Prop. 153 L (2020–2021)

Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet)

Til innholdsfortegnelse

2 Høringer

2.1 Høringsbrev av 1. oktober 2020

Ved høringsbrev av 1. oktober 2020 sendte Arbeids- og sosialdepartementet på høring to høringsnotater med forslag til tiltak som særlig tok sikte på å forhindre arbeidslivskriminalitet knyttet til betaling av lønn og annen godtgjørelse.

Hovedforslaget i høringsnotatet «Straffansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven mv.» var et forslag om å innføre en egen straffebestemmelse i arbeidsmiljøloven for såkalt «lønnstyveri». I høringsnotatet ble det også lagt frem forslag om å høyne strafferammen i arbeidsmiljøloven § 19-1, om å fastsette en hjemmel for straff i lov om obligatorisk tjenestepensjon samt å klargjøre arbeidsmiljømyndighetenes påleggskompetanse etter allmenngjøringsloven.

I høringsnotatet «Høringsnotat om endringer i arbeidsmiljøloven – Innføring av krav om at lønn skal utbetales via bank» ble det fremmet forslag om å ta inn en bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at lønn skal betales via bank. Forslaget vil innebære at det i utgangspunktet vil være forbud mot å utbetale lønn i kontanter.

Høringsbrevet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Datatilsynet

 • Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)

 • Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM)

 • Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet

 • Digitaliseringsdirektoratet

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Direktoratet for forvaltning og IKT

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Direktoratet for økonomistyring

 • Diskrimineringsnemnda

 • Domstoladministrasjonen

 • Finanstilsynet

 • Høyesterett

 • Konkurransetilsynet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Norges Bank

 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 • Petroleumstilsynet

 • Politidirektoratet

 • Politihøgskolen

 • Regelrådet

 • Riksadvokaten

 • Sekretariatet for konfliktrådene

 • Frischsenteret

 • Institutt for offentlig rett (UiO)

 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi (UiO)

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Universitetet i Bergen – Juridisk fakultet

 • Universitetet i Oslo – Juridisk fakultet

 • Universitetet i Tromsø – Juridisk fakultet

 • Sametinget

 • Akademikerne

 • Amnesty International Norge

 • Apotekforeningen

 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arbeidsmiljøsenteret

 • Blå Kors

 • Care Norge

 • Caritas Norge

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske dommerforening

 • Den norske Helsingforskomité

 • Den norske jordmorforening

 • Econa

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen

 • Finansforbundet

 • Forskningsstiftelsen Fafo

 • Finans Norge

 • Gatejuristen

 • HR Norge

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Innvandrernes Landsorganisasjon

 • Juridisk rådgivning for kvinner

 • Jussbuss

 • Jussformidlingen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

 • Kirkens Bymisjon

 • KS

 • Kommunal Landspensjonskasse

 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Lederne

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Norges Bondelag

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO)

 • Norges Juristforbund

 • Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

 • Norges Kommunerevisorforbund

 • Norges Lastebileier-Forbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Taxiforbund

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

 • Norsk forening for kriminalreform

 • Norsk Flygelederforening

 • Norsk Flytekniker Organisasjon

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Journalistlag

 • Norske forsikringsmegleres forening

 • Norsk Øko-Forum

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norsk Lektorlag

 • Norsk olje og gass

 • Norsk organisasjon for asylsøkere

 • Norges Politilederlag

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk Sjøoffisersforbund

 • Norsk Skuespillerforbund

 • Norsk sosiologforening

 • Norske Meierifolks Landsforening

 • Norske Reindriftssamers Landsforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

 • Pensjonskasseforeningen

 • Politiets fellesforbund

 • Politijuristene

 • Rettspolitisk forening

 • SINTEF Teknologi og samfunn

 • SAFE

 • Samfunnsbedriftene

 • Samfunns- og næringslivsforskning AS

 • SMB Norge

 • Skattebetalerforeningen

 • Skattedirektoratet

 • Statens pensjonskasse

 • Statistisk sentralbyrå

 • Storbedriftenes skatteforum

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Statsadvokatenes forening

 • Transparency International Norge

 • Unio

 • Verdipapirfondenes forening

 • Verdipapirforetakenes forbund

 • Virke Produsentforeningen

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Økonomiforbundet

Følgende høringsinstanser hadde merknader:

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Direktoratet for Arbeidstilsynet

 • Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)

 • Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet

 • Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM)

 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

 • Finanstilsynet

 • Oslo politidistrikt

 • Oslo statsadvokatembeter

 • Petroleumstilsynet

 • Politidirektoratet

 • Politiets utlendingsenhet

 • Riksadvokaten

 • Samferdselsdepartementet

 • Skattedirektoratet

 • Statens vegvesen

 • Utlendingsdirektoratet

 • Vest politidistrikt

 • Øst politidistrikt

 • Oslo kommune

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Caritas Norge

 • Den Norske Advokatforening

 • Fair Play Bygg Norge

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Fellesforbundet

 • Finans Norge

 • Frelsesarmeen

 • Hope for Justice AS

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Jussbuss

 • Kirkens Bymisjon

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norges Bondelag

 • Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO)

 • Norges Lastebileier-Forbund

 • Norsk Øko-Forum

 • Norsk organisasjon for asylsøkere

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • ROSA (Reetablering – oppholdssteder – sikkerhet – assistanse)

 • Unio

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Økonomiforbundet

Følgende høringsinstanser har inngitt svar uten merknader:

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Domstoladministrasjonen

 • Norges Høyesterett

 • NTL Skatt

 • Politihøgskolen

 • Statistisk sentralbyrå

 • Akademikerne

 • Den Norske Dommerforening

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Norsk organisasjon for asylsøkere

2.2 Høringsbrev av 21. desember 2020

Departementet sendte den 21. desember 2020 på høring et forslag til lovhjemmel samt forslag til ny forskrift for å etablere en godkjenningsordning for bilbransjen. Frist for merknader til lovforslaget var 9. februar 2021. Frist for å komme med merknader til forskriftsforslaget var 21. mars 2021.

Høringsnotatet ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Arbeidsretten

 • Arbeidstilsynet

 • Datatilsynet

 • Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)

 • Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM)

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Finanstilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertilsynet

 • Fylkesmannen i Agder

 • Fylkesmannen i Innlandet

 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 • Fylkesmannen i Nordland

 • Fylkesmannen i Oslo og Viken

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark

 • Fylkesmannen i Trøndelag

 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

 • Fylkesmannen i Vestland

 • Konkurransetilsynet

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Miljødirektoratet

 • Norges Høyesterett

 • Politidirektoratet

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Riksmekleren

 • Riksrevisjonen

 • Skattedirektoratet

 • Statens vegvesen

 • Statistisk sentralbyrå

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Sivilombudsmannen

 • Akademikerne

 • Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arbeidsmiljøsenteret

 • Bilimportørenes landsforening

 • Den Norske Advokatforening

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen

 • Finans Norge

 • Gatejuristen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Jussbuss

 • Jussformidlingen

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Lederne

 • Norges Automobil-Forbund

 • Norges bilbransjeforbund

 • Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO)

 • Norges Taxiforbund

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Presseforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • SMB Norge

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

 • Transportøkonomisk institutt

 • Unio

 • Juridisk fakultet Universitetet i Bergen

 • Juridisk fakultet Universitetet i Oslo

 • Juridisk fakultet Universitetet i Tromsø

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Gatejuristen

Høringssvar med merknader ble mottatt fra følgende 23 instanser:

 • Arbeidstilsynet

 • Arbeids- og velferdsetaten

 • Skattedirektoratet

 • Statens vegvesen

 • Politidirektoratet

 • Regelrådet

 • Statens Arbeidsmiljøinstitutt

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Bilimportørenes landsforening

 • Den Norske Advokatforening

 • Drivkraft Norge

 • Fairplay Agder

 • Finans Norge

 • Frelsesarmeen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Møller Medvind

 • Norges Automobil-Forbund

 • Norges bilbransjeforbund

 • Norsk Elbilforening

 • Norsk Vann

 • Handel og Kontor

 • Virke Servicehandel

Høringssvar uten merknader ble mottatt fra følgende 7 høringsinstanser:

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Norges Høyesterett

 • Statistisk sentralbyrå

Til forsiden