Prop. 118 L (2021–2022)

Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19, endringer i utlendingsloven m.m. (testing for covid-19 før uttransportering)

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Når personer med utreiseplikt ikke reiser ut, men blir sittende på Trandum over lang tid, medfører dette vesentlige kostnader. Til tross for at flere av dem som i dag nekter å la seg teste senere lar seg teste frivillig slik at uttransport kan gjennomføres, medfører denne treneringen økt ressursbruk for politiet og rettsvesenet, og har både alvorlige økonomiske og administrative konsekvenser. Dersom forholdet varer over svært lang tid eller ut over de frister som mottakerlandet eventuelt har satt for gjennomføring av returen, vil det kunne medføre at utlendingen ikke lenger kan holdes internert, med de negative samfunnsmessige virkninger det har at enkeltpersoner kan «tvinge frem» en mulighet til å oppholde seg ulovlig i Norge.

Det foreslåtte tiltaket antas i første rekke å ha en preventiv effekt, og det forventes derfor at det ikke vil bli behov for faktisk gjennomføring av tvangstesting annet enn i noen få saker. Selve gjennomføringen av tiltaket vil derfor ikke medføre noen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

På samme måte vil det kunne føre til merkostnader når et endelig utleverings- eller overleveringsvedtak ikke omgående kan effektueres. Den ettersøkte sitter ofte varetektsfengslet i påvente av uttransportering, og forlenget fengsling vil få økonomiske og administrative konsekvenser. Videre krever uttransportering av ettersøkte planlegging både fra anmodende og anmodede stat, og ved gjentatt testnekt vil uttransporteringen måtte planlegges opptil flere ganger. Dersom den ettersøkte motsetter seg testing i lang tid, vil det i ytterste konsekvens føre til at personen unndrar seg strafforfølgning eller soning i begjærende stat, i strid med målet om å bekjempe grenseoverskridende kriminalitet. Samtidig forventes det at det kun vil bli aktuelt å bruke tvang i et fåtall saker, slik at dette heller ikke vil føre til vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser i utleverings- og arrestordresakene.

Forslaget om elektronisk oversendelse av utleveringsbegjæringer og rettsanmodninger antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Til forsiden