Prop. 118 L (2021–2022)

Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19, endringer i utlendingsloven m.m. (testing for covid-19 før uttransportering)

Til innholdsfortegnelse

4 Elektronisk oversendelse av utleveringsbegjæringer og rettsanmodninger

4.1 Gjeldende rett

Etter midlertidig lov om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 § 5 kan en fremmed stat fremsette en utleveringsbegjæring ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Begjæringen skal ettersendes per post så snart situasjonen tillater det. Fjerde ledd fastsetter at Justis- og beredskapsdepartementet skal foreta rimelige undersøkelser for å sikre at utleveringsbegjæringen er fremsatt av kompetent myndighet i den anmodende staten. Undersøkelsen foretas for å sikre utleveringsbegjæringens autentisitet.

Bestemmelsen i § 6 fastsetter at rettsanmodninger kan fremsendes ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler uten at det følger av overenskomst med fremmed stat eller avtale for øvrig. Videre presiseres det at rettsanmodninger fra stater som ikke er EU-medlemmer eller deltar i Schengen-samarbeidet, skal ettersendes per post så snart situasjonen med utbruddet av covid-19 tillater det.

4.2 Forslagene i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet å flytte §§ 5 og 6 fra midlertidig lov om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19.

Bakgrunnen for forslaget om å flytte bestemmelsene var blant annet av hensyn til indre sammenheng i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av covid-19-utbruddet. Både undersøkelse for covid-19 ved iverksettelse av vedtak i utleverings- og overleveringssaker og elektronisk oversendelse av utleveringsbegjæringer og rettsanmodninger gjelder internasjonalt rettslig samarbeid og hører derfor naturlig hjemme i samme lov. Videre er det smittesituasjonen i utlandet som i all hovedsak begrunner behovet for bestemmelsene, og følgelig er dette avgjørende for forslag til lovens varighet. Mens midlertidig lov om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 oppheves 1. juli 2022, er det foreslått at ny midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19 skal vare til 1. juli 2023. Dette skyldes at det mest sannsynlig fortsatt vil foreligge behov for tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid under henvisning til smittesituasjonen internasjonalt i noe tid fremover.

4.3 Høringsinstansenes syn

Kripos støtter forslaget om å flytte §§ 5 og 6 fra midlertidig lov om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19. Ingen andre har uttalt seg om forslaget.

4.4 Departementets vurdering

Smittesituasjonen internasjonalt tilsier at det er behov for at en fremmed stat har en utvidet adgang til å oversende utleveringsbegjæringer og rettsanmodninger elektronisk. Blant annet kan smittesituasjonen internasjonalt føre til forsinket postgang, og bemanningen i fremmed stat vil kunne være redusert som følge av bruk av mobilt kontor og elektroniske løsninger. Dette er bakgrunnen for at §§ 5 og 6 er inntatt i midlertidig lov om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19.

Departementet fastholder forslaget om å flytte §§ 5 og 6 til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19, og det vises til begrunnelsen under punkt 4.2. Det gjøres ingen endringer i forskrift om internasjonalt samarbeid i straffesaker § 4 annet ledd.

Til forsiden