Prop. 115 S (2021–2022)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022

Til innholdsfortegnelse

2 Endringer etter saldert budsjett, inntekter

1 000 kroner

Kap.

Post

Formål

Saldert budsjett

Endringer foreslått i perioden

Endringer foreslått i denne proposisjonen

Status etter endringen

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter

5 700

-

-300

5 400

3100

Utenriksdepartementet

2

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene

157 800

-

-33 700

124 100

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

11 201

-

33 353

44 554

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

17 441

-

-1 270

16 171

3329

Arkivformål

1

Ymse inntekter

7 127

-

-5 000

2 127

3334

Film- og dataspillformål

1

Ymse inntekter

6 251

-

-2 500

3 751

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter

5 896

-

-600

5 296

3440

Politiet

4

Gebyr – vaktselskap og etterkontroll av deaktiverte skytevåpen

4 828

-

-2 828

2 000

6

Gebyr – utlendingssaker

285 457

-

42 897

328 354

8

Refusjoner fra EUs grense- og visumfinansieringsordninger

65 000

-

-10 000

55 000

3453

Sivil klareringsmyndighet

1

Gebyr

1 750

-

-1 750

0

3457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Inntekter

34 309

-9 700

-4 000

20 609

3490

Utlendingsdirektoratet

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

63 322

-

20 140

83 462

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

254 042

-

5 626 516

5 880 558

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

30 410

-

-8 212

22 198

3505

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån

32 000

-

4 000

36 000

90

Tilbakebetaling av lån

10 300 000

-

-1 800 000

8 500 000

3595

Statens kartverk

2

Salg og abonnement m.m.

116 346

-

29 000

145 346

3635

Ventelønn mv.

1

Refusjon statlig virksomhet mv.

2 700

-

-400

2 300

3640

Arbeidstilsynet

10

Gebyr, godkjenningsordning innkvartering mv.

-

-

1 000

1 000

3642

Petroleumstilsynet

3

Gebyr tilsyn

79 820

-

6 900

86 720

3672

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

24 543

-

209

24 752

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg

144 286

-

103 446

247 732

3732

Regionale helseforetak

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

632 300

-

160 500

792 800

3740

Helsedirektoratet

3

Helsetjenester i annet EØS-land

68 368

-

-68 368

0

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

51 300

-

28 700

80 000

6

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

89 502

-

-89 502

0

3748

Statens helsetilsyn

2

Diverse inntekter

1 675

-

-675

1 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

60

Kommunale egenandeler

2 474 087

-

-200 000

2 274 087

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

118 426

-

147 400

265 826

3900

Nærings- og fiskeridepartementet

70

Garantipremie fra garantiordning luftfart

30 900

-

8 100

39 000

86

Tvangsmulkt

-

-

200

200

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter

26 366

-

-35

26 331

3

Inntekter fra salg av tjenester

27 388

-

-35

27 353

3903

Norsk akkreditering

1

Gebyrinntekter og andre inntekter

47 516

-

-55

47 461

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter

523 814

-

-500

523 314

2

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

32 326

-

-50

32 276

3905

Norges geologiske undersøkelse

3

Oppdragsinntekter og andre inntekter

73 126

-

-90

73 036

3909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

1

Tilbakeføring av tilskudd

5 300

-

-3 300

2 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

227 477

-

-320

227 157

2

Maritime personellsertifikater

19 619

-

960

20 579

4

Gebyrer for skip i NIS

57 043

-

7 920

64 963

3912

Klagenemndssekretariatet

87

Overtredelsesgebyr

100

-

9 900

10 000

3917

Fiskeridirektoratet

1

Refusjoner og diverse inntekter

6 150

-

-5 150

1 000

5

Saksbehandlingsgebyr

28 187

-

-35

28 152

3923

Havforskningsinstituttet

1

Oppdragsinntekter

446 430

-

-530

445 900

3926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Oppdragsinntekter

186 094

-

34 560

220 654

3935

Patentstyret

3

Gebyrer immaterielle rettigheter

103 168

-

-170

102 998

4100

Landbruks- og matdepartementet

30

Husleie

1 023

-

-1 023

0

4411

Artsdatabanken

2

Diverse inntekter

429

-

-195

234

4420

Miljødirektoratet

40

Salg av eiendom og festetomter i statlig sikrede friluftsområder

-

-

4 500

4 500

4424

Senter mot marin forsøpling

1

Diverse inntekter

-

-

16 888

16 888

4481

Salg av klimakvoter

1

Salgsinntekter

1 642 921

-

513 000

2 155 921

4620

Statistisk sentralbyrå

2

Oppdragsinntekter

253 194

-

-2 900

250 294

4634

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet

85

Tilskudd til støtteberettigete virksomheter – tilbakebetaling

-

1 000

-

1 000

86

Lønnsstøtte til foretak rammet av smitteverntiltak – tilbakebetaling

-

1 000

-

1 000

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

52 627

-

-43 000

9 627

2

IKT-virksomhet, inntekter

-

-

63 000

63 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

4 503 281

-

234 914

4 738 195

47

Salg av eiendom

17 540

-

82 370

99 910

4720

Forsvaret

1

Driftsinntekter

768 453

-

844 950

1 613 403

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsinntekter

32 543

-

48 000

80 543

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter

101 760

-

15 240

117 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter

548 937

-

83 864

632 801

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

400 000

-

735 000

1 135 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

6 300

-

4 700

11 000

29

Termingebyrer

1 161

-

859

2 020

89

Purregebyrer

92 913

-

-18 099

74 814

90

Redusert lån og rentegjeld

12 806 848

-385 000

15 208

12 437 056

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

7 284 547

470 362

30 479

7 785 388

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000

-

208 400

213 400

52

Tilbakeføring fra kondemneringsordning for skip

-

-

53 400

53 400

70

Låneprovisjoner

75 000

-

-2 600

72 400

5329

Eksportkredittordningen

90

Avdrag på utestående fordringer

9 900 000

-

4 700 000

14 600 000

95

Tilbakeføring av innskutt egenkapital og likvidasjonsutbytte

-

-

21 900

21 900

5351

Overføring fra Norges Bank

85

Overføring

10 113 000

-

995 200

11 108 200

Sum endringer Inntekter under departementene

77 662

12 630 381

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat

95 500 000

-

265 000 000

360 500 000

30

Avskrivninger

24 900 000

-

1 200 000

26 100 000

Sum endringer Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

-

266 200 000

5447

Salg av eiendom utenfor statens forretningsdrift

40

Salgsinntekter

500 000

-

425 000

925 000

5460

Eksportfinansiering Norge

77

Inntekter fra midlertidig lånegarantiordning ifb. krigen i Ukraina

-

1 000

-

1 000

Sum endringer Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

1 000

425 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

47 500 000

-

-600 000

46 900 000

72

Særskatt på oljeinntekter

112 800 000

-

-22 100 000

90 700 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

360 530 000

-200 000

-

360 330 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

75

Omregistreringsavgift

1 525 000

-

-25 000

1 500 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

9 816 000

-

4 000

9 820 000

5561

Flypassasjeravgift

70

Flypassasjeravgift

1 600 000

-880 000

-

720 000

5570

Sektoravgifter under Kommunal- og distriktsdepartementet

70

Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

253 485

-

-521

252 964

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift

128 710

-

-6 900

121 810

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter

175 500

-

-15 500

160 000

77

Sektoravgifter Kystverket

979 000

-

-98 000

881 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

72

Jeger- og fellingsavgifter

85 000

-

7 000

92 000

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

72

Fiskeravgifter

18 264

-

-2 000

16 264

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

70

Bidrag til kulturminnevern i regulerte vassdrag

5 000

-

25 000

30 000

Sum endringer Skatter og avgifter

-1 080 000

-22 811 921

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

-

-

448 800

448 800

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

754 000

-

59 000

813 000

5614

Renter fra Eksportfinansiering Norge

80

Renter fra lån til Alminnelig garantiordning

95 000

-

31 000

126 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

4 795 128

4 070

33 762

4 832 960

5619

Renter av lån til Avinor AS

80

Renter

14 500

-

104

14 604

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

21 000

-

17 500

38 500

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

100 000

-

64 000

164 000

5629

Renter fra eksportkredittordningen

80

Renter

890 000

-

90 000

980 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

146 400

-

254 600

401 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

85

Utbytte

16 750

-

8 350

25 100

5656

Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

25 690 800

-

7 828 900

33 519 700

5680

Statnett SF

85

Utbytte

975 000

-

-238 000

737 000

5685

Aksjer i Equinor ASA

85

Utbytte

13 000 000

-

13 700 000

26 700 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

104 100

-

-21 100

83 000

Sum endringer Renter og utbytte mv.

4 070

22 276 916

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade

840 000

-

-95 000

745 000

73

Refusjon fra bidragspliktige

205 000

-

-10 000

195 000

86

Innkreving feilutbetalinger

1 320 000

-

73 000

1 393 000

87

Diverse inntekter

15 300

-

10 200

25 500

88

Hjelpemiddelsentraler mv.

67 000

-

6 000

73 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende

210 000

-

-20 000

190 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

30 000

-

-1 000

29 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

300

-

-200

100

Sum endringer Folketrygden

-

-37 000

Sum endringer inntekter

-997 268

278 683 376

Herav 90 – 99 poster

85 362

3 128 087

Til forsiden