Prop. 16 L (2021–2022)

Endringer i lov om lønnsplikt under permittering (økning av arbeidsgiverperioden)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

I Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) For budsjettåret 2022 Endring av Prop. 1 S (2021–2022) Statsbudsjettet 2022 foreslås det å øke arbeidsgivers lønnsplikt i starten av en permitteringsperiode – arbeidsgiverperiode 1 – fra 10 til 15 dager. Dette forutsetter at lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven) § 3 endres i overensstemmelse med forslaget.