Prop. 127 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

I

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

225

Tiltak i grunnopplæringen:

(NY)

69

Tiltak for fullføring av videregående opplæring, bevilges med

671 000 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 1 596 926 000 til kr 1 601 926 000

258

Tiltak for livslang læring:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

77 500 000

fra kr 383 376 000 til kr 460 876 000

260

Universiteter og høyskoler:

50

Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med

140 000 000

fra kr 37 077 256 000 til kr 37 217 256 000

270

Studentvelferd:

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, forhøyes med

250 000 000

fra kr 551 408 000 til kr 801 408 000

272

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning:

50

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, nedsettes med

7 284 000

fra kr 644 279 000 til kr 636 995 000

285

Norges forskningsråd:

53

Sektorovergripende og strategiske satsinger, forhøyes med

110 000 000

fra kr 1 397 881 000 til kr 1 507 881 000

286

Regionale forskningsfond:

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning, forhøyes med

30 000 000

fra kr 189 119 000 til kr 219 119 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

60

Integreringstilskudd, kan overføres, forhøyes med

250 000 000

fra kr 7 474 723 000 til kr 7 724 723 000

62

Kommunale innvandrertiltak, forhøyes med

25 000 000

fra kr 222 582 000 til kr 247 582 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, forhøyes med

10 000 000

fra kr 135 443 000 til kr 145 443 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, forhøyes med

10 000 000

fra kr 31 420 000 til kr 41 420 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, forhøyes med

161 000 000

fra kr 1 173 273 000 til kr 1 334 273 000

321

Kunstnerformål:

75

Vederlagsordninger, kan overføres, forhøyes med

100 000 000

fra kr 220 120 000 til kr 320 120 000

323

Musikk og scenekunst:

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge, forhøyes med

180 000

fra kr 22 200 000 til kr 22 380 000

70

Nasjonale institusjoner, forhøyes med

51 680 000

fra kr 1 548 890 000 til kr 1 600 570 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner, forhøyes med

22 330 000

fra kr 819 230 000 til kr 841 560 000

73

Region- og distriktsopera, forhøyes med

2 140 000

fra kr 64 870 000 til kr 67 010 000

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

3 095 000

fra kr 328 559 000 til kr 331 654 000

325

Allmenne kulturformål:

72

Kultursamarbeid i nordområdene, forhøyes med

155 000

fra kr 11 860 000 til kr 12 015 000

77

Kompensasjonsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, forhøyes med

1 500 000 000

fra kr 1 620 000 000 til kr 3 120 000 000

328

Museum og visuell kunst:

70

Det nasjonale museumsnettverket, forhøyes med

119 560 000

fra kr 2 075 525 000 til kr 2 195 085 000

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

50 860 000

fra kr 128 520 000 til kr 179 380 000

410

Domstolene:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

39 000 000

fra kr 2 687 667 000 til kr 2 726 667 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

13 000 000

fra kr 18 868 216 000 til kr 18 881 216 000

445

Den høyere påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 280 095 000 til kr 290 095 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 908 219 000 til kr 918 219 000

480

Svalbardbudsjettet:

50

Tilskudd, forhøyes med

13 000 000

fra kr 413 178 000 til kr 426 178 000

531

Eiendommer til kongelige formål:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 63 605 000 til kr 73 605 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

142 300 000

fra kr 35 000 000 til kr 177 300 000

540

Digitaliseringsdirektoratet:

23

Utvikling og forvaltning av nasjonale felleskomponenter, kan overføres, forhøyes med

6 000 000

fra kr 117 385 000 til kr 123 385 000

543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

70

Telesikkerhet og -beredskap, kan overføres, forhøyes med

90 000 000

fra kr 141 369 000 til kr 231 369 000

553

Regional- og distriktsutvikling:

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, forhøyes med

600 000 000

fra kr 763 307 000 til kr 1 363 307 000

571

Rammetilskudd til kommuner:

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

550 000 000

fra kr 142 678 346 000 til kr 143 228 346 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64, forhøyes med

500 000 000

fra kr 1 484 000 000 til kr 1 984 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner:

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

780 000 000

fra kr 38 410 708 000 til kr 39 190 708 000

576

Vedlikehold og rehabilitering:

(NY)

60

Vedlikehold og rehabilitering i kommuner, bevilges med

2 500 000 000

587

Direktoratet for byggkvalitet:

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling, kan overføres, forhøyes med

20 000 000

fra kr 51 085 000 til kr 71 085 000

595

Statens kartverk:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 01 og 45, forhøyes med

12 000 000

fra kr 306 827 000 til kr 318 827 000

605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 13 114 655 000 til kr 13 118 655 000

634

Arbeidsmarkedstiltak:

(NY)

70

Midlertidig kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører, bevilges med

180 000 000

701

E-helse, helseregistre mv.:

70

Norsk Helsenett SF, forhøyes med

30 000 000

fra kr 145 797 000 til kr 175 797 000

72

Nasjonale e-helseløsninger, forhøyes med

20 000 000

fra kr 490 900 000 til kr 510 900 000

703

Internasjonalt samarbeid:

(NY)

72

Tilskudd til Verdens helseorganisasjon (WHO), bevilges med

20 000 000

732

Regionale helseforetak:

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med

5 353 000 000

fra kr 1 011 410 000 til kr 6 364 410 000

761

Omsorgstjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

95 000 000

fra kr 192 652 000 til kr 287 652 000

68

Kompetanse og innovasjon, forhøyes med

20 000 000

fra kr 404 857 000 til kr 424 857 000

780

Forskning:

50

Norges forskningsråd mv., forhøyes med

40 000 000

fra kr 257 167 000 til kr 297 167 000

846

Familie- og oppveksttiltak:

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner, forhøyes med

10 000 000

fra kr 163 088 000 til kr 173 088 000

882

Kirkebygg og gravplasser:

61

Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan overføres, forhøyes med

52 000 000

fra kr 19 100 000 til kr 71 100 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet:

(NY)

79

Kompensasjonsordning for utgifter til lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter, bevilges med

250 000 000

920

Norges forskningsråd:

50

Tilskudd til forskning, forhøyes med

537 000 000

fra kr 2 339 400 000 til kr 2 876 400 000

922

Romvirksomhet:

(NY)

51

Egenkapital til Andøya Space Center, kan overføres, bevilges med

282 600 000

(NY)

76

Tilskudd til Andøya Space Center, kan overføres, bevilges med

83 000 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

65 000 000

fra kr 42 000 000 til kr 107 000 000

1137

Forskning og innovasjon:

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd, forhøyes med

15 000 000

fra kr 187 815 000 til kr 202 815 000

1310

Flytransport:

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, forhøyes med

1 000 000 000

fra kr 1 718 100 000 til kr 2 718 100 000

71

Kjøp av hjemtransport med fly av nordmenn på reise og særskilt frakt, nedsettes med

65 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 35 000 000

1320

Statens vegvesen:

72

Kjøp av riksveiferjetjenester, kan overføres, forhøyes med

35 000 000

fra kr 1 737 900 000 til kr 1 772 900 000

1330

Særskilte transporttiltak:

(NY)

71

Tilskudd til kommersielle buss- og båtruter som følge av smitteverntiltak, bevilges med

100 000 000

1352

Jernbanedirektoratet:

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, forhøyes med

1 000 000 000

fra kr 4 344 200 000 til kr 5 344 200 000

1400

Klima- og miljødepartementet:

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, forhøyes med

28 000 000

fra kr 106 928 000 til kr 134 928 000

1410

Kunnskap om klima og miljø:

50

Basisbevilgninger under Norges forskningsråd til miljøforskningsinstituttene, forhøyes med

30 000 000

fra kr 200 961 000 til kr 230 961 000

51

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd, forhøyes med

115 000 000

fra kr 334 753 000 til kr 449 753 000

1420

Miljødirektoratet:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

4 300 000

fra kr 303 297 000 til kr 307 597 000

22

Statlige vannmiljøtiltak, forhøyes med

19 600 000

fra kr 243 270 000 til kr 262 870 000

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres, forhøyes med

70 000 000

fra kr 187 832 000 til kr 257 832 000

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m., forhøyes med

2 000 000

fra kr 17 716 000 til kr 19 716 000

78

Friluftsformål, kan overføres, forhøyes med

12 800 000

fra kr 183 891 000 til kr 196 691 000

83

Tilskudd til tiltak mot fremmede arter, kan overføres, forhøyes med

13 300 000

fra kr 4 000 000 til kr 17 300 000

1428

Enova SF:

50

Overføring til Klima- og energifondet, forhøyes med

2 000 000 000

fra kr 3 184 450 000 til kr 5 184 450 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

50 000 000

fra kr 6 503 367 000 til kr 6 453 367 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres, nedsettes med

5 000 000

fra kr 247 100 000 til kr 242 100 000

1634

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

165 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 265 000 000

70

Tilskudd til støtteberettigete virksomheter, overslagsbevilgning, nedsettes med

20 000 000 000

fra kr 50 000 000 000 til kr 30 000 000 000

(NY)

72

Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning, bevilges med

4 000 000 000

1700

Forsvarsdepartementet:

73

Forskning og utvikling, kan overføres, forhøyes med

20 600 000

fra kr 85 393 000 til kr 105 993 000

1734

Heimevernet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

35 000 000

fra kr 1 472 508 000 til kr 1 507 508 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, forhøyes med

30 000 000

fra kr 10 180 159 000 til kr 10 210 159 000

1800

Olje- og energidepartementet:

72

Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

10 000 000

fra kr 4 500 000 til kr 14 500 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, forhøyes med

65 000 000

fra kr 66 000 000 til kr 131 000 000

1830

Forskning og næringsutvikling:

50

Overføring til Norges forskningsråd, forhøyes med

135 000 000

fra kr 890 000 000 til kr 1 025 000 000

72

Tilskudd til Norwegian Energy Partners, forhøyes med

20 000 000

fra kr 34 000 000 til kr 54 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning:

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

24 553 000

fra kr 8 542 510 000 til kr 8 567 063 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

5 000 000

fra kr 3 624 515 000 til kr 3 629 515 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med

644 000

fra kr 1 139 345 000 til kr 1 139 989 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med

97 826 000

fra kr 34 062 309 000 til kr 34 160 135 000

2421

Innovasjon Norge:

50

Innovasjon – prosjekter, fond, forhøyes med

250 000 000

fra kr 4 215 000 000 til kr 4 465 000 000

(NY)

54

Tapsavsetning – låneordning for nærskipsfart og fiskefartøy, bevilges med

150 000 000

(NY)

75

Grønn plattform, kan nyttes under post 50, 71, 72 og 76, bevilges med

102 500 000

2426

Siva SF:

71

Tilskudd til testfasiliteter, forhøyes med

38 500 000

fra kr 100 000 000 til kr 138 500 000

2445

Statsbygg:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter -5 322 749 000

2 Driftsutgifter 2 168 028 000

3 Avskrivninger 1 464 300 000

4 Renter av statens kapital 100 808 000

5 Til investeringsformål 1 132 272 000

-457 341 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 187 000 000 til kr 197 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

40 000 000

fra kr 303 864 000 til kr 343 864 000

2541

Dagpenger:

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, forhøyes med

149 000 000

fra kr 53 430 000 000 til kr 53 579 000 000

2650

Sykepenger:

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

910 000 000

fra kr 12 750 000 000 til kr 11 840 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5501

Skatter på formue og inntekt:

70

Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere, nedsettes med

122 000 000

fra kr 80 329 000 000 til kr 80 207 000 000

72

Fellesskatt mv. fra personlige skattytere, nedsettes med

4 000 000

fra kr 118 805 000 000 til kr 118 801 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum:

71

Ordinær skatt på formue og inntekt, forhøyes med

1 000 000 000

fra kr 40 800 000 000 til kr 41 800 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter, forhøyes med

17 500 000 000

fra kr 62 100 000 000 til kr 79 600 000 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning:

80

Renter, forhøyes med

644 000

fra kr 4 352 152 000 til kr 4 352 796 000

5700

Folketrygdens inntekter:

71

Trygdeavgift, nedsettes med

3 000 000

fra kr 156 330 000 000 til kr 156 327 000 000

72

Arbeidsgiveravgift, nedsettes med

5 000 000

fra kr 193 988 000 000 til kr 193 983 000 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Fullmakt til å overskride bevilgninger til persontransport

Stortinget samtykker i at Kongen i 2020 kan overskride bevilgningen under:

  • 1. kap. 1310 Flytransport, post 70 Kjøp av innenlandske flyruter, med inntil 300 mill. kroner

  • 2. kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 70 Kjøp av persontransport med tog, med inntil 300 mill. kroner

dersom det er nødvendig å forlenge perioden med midlertidig kjøp som følge av smitteverntiltak.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan gjennomføre prosjektet Nasjonalt minnested, Utøyakaia, innenfor en kostnadsramme på 500 mill. kroner i prisnivå per 1.7.2020.

IV

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2020 kan gi Havforskningsinstituttet fullmakt til å inngå forpliktelser for inntil 105 mill. kroner til anskaffelse av nytt forskningsfartøy og oppgradering og vedlikehold av eksisterende forskningsfartøy ut over bevilgning under kap. 926 Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

V

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet kan

  • 1. starte opp et nytt investeringsprosjekt for oppgradering av CV90 kamp- og støttevogner innenfor en kostnadsramme på 850 mill. kroner.

  • 2. starte opp et nytt investeringsprosjekt for oppgradering av Skjold-klassen fartøyer innenfor en kostnadsramme på 673 mill. kroner.

VI

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2020 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

130 mill. kroner

VII

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2020 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp på Justis- og beredskapsdepartementets kap. 480, post 50, jf. Svalbardbudsjettet:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

0007

Tilfeldige utgifter

30

Skred- og boligtiltak

60 mill. kroner

Andre fullmakter

VIII

Utlånsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2020 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 3 300 mill. kroner, herav 300 mill. kroner til skip i nærskipsfart og fiskefartøy.

Til dokumentets forside