Prop. 115 S (2021–2022)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022

Til innholdsfortegnelse

1 Endringer etter saldert budsjett, utgifter

1 000 kroner

Kap.

Post

Formål

Saldert budsjett

Endringer foreslått i perioden

Endringer foreslått i denne proposisjonen

Status etter endringen

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

50

Det kongelige hoff

228 443

-

-31 000

197 443

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

57 000

-

74 200

131 200

Sum endringer Det kongelige hus

-

43 200

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter

173 969

-

3 400

177 369

Sum endringer Regjeringen

-

3 400

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

1 018 485

-

-300

1 018 185

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 400

-

2 800

5 200

70

Tilskudd til partigruppene

210 600

-

14 000

224 600

Sum endringer Stortinget og tilknyttede organ

-

16 500

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410, post 1

125 332

-

1 434

126 766

Sum endringer Høyesterett

-

1 434

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

2 386 875

-

-4 300

2 382 575

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

23 424

-

15 000

38 424

116

Internasjonale organisasjoner

70

Pliktige bidrag

1 477 200

-

-12 000

1 465 200

117

EØS-finansieringsordningene

77

EØS-finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres

2 745 000

-

-65 388

2 679 612

78

Den norske finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres

2 375 000

-

-46 509

2 328 491

118

Utenrikspolitiske satsinger

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73

96 831

-

-2 900

93 931

70

Nordområdetiltak, samarbeid med Russland og atomsikkerhet, kan overføres, kan nyttes under post 21

221 771

-

-12 000

209 771

140

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

1 676 320

-

-3 440

1 672 880

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

135 583

-

-38 400

97 183

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1

Driftsutgifter

294 390

-

8 512

302 902

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

1

Driftsutgifter

54 809

-

-172

54 637

70

Utvekslingsordninger, kan overføres

133 477

-

-13 000

120 477

150

Humanitær bistand

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres

3 938 789

-

1 450 000

5 388 789

151

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid

71

Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overføres

180 060

-

-104 990

75 070

72

Stabilisering av land i krise og konflikt, kan overføres

864 829

-

-140 000

724 829

73

FN og globale utfordringer, kan overføres

318 138

-

-65 000

253 138

74

Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv., kan overføres

365 990

-

-15 000

350 990

152

Menneskerettigheter

70

Menneskerettigheter, kan overføres

671 617

-

-136 166

535 451

71

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), kan overføres

197 000

-

-98 500

98 500

159

Regionbevilgninger

70

Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres

752 011

-

-40 000

712 011

71

Europa og Sentral-Asia, kan overføres

656 634

-

300 000

956 634

72

Afghanistan, kan overføres

475 241

-

-60 000

415 241

75

Afrika, kan overføres

2 552 693

-

-250 000

2 302 693

76

Asia, kan overføres

483 503

-

-60 000

423 503

160

Helse

70

Helse, kan overføres

3 877 297

-

-470 000

3 407 297

71

Verdens helseorganisasjon (WHO), kan overføres

235 500

-

-118 000

117 500

72

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

45 000

-

-20 000

25 000

161

Utdanning, forskning og faglig samarbeid

70

Utdanning, kan overføres

1 366 798

-

-553 000

813 798

71

Forskning, kan overføres

208 846

-

-10 000

198 846

72

Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres

1 003 214

-

-250 000

753 214

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

70

Næringsutvikling og handel, kan overføres

364 536

-

-75 000

289 536

71

Matsikkerhet, fisk og landbruk, kan overføres

1 451 966

-

200 000

1 651 966

72

Fornybar energi, kan overføres

816 500

-

-40 000

776 500

163

Klima, miljø og hav

70

Miljø og klima, kan overføres

1 564 431

-

-50 000

1 514 431

71

Bærekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling, kan overføres

256 967

-

-96 000

160 967

164

Likestilling

70

Likestilling, kan overføres

183 319

-

-64 500

118 819

71

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres

100 300

-

-75 200

25 100

170

Sivilt samfunn

70

Sivilt samfunn, kan overføres

2 480 665

-

-208 160

2 272 505

171

FNs utviklingsarbeid

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

464 400

-

-440 000

24 400

71

FNs barnefond (UNICEF)

490 600

-

-357 450

133 150

72

FNs fellesfond for bærekraftig utvikling, kan overføres

15 000

-

-15 000

0

73

Internasjonale rekrutteringer og tilskudd til andre tiltak i FN, kan overføres

59 099

-

-37 000

22 099

179

Flyktningtiltak i Norge

21

Spesielle driftsutgifter

573 029

-

5 819 406

6 392 435

Sum endringer Utenriksdepartementet

-

3 745 843

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

366 664

-

-1 257

365 407

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag

21

Spesielle driftsutgifter

261 361

-

900

262 261

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

351 748

-

-1 122

350 626

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

16 034

-

-62

15 972

222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester

1

Driftsutgifter

150 933

-

978

151 911

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 067

-

138

2 205

224

Tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre

70

Freds- og menneskerettighetssentre

110 460

-

2 400

112 860

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter

23 684

-

-10 423

13 261

21

Spesielle driftsutgifter

114 774

-

-90 010

24 764

60

Tilskudd til landslinjer

247 269

-

-2 293

244 976

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

30 705

86 469

-

117 174

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 558 247

50 000

94 958

1 703 205

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 683 722

-

-112 086

1 571 636

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning

3 198 229

-

-4 568

3 193 661

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning

1 740 303

-

3 504

1 743 807

72

Diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring, overslagsbevilgning

155 354

-

262

155 616

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

109 297

-

-123

109 174

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

13 335

-

22

13 357

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning

60 813

-

48

60 861

77

Den tysk-norske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

30 309

-

-14

30 295

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter

619 786

-

-12 895

606 891

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

531 839

-

-676

531 163

241

Felles tiltak for fagskoler

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

22 754

7 000

-

29 754

242

Norges grønne fagskole – Vea

1

Driftsutgifter

30 843

-

-21

30 822

251

22. juli-senteret

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 01

10 000

-

2 300

12 300

256

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

1

Driftsutgifter

352 728

-

-618

352 110

257

Kompetanseprogrammet

70

Tilskudd, kan overføres

305 873

-

-30 000

275 873

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

148 424

-

-300

148 124

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

39 361 248

144 133

65 462

39 570 843

70

Private høyskoler

2 076 647

11 000

-3 726

2 083 921

270

Studentvelferd

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

959 158

-

-478 703

480 455

271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

1

Driftsutgifter

162 569

-

-221

162 348

272

Tiltak for internasjonalisering og høyere utdanning

52

Tiltak for høyere utdanning, kan overføres, kan nyttes under post 72

359 119

-

-75 000

284 119

273

Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

50

Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

179 008

-

-279

178 729

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

143 290

-

-577

142 713

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

82 073

60 000

-

142 073

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

1

Driftsutgifter

19 823

-

-30

19 793

285

Norges forskningsråd

53

Sektorovergripende og strategiske satsinger

1 885 508

-

44 000

1 929 508

55

Virksomhetskostnader

782 233

-

4 925

787 158

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

53 307

-

-12 800

40 507

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

299 268

-

11 451

310 719

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon

3 310 007

-

-26 033

3 283 974

74

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

607 032

-

237 320

844 352

75

UNESCO-kontingent

22 556

-

-1 957

20 599

Sum endringer Kunnskapsdepartementet

358 602

-397 126

300

Kultur- og likestillingsdepartementet

1

Driftsutgifter

180 891

-

-636

180 255

79

Til disposisjon

11 930

-

5 800

17 730

315

Frivillighetsformål

61

Midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser

-

480 000

-

480 000

78

Frivillighetstiltak

29 920

10 000

-

39 920

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

298 970

-

46 500

345 470

86

Idrettstiltak

64 675

-

-5 800

58 875

320

Norsk kulturråd

1

Driftsutgifter

195 536

-

-250

195 286

75

Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m.

273 760

-

4 300

278 060

322

Bygg og offentlige rom

1

Driftsutgifter

24 096

-

-30

24 066

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

40 082

-

3 000

43 082

50

Kunst i offentlige rom

11 750

-

-3 000

8 750

323

Musikk og scenekunst

1

Driftsutgifter

98 834

-

-110

98 724

325

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter

74 928

-

-100

74 828

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

95 080

-

-5 412

89 668

77

Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19

-

1 780 000

-60 000

1 720 000

326

Språk- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter

761 431

-

-1 070

760 361

327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

1

Driftsutgifter

76 786

-

-100

76 686

328

Museer m.m.

70

Det nasjonale museumsnettverket

2 028 555

-

1 000

2 029 555

329

Arkivformål

1

Driftsutgifter

413 811

-

-5 600

408 211

334

Film- og dataspillformål

1

Driftsutgifter

124 486

-

-2 660

121 826

335

Medieformål

1

Driftsutgifter

58 342

-

-70

58 272

21

Spesielle driftsutgifter

2 146

-

512

2 658

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

1

Driftsutgifter

92 329

-

-90

92 239

350

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda

1

Driftsutgifter

25 075

-

-30

25 045

351

Likestilling og ikke-diskriminering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

16 354

-

2 000

18 354

72

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn

22 095

-

-2 000

20 095

352

Nedsatt funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71

20 897

-

-2 000

18 897

353

Likestillings- og diskrimineringsombudet

50

Basisbevilgning

49 040

-

-60

48 980

Sum endringer Kultur- og likestillingsdepartementet

2 270 000

-25 906

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

495 162

14 000

8 863

518 025

70

Overføringer til private

18 463

3 000

-

21 463

410

Domstolene

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 61, post 1

2 909 922

-

28 155

2 938 077

21

Spesielle driftsutgifter

88 110

-

9 965

98 075

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

275 251

-

-370

274 881

21

Spesielle driftsutgifter

38 388

-

2 500

40 888

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

5 043 900

-

-2 213

5 041 687

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

1

Driftsutgifter

202 528

-

-225

202 303

433

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

137 930

-

-123

137 807

440

Politiet

1

Driftsutgifter

20 894 700

547 388

-138 299

21 303 789

22

Søk etter antatt omkomne, kan overføres

9 882

-

-7 551

2 331

25

Variable utgifter ved ankomst, mottak og retur i politiets utlendingsforvaltning

132 357

118 844

-

251 201

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

134 251

6 000

-88 000

52 251

73

Internasjonale forpliktelser, mv., kan overføres

589 792

-

-100 000

489 792

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter

633 618

-

12 488

646 106

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

1 214 194

28 000

-790

1 241 404

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

94 000

90 000

-

184 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

312 974

-

3 220

316 194

446

Den militære påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

9 159

-

-14

9 145

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter

5 983

-

-7

5 976

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

1 006 939

93 200

-33 934

1 066 205

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

93 544

97 800

30 500

221 844

60

Refusjoner til kommunene og statsforvalterne mv.

-

180 000

-180 000

0

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter

27 548

-

-58

27 490

453

Sivil klareringsmyndighet

1

Driftsutgifter

47 324

5 000

-15

52 309

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

746 729

-

50 690

797 419

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 594 796

-

-986 818

1 607 978

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter

121 490

-

-79

121 411

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

60 904

10 200

-

71 104

73

Tilskudd til Redningsselskapet

128 043

-

5 000

133 043

457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

379 005

28 300

-4 290

403 015

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

20 480

24 000

-

44 480

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter

59 542

-

-91

59 451

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

1 255 953

-

-494

1 255 459

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter

9 264

-

-707

8 557

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter

19 485

-

-18

19 467

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

704 255

-

-400

703 855

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter

77 923

-

-48

77 875

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

402 912

-

3 000

405 912

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

449 536

8 500

-75

457 961

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

1 130 192

151 701

26 520

1 308 413

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

515 307

4 110 719

372 339

4 998 365

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

144 639

835 834

-

980 473

70

Stønader til beboere i asylmottak

49 832

320 659

15 014

385 505

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 671, post 60

28 078

-

-6 814

21 264

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

39 558

26 250

-3 398

62 410

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

269 637

-

-1 520

268 117

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

13 154

-

-500

12 654

Sum endringer Justis- og beredskapsdepartementet

6 699 395

-988 597

500

Kommunal- og distriktsdepartementet

1

Driftsutgifter

431 676

-

-1 893

429 783

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

94 056

-

8 200

102 256

502

Tariffavtalte avsetninger mv.

72

Pensjonskostnader tjenestemannsorganisasjonene

31 000

-

-14 000

17 000

505

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter

36 000

-

4 000

40 000

90

Utlån, overslagsbevilgning

11 400 000

-

2 700 000

14 100 000

506

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

90 000

-

17 000

107 000

507

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

187 000

-

13 000

200 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1

Driftsutgifter

682 908

-

430

683 338

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

22 193

-

13 200

35 393

525

Statsforvalterne

1

Driftsutgifter

1 905 347

-

-2 256

1 903 091

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

336 000

-

-161 000

175 000

31

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres

450 000

-

-405 000

45 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

1 356 600

-

600 000

1 956 600

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

228 600

-

15 000

243 600

540

Digitaliseringsdirektoratet

1

Driftsutgifter

132 155

-

-326

131 829

23

Utvikling og forvaltning av nasjonale fellesløsninger, kan overføres

326 449

26 000

-

352 449

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter, kan overføres

151 166

-

-12 626

138 540

541

IT- og ekompolitikk

22

Utvikling, gjennomføring og samordning av IT- og ekompolitikken, kan overføres, kan nyttes under postene 61 og 70

22 007

40 000

-

62 007

61

Forebygging og håndtering av digitale hendelser, kan nyttes under post 22

-

10 000

-

10 000

543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1

Driftsutgifter, kan overføres

237 486

-

-521

236 965

70

Telesikkerhet og -beredskap, kan overføres

153 510

55 000

-

208 510

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling

817 170

50 000

-

867 170

68

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

-

500 000

-250 000

250 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

1

Driftsutgifter

33 452

-

-114

33 338

560

Samiske formål

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

559 645

-

1 000

560 645

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd

143 680 149

1 013 450

-8 896 150

135 797 449

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64

990 000

170 000

-

1 160 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

40 129 892

-

-2 400 000

37 729 892

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64

412 000

1 480 000

53 000

1 945 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

3 228 588

1 875 000

-800 000

4 303 588

76

Utleieboliger og forsøk med nye boligmodeller, kan overføres

171 101

450 000

-63 800

557 301

587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Driftsutgifter

105 277

-

-122

105 155

595

Statens kartverk

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45

894 263

-

-570

893 693

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1 og 45

255 793

-

29 000

284 793

30

Geodesiobservatoriet, kan overføres

27 201

-

11 000

38 201

Sum endringer Kommunal- og distriktsdepartementet

5 669 450

-9 543 548

600

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

1

Driftsutgifter

265 835

-

-627

265 208

601

Utredningsvirksomhet, forskning mv.

21

Spesielle driftsutgifter

64 070

-

4 000

68 070

22

Kunnskapsutvikling i IA-avtalen mv., kan overføres

29 160

-

-4 000

25 160

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

12 460 450

40 000

-109 805

12 390 645

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

16 800

-

-700

16 100

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

8 983 246

-

1 010 754

9 994 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

179 000

-

-38 000

141 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

1

Driftsutgifter

456 175

-

-19 200

436 975

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

7 620 035

-

-318 698

7 301 337

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

1 801 595

-

-8 212

1 793 383

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

2 700

-

-400

2 300

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter

773 018

-

-786

772 232

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

322 025

-

-321

321 704

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd

160 012

-

-66

159 946

660

Krigspensjon

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

97 000

-

1 000

98 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd

25 900

-

500

26 400

665

Pensjonstrygden for fiskere

70

Tilskudd

35 500

-

-10 400

25 100

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

3 310 000

-

30 000

3 340 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

400 000

-

-40 000

360 000

670

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

302 303

34 900

-

337 203

671

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres

4 953 065

3 326 600

-

8 279 665

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

656 771

106 700

-

763 471

62

Kommunale innvandrertiltak

237 256

20 000

-1 800

255 456

71

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner

195 195

115 000

-

310 195

672

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

78 731

-

1 800

80 531

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 008 013

9 600

282 300

1 299 913

61

Kompetansekartlegging i mottak før bosetting

602

-

-258

344

Sum endringer Arbeids- og inkluderingsdepartementet

3 652 800

777 081

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

250 803

23 000

7 432

281 235

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

593 274

-

-29 500

563 774

702

Beredskap

22

Beredskapslagring legemidler og smittevernutstyr, kan overføres, kan nyttes under post 71

150 000

5 700 000

-1 850 000

4 000 000

71

Tilskudd til beredskapslagring legemidler og smittevernutstyr, kan overføres, kan nyttes under post 22

300 000

200 000

-150 000

350 000

704

Norsk helsearkiv

1

Driftsutgifter

65 884

-

-350

65 534

708

Eldreombudet

1

Driftsutgifter

10 722

-

-1 000

9 722

709

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter

75 321

-

3 000

78 321

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

267 509

-

13 210

280 719

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m., kan overføres

148 077

-

119 233

267 310

23

Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19, kan overføres

3 200 000

769 770

-11 000

3 958 770

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

127 273

-

-2 500

124 773

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

107 603

-

-9 720

97 883

717

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 920

-

-119

11 801

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 116

-

3 280

22 396

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

1 343 200

1 420 000

731 800

3 495 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

61 442 935

35 700

380 800

61 859 435

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

21 764 800

12 600

134 890

21 912 290

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

16 299 450

9 500

101 020

16 409 970

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

14 454 732

8 500

89 590

14 552 822

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

42 950 166

-

-702 100

42 248 066

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning

3 437 675

-

812 000

4 249 675

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

8 217 634

80 000

-

8 297 634

86

Driftskreditter

2 859 000

-

-282 000

2 577 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

12 911

-

-129

12 782

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

3 419

-

-3 280

139

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

21

Spesielle driftsutgifter

56 587

-

-165

56 422

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 233 356

78 000

7 700

1 319 056

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

38 014

20 000

-30 349

27 665

60

Oppgjørsordning gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

89 415

-

-89 415

0

70

Oppgjørsordning helsetjenester i annet EØS-land

70 851

-

-70 851

0

741

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter

227 121

-

-1 000

226 121

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

165 262

-

-750

164 512

744

Direktoratet for e-helse

1

Driftsutgifter

183 985

-

-600

183 385

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter

1 287 850

170 000

30 000

1 487 850

746

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter

355 802

15 000

-

370 802

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

32 261

-

-225

32 036

747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

1

Driftsutgifter

121 863

-

2 400

124 263

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

16 642

-

-3 000

13 642

748

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter

168 619

-

-1 025

167 594

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

1

Driftsutgifter

41 381

-

-350

41 031

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

213 249

-

-7 000

206 249

63

Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69

2 268 732

-

-255 800

2 012 932

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

120 365

-

1 900

122 265

68

Kompetanse og innovasjon

386 900

-

-5 000

381 900

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres

1 015 685

-

-47 700

967 985

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

136 019

70 000

-

206 019

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

187 653

20 000

3 100

210 753

60

Forebyggende helsetjenester

413 078

100 000

-5 000

508 078

63

Allmennlegetjenester

416 455

150 000

-1 000

565 455

765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

215 357

7 000

-12 200

210 157

74

Kompetansesentre, kan overføres

318 135

-

4 500

322 635

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres

257 083

8 000

1 200

266 283

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

13 078

-

-500

12 578

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

44 211

-

-523

43 688

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

80 621

-

-6 000

74 621

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

64 977

-

-990

63 987

Sum endringer Helse- og omsorgsdepartementet

8 897 070

-1 134 086

800

Barne- og familiedepartementet

1

Driftsutgifter

155 181

-

-455

154 726

840

Tiltak mot vold og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og kap. 846, post 62

22 761

1 000

-

23 761

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og post 61 og kap. 858, post 1

131 412

14 500

16 300

162 212

842

Familievern

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

386 866

-

-9 141

377 725

843

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

8 500

-

-1 000

7 500

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

1 333 770

-

-13 770

1 320 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

18 169 991

-

40 009

18 210 000

846

Familie- og oppveksttiltak

61

Tilskudd til inkludering av barn og unge, kan nyttes under post 71

657 489

-

-50 000

607 489

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

174 565

4 000

-

178 565

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

71 079

5 000

-

76 079

847

EUs ungdomsprogram

1

Driftsutgifter, kan overføres

15 966

-

-201

15 765

848

Barneombudet

1

Driftsutgifter

22 699

-

-25

22 674

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter

240 143

-

-347

239 796

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

23

Kompetansehevingstiltak i barnevernet, kan nyttes under post 72

31 074

-

3 700

34 774

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 070

-

-6 500

1 570

61

Utvikling i kommunene

70 475

3 000

1 500

74 975

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 23

130 244

-

-3 700

126 544

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60

4 170 449

-

-21 336

4 149 113

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1

2 893 492

-

-60 000

2 833 492

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter

121 994

150 000

-1 612

270 382

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-, ungdoms- og familieetaten

1

Driftsutgifter

606 919

-

-11 214

595 705

860

Forbrukerrådet

51

Markedsportaler

27 512

-

5 000

32 512

868

Forbrukertilsynet

1

Driftsutgifter

124 640

-

-55

124 585

881

Tilskudd til trossamfunn m.m.

78

Ymse faste tiltak

15 776

9 500

-

25 276

882

Kirkebygg og gravplasser

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

13 094

-

5 000

18 094

Sum endringer Barne- og familiedepartementet

187 000

-107 847

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter

480 515

4 000

-1 504

483 011

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

63 446

-

-12 900

50 546

22

Nukleære utredninger og prosjektledelse, kan overføres

10 500

-

-5 000

5 500

25

Drift og forvaltning av kompensasjonsordninger

12 400

19 700

-

32 100

27

Etablering av støtteregister

-

22 600

-

22 600

31

Miljøtiltak Svea og Lunckefjell, kan overføres

388 000

-

-47 000

341 000

71

Miljøtiltak Raufoss

3 000

-

1 000

4 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres

20 700

-

-2 000

18 700

80

Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft

-

-

5 000

5 000

82

Midlertidig støtteordning for publikumsåpne arrangementer

-

85 000

-

85 000

85

Midlertidig kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien, overslagsbevilgning

-

875 000

-

875 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter

126 690

-

-210

126 480

903

Norsk akkreditering

1

Driftsutgifter

54 362

-

-60

54 302

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter

396 376

21 900

-19 200

399 076

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

44 266

-

-60

44 206

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

144 841

-

-82 300

62 541

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter

189 994

-

-315

189 679

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

71 774

-

-40

71 734

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

60 534

-

-100

60 434

907

Norsk nukleær dekommisjonering

1

Driftsutgifter

64 766

-

-50

64 716

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

317 500

-

-40 000

277 500

30

Opprydding Søve

40 700

-

-35 700

5 000

908

Institutt for energiteknikk

70

Tilskudd til drift av atomanlegg, kan nyttes under kap. 907, post 1

322 500

-

2 500

325 000

72

Lån til flytting av laboratorier og infrastruktur

40 000

-

-25 000

15 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

440 186

-

8 365

448 551

911

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

122 166

-

-205

121 961

912

Klagenemndssekretariatet

1

Driftsutgifter

34 622

-

-45

34 577

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter

465 376

-

17 250

482 626

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

111 264

-

7 906

119 170

919

Diverse fiskeriformål

61

Tilskudd til kommunale ungdomsfiskeprosjekt

-

-

2 000

2 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

16 800

-

10 000

26 800

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til næringsrettet forskning

1 777 800

-

-182 120

1 595 680

51

Tilskudd til marin og maritim forskning

445 450

-

163 020

608 470

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

92 501

-

-100

92 401

71

Internasjonal romvirksomhet

495 800

-

5 700

501 500

73

EUs romprogrammer

473 200

-

1 900

475 100

923

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

602 286

-

4 210

606 496

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

433 144

-

-380

432 764

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

200 300

-

-7 906

192 394

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Driftsutgifter

182 012

-

9 715

191 727

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

186 298

-

34 615

220 913

935

Patentstyret

1

Driftsutgifter

293 160

-

-445

292 715

940

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 960

4 000

-

14 960

70

Eksportfremmetiltak

10 000

35 650

-

45 650

941

Eksportstrategirådet

1

Driftsutgifter

20 000

-16 800

-

3 200

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

46 850

-46 850

-

0

70

Tilskudd til særskilte prosjekter

10 000

-10 000

-

0

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

25 514

-

14 886

40 400

71

Tilskudd til drift av Gruve 7, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

51 000

-

-10 200

40 800

72

Tilskudd til pensjonsforpliktelser, Mantena AS

66 890

-

26 210

93 100

92

Lån til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

85 000

-

24 000

109 000

95

Egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

-

-

16 000

16 000

970

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

2 071 500

-

-4 175

2 067 325

70

Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres

32 400

-

-32 400

0

Sum endringer Nærings- og fiskeridepartementet

994 200

-155 138

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

168 167

-

-613

167 554

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

45 610

-

-30 000

15 610

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Veterinærinstituttet

104 638

-

-283

104 355

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 433 305

-

-1 299

1 432 006

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning

4 200

-

30 000

34 200

1136

Kunnskapsutvikling m.m.

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

249 327

-

-775

248 552

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

216 290

-

-10 000

206 290

51

Grunnbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

195 046

-

-560

194 486

1140

Høstbare viltressurser – forvaltning og tilskudd til viltformål (Viltfondet) m.m.

1

Driftsutgifter

14 829

-

1 000

15 829

21

Spesielle driftsutgifter

27 183

-

4 500

31 683

71

Tilskudd til viltformål, kan overføres

35 278

-

1 500

36 778

1142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsutgifter

241 144

-

-232

240 912

73

Tilskudd til erstatninger m.m. etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon, overslagsbevilgning

55 610

-

3 400

59 010

75

Stønad til jordbruks- og veksthusnæringen for ekstraordinære strømutgifter, overslagsbevilgning

-

500 000

-

500 000

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade – erstatninger, overslagsbevilgning

133 400

-

-48 300

85 100

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

74

Direkte tilskudd, kan overføres

10 636 700

-

1 800 000

12 436 700

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

55 500

34 506

-

90 006

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres

97 700

-4 107

-

93 593

79

Velferdsordninger, kan overføres

4 000

-399

-

3 601

Sum endringer Landbruks- og matdepartementet

530 000

1 748 338

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter

170 200

-

-557

169 643

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres

828 500

110 000

-

938 500

1313

Luftfartstilsynet

1

Driftsutgifter

268 784

-

3 780

272 564

1314

Statens havarikommisjon

1

Driftsutgifter

89 394

-

-270

89 124

1315

Tilskudd til Avinor AS

70

Tilskudd

-

-

250 000

250 000

71

Tilskudd til pålagte oppgaver

250 000

-

-200 000

50 000

1320

Statens vegvesen

1

Driftsutgifter

4 094 550

-

2 400

4 096 950

22

Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30

8 320 500

-

-49 500

8 271 000

28

Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres

2 236 400

-

-13 600

2 222 800

29

OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 30

1 773 400

-

55 000

1 828 400

30

Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 22 og post 29 og kap. 1332, post 66

12 732 000

-

-130 000

12 602 000

65

Tilskudd til fylkesveier, kan overføres

379 600

-

39 000

418 600

72

Tilskudd til riksveiferjedriften, kan overføres

2 693 400

-

-54 000

2 639 400

1323

Vegtilsynet

1

Driftsutgifter

19 178

-

-70

19 108

1330

Særskilte transporttiltak

71

Tilskudd til kommersielle buss- og båtruter som følge av smitteverntiltak

-

50 000

-25 000

25 000

1332

Transport i byområder mv.

63

Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter, kan overføres

2 200 400

-

-250 000

1 950 400

1352

Jernbanedirektoratet

1

Driftsutgifter

375 260

-

-1 300

373 960

21

Spesielle driftsutgifter – utredninger, kan overføres

147 000

-

-21 400

125 600

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, kan nyttes under post 71

4 181 300

800 000

300 000

5 281 300

76

Tilskudd til kulturminner i jernbanesektoren

23 600

-

1 400

25 000

Sum endringer Samferdselsdepartementet

960 000

-94 117

1400

Klima- og miljødepartementet

1

Driftsutgifter

291 829

-

-1 228

290 601

21

Spesielle driftsutgifter

75 973

-

5 950

81 923

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

146 522

-

-4 250

142 272

1410

Kunnskap om klima og miljø

51

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

385 690

-

-1 500

384 190

1411

Artsdatabanken

1

Driftsutgifter

32 640

-

-36

32 604

1412

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

360 286

-

-901

359 385

70

Internasjonale samarbeidsprosjekter

129 100

-

-2 160

126 940

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter

724 250

-

3 223

727 473

21

Spesielle driftsutgifter

317 333

-

-17 300

300 033

30

Statlige erverv, bevaring av viktige friluftslivsområder, kan overføres

30 891

-

-4 000

26 891

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres

1 025

-

710

1 735

35

Statlige erverv, skogvern, kan overføres

435 727

-

-50 000

385 727

38

Restaurering av myr og annen våtmark, kan overføres

41 090

-

-20 000

21 090

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning, kan overføres

272 838

-

-50 000

222 838

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning

175 500

-

35 000

210 500

78

Friluftsformål, kan overføres

181 798

-

-2 000

179 798

1424

Senter mot marin forsøpling

1

Driftsutgifter

23 643

-

16 888

40 531

1425

Fisketiltak

70

Tilskudd til fiskeformål, kan overføres

16 743

-

-2 000

14 743

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter

151 575

-

-237

151 338

22

Flerårige prosjekter kulturminneforvaltning, kan overføres

23 734

-

3 370

27 104

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres

59 072

-

-1 900

57 172

79

Tilskudd til verdensarven, kan overføres

59 372

-

-1 470

57 902

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

121 318

-

-42

121 276

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter

242 232

-

-1 441

240 791

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

102 364

-

14 200

116 564

1473

Kings Bay AS

70

Tilskudd

36 946

-

7 000

43 946

1481

Klimakvoter

22

Internasjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner, kan overføres

100 000

-

-15 000

85 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres

2 981 543

-

-300 000

2 681 543

Sum endringer Klima- og miljødepartementet

-

-389 124

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

415 521

-

-8 946

406 575

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

101 700

-

-17 000

84 700

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter

439 960

-

-70

439 890

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

1

Driftsutgifter

899 309

-

-600

898 709

1610

Tolletaten

1

Driftsutgifter

1 622 307

12 000

1 100

1 635 407

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

7 210 611

-

5 200

7 215 811

21

Spesielle driftsutgifter

264 800

-

-34 800

230 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

616 800

-

-15 000

601 800

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

647 753

-

-450

647 303

1634

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet

21

Spesielle driftsutgifter

-

105 000

-

105 000

70

Tilskudd til støtteberettigete virksomheter, overslagsbevilgning

-

-

1 000

1 000

71

Kompensasjonsordning for arbeidsgivere i tiltakssonen og på Svalbard

-

-

100

100

72

Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning

-

-

5 000

5 000

73

Lønnsstøtte til foretak rammet av smitteverntiltak, overslagsbevilgning

-

4 300 000

-3 300 000

1 000 000

Sum endringer Finansdepartementet

4 417 000

-3 364 466

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

969 178

-

-293 894

675 284

22

IKT-virksomhet, kan overføres

-

-

334 292

334 292

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

9 936

-

-3 300

6 636

52

Overføringer til statlige forvaltningsorganer

-

-

19 300

19 300

60

Overføringer til kommuner og fylkeskommuner

-

-

1 800

1 800

71

Overføringer til andre, kan overføres

80 078

-

-186

79 892

73

Forskning og utvikling, kan overføres

158 078

-

-7 988

150 090

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres

437 520

-

504 290

941 810

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres

5 161 669

150 000

368 790

5 680 459

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

3 532 802

200 000

118 000

3 850 802

1720

Forsvaret

1

Driftsutgifter

32 137 891

1 710 000

1 013 730

34 861 621

71

Overføringer til andre, kan overføres

40 165

-

186

40 351

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

2 580 633

140 000

-

2 720 633

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

1 950 015

-

60 871

2 010 886

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

20 346 486

800 000

-121 043

21 025 443

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

661 021

-

83 864

744 885

Sum endringer Forsvarsdepartementet

3 000 000

2 078 712

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter

199 981

-

-880

199 101

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 50, 71 og 72

27 500

-

11 200

38 700

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter

317 650

-

-300

317 350

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

67 000

-

64 500

131 500

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

32 500

-

2 800

35 300

26

Reguleringsmyndigheten for energi

62 700

7 000

-300

69 400

75

Stønad til husholdninger for ekstraordinære strømutgifter, overslagsbevilgning

-

16 885 000

-

16 885 000

1830

Forskning og næringsutvikling

51

Infrastruktur og markedsutvikling for hydrogen

220 000

-

-25 000

195 000

72

Norwegian Energy Partners

24 000

-

5 000

29 000

1840

CO2-håndtering

70

Gassnova SF, kan overføres

110 000

-

-8 000

102 000

72

Langskip – fangst og lagring av CO2, kan overføres

3 450 000

-

390 000

3 840 000

Sum endringer Olje- og energidepartementet

16 892 000

439 020

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter

407 192

-

2 505

409 697

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 01

8 162

-

27 338

35 500

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

8 346 941

683 157

-709 405

8 320 693

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

3 763 822

-

132 820

3 896 642

71

Andre stipend, overslagsbevilgning

660 491

-

-34 726

625 765

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning

1 346 441

270

-54 271

1 292 440

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning

885 537

-

-30 229

855 308

74

Tap på utlån

415 500

-

-5 000

410 500

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

34 954 868

543 495

-658 726

34 839 637

2412

Husbanken

1

Driftsutgifter

353 701

-

-448

353 253

2421

Innovasjon Norge

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres

492 070

30 000

-

522 070

77

Tilskudd til bedrifter som har hatt inntektsbortfall ifb. krigen i Ukraina

-

55 000

-

55 000

Sum endringer Statsbankene

1 311 922

-1 330 142

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer

26 500 000

-

500 000

27 000 000

Sum endringer Statlig petroleumsvirksomhet

-

500 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat

-1 215 263

-

19 104

-1 196 159

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

130 000

-

40 000

170 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

302 300

-

-40 000

262 300

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

4 170 350

-

350 000

4 520 350

39

Byggelånsrenter, kan overføres

370 000

-

-70 000

300 000

2460

Eksportfinansiering Norge

24

Driftsresultat

123 900

-

2 800

126 700

25

Forvaltning av midlertidig lånegarantiordning ifb. krigen i Ukraina

-

5 000

-

5 000

55

Tapsavsetning for midlertidig lånegarantiordning ifb. krigen i Ukraina

-

120 000

-

120 000

90

Utbetaling ifølge trekkfullmakt – alminnelig garantiordning

3 000 000

-

4 700 000

7 700 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat

-17 000

-

-

-17 000

Sum endringer Statens forretningsdrift

125 000

5 001 904

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

21 771 100

-

1 618 900

23 390 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

785 000

-

15 000

800 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning

575 000

-

-5 000

570 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

30 000

-

8 000

38 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

14 167 000

2 196 100

-3 033 100

13 330 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

895 000

-

-110 000

785 000

2543

Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger

70

Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning

65 000

192 000

178 000

435 000

71

Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning

-

36 000

-30 000

6 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning

1 700 000

-

-160 000

1 540 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning

95 000

-

8 000

103 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

21 000

-

-1 000

20 000

76

Bidragsforskott

675 000

-

20 000

695 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

42 210 000

440 000

2 790 000

45 440 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

1 440 000

30 000

-

1 470 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

1 605 000

70 000

3 000

1 678 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

2 550 000

-

120 000

2 670 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

33 561 000

115 000

1 359 000

35 035 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning

143 000

-

-7 000

136 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning

111 006 500

-

-636 500

110 370 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning

67 000

-

5 000

72 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning

34 000

-

2 000

36 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning

1 555 200

-

4 800

1 560 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning

1 712 800

-

7 200

1 720 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

125 000

-

-8 000

117 000

74

Tilskudd til biler

739 800

-

-9 800

730 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

3 938 800

-

51 200

3 990 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

310 000

-

10 000

320 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 728 300

-

121 700

1 850 000

78

Høreapparater

838 150

-

46 850

885 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

83 960 000

-

1 260 000

85 220 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

167 690 000

-

2 640 000

170 330 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning

10 480 000

-

40 000

10 520 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning

7 096 000

-

144 000

7 240 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

1 100 000

-

30 000

1 130 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

800 000

-

25 000

825 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning

87 000

-

6 000

93 000

74

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

100

-

200

300

75

Stønad til barnetilsyn til gjenlevende i arbeid, overslagsbevilgning

2 700

-

100

2 800

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning

260 000

-

10 000

270 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

2 530 000

-

-70 000

2 460 000

71

Psykologhjelp

375 000

-

3 000

378 000

72

Tannbehandling

2 500 020

-

-10 020

2 490 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

1 043 210

-

191 790

1 235 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

12 119 500

-

-59 500

12 060 000

71

Legeerklæringer

14 286

-

714

15 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 160 060

-

19 940

2 180 000

2752

Refusjon av egenbetaling

72

Egenandelstak

7 229 000

-

291 000

7 520 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

502 000

-

-15 000

487 000

70

Allmennlegehjelp

6 245 000

62 500

891 550

7 199 050

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 380 000

-

-20 000

1 360 000

72

Jordmorhjelp

86 224

-

-7 224

79 000

73

Kiropraktorbehandling

204 012

-

988

205 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

215 460

-

8 540

224 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

9 234

-

-5 234

4 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

325 190

-

91 810

417 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

234 980

-

-14 980

220 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

199 920

-

-1 920

198 000

Sum endringer Folketrygden

3 141 600

7 819 004

Sum endringer utgifter

59 106 039

4 644 339

Herav 90 – 99 poster

543 495

6 781 274

Til forsiden