennomføre byggetrinn 1 i nytt regjeringskvartal. Kostnadsrammen er 21 929 mill. kroner, i prisnivå per 1. juli 2022.

XX

Sikringsprosjekt på de kongelige eiendommer

Stortinget samtykker i at H.M. Kongen i 2022 kan pådra forpliktelser utover bevilgningen på kap. 1, post 51 for å gjennomføre sikringsprosjektet på de kongelige eiendommer. Kostnadsrammen er 725 mill. kroner i prisnivå per 1. juli 2022.

XXI

Oppgjørsordninger under Helfo (nettoføring)

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2022, i tilknytning til oppgjørsordninger som forvaltes av Helfo, kan føre utgifter og inntekter uten bevilgning over kap. 740 Helsedirektoratet på følgende poster:

 • post 60 Oppgjørsordning gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

 • post 61 Oppgjørsordning covid-19-vaksinering

 • post 70 Oppgjørsordning helsetjenester i annet EØS-land

 • post 71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler

 • post 72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg

 • post 73 Oppgjørsordning Statens pensjonskasse

Netto mellomregning føres ved årets slutt i kapitalregnskapet for hver av ordningene.

XXII

Fullmakt til føring mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2022 kan gi Folkehelseinstituttet fullmakt til regnskapsføring av legemiddeldetaljistavgiften mot mellomværendet med statskassen.

XXIII

Fullmakt i forbindelse med eiendom i Ås kommune

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet kan frafalle statens krav knyttet til formål og videresalg som er tinglyst på eiendommen gnr. 74, bnr. 124, som eies av Ås kommune.

XXIV

Utlånsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan gi tilsagn om lån til Institutt for energiteknikk på inntil 105 mill. kroner under kap. 908 Institutt for energiteknikk, post 72 Lån til flytting av laboratorier og infrastruktur. Utbetaling av lånet aktiveres i statens kapitalregnskap.

XXV

Fullmakt til å fristille statlige utvinningsretter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan gi Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard fullmakt til å frigi alle gjenværende statlige utvinningsretter.

XXVI

Garantifullmakt

Stortinget samtykker til at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan stille en garanti tilsvarende 4 555 mill. kroner for deltakelse i EU-programmet InvestEU i perioden 2021–2027.

XXVII

Fullmakt til å avhende areal innkjøpt for verneformål eller friluftslivsformål og for makeskifte i forbindelse med gjennomføring av skogvern.

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2022 kan godkjenne salg, makeskifte eller bortfeste av eiendom som forvaltes av Miljødirektoratet for inntil 25 mill. kroner.

XXVIII

Avtale om å stille lånemidler til disposisjon for IMFs spesielle låneordninger for lavinntektsland

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet, på vegne av den norske stat, i 2022 inngår en avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille ytterligere lånemidler til disposisjon for IMFs spesielle låneordninger for lavinntektsland med en ramme på 150 mill. SDR.

Andre vedtak

XXIX

Oppheving av anmodningsvedtak

Vedtak nr. 676, 25. februar 2021 oppheves.

Til forsiden