Prop. 118 L (2021–2022)

Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19, endringer i utlendingsloven m.m. (testing for covid-19 før uttransportering)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen å innføre midlertidige bestemmelser om at en utlending eller en ettersøkt kan pålegges å la seg teste for covid-19 før uttransportering i en utlendings-, utleverings- eller overleveringssak dersom undersøkelsen er nødvendig for å gjennomføre uttransporteringen. Videre foreslår departementet å gi hjemmel for å gjennomføre testen mot vedkommendes vilje og medvirkning, såfremt personen nekter å følge opp undersøkelsespålegget og undersøkelsen er nødvendig for å sikre utreisen. I utlendingssakene foreslås det at beslutningskompetansen legges til politiet, mens beslutningskompetansen foreslås lagt til påtalemyndigheten i utleverings- og overleveringssakene. I utleverings- og overleveringssakene legges det opp til at påtalemyndigheten ikke kan beslutte bruk av tvang før retten har vurdert og kommet til at tvang kan benyttes. I sakene etter utlendingsloven skal en beslutning om å gjennomføre undersøkelse med tvang kunne bringes inn for retten, med oppsettende virkning.

Departementet foreslår at de midlertidige lovhjemlene inntas i utlendingsloven i utlendingssakene og i en ny midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19 i utleverings- og overleveringssakene.

Til sist foreslår departementet å flytte §§ 5 og 6 fra midlertidig lov av 17. desember 2021 nr. 148 om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 til ny midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19. Bestemmelsene gjelder elektronisk oversendelse av utleveringsbegjæringer og rettsanmodninger.

Til forsiden