Prop. 16 L (2021–2022)

Endringer i lov om lønnsplikt under permittering (økning av arbeidsgiverperioden)

Til innholdsfortegnelse

3 Departementets vurderinger og forslag

Det er nå rask oppgang i norsk økonomi. Etterspørselen etter arbeidskraft har tatt seg markert opp siden i vår. Ifølge arbeidskraftundersøkelsen var antallet bosatte sysselsatte i 3. kvartal 2021 høyere enn før koronakrisen. Arbeidsledigheten har gått raskt ned og nærmer seg nivået før pandemien. Flere bedrifter melder om problemer med å rekruttere arbeidskraft. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå er det per 3. kvartal 2021 96 000 ledige stillinger, som er det høyeste antallet siden målingen begynte i 2010. Selv om det er usikkerhet knyttet til koronapandemien hjemme og ute, trekker utsiktene i norsk økonomi i retning av at sysselsettingen vil fortsette å vokse og at arbeidsledigheten vil kunne gå ytterligere ned i 2022.

Ved utgangen av oktober var det knappe 20 000 helt og delvis permitterte, som fortsatt er høyere enn gjennomsnittsnivået over tid. Omfanget av permitteringer har likevel gått raskt og mye ned. For ett år siden var 55 000 permitterte og i april 2020 var antallet hele 270 000.

Det er viktig at permitteringsordningen støtter opp under nødvendige omstillinger. En arbeidsgiverperiode som ikke reflekterer at arbeidskraften har blitt en knappere ressurs vil kunne lede til at arbeidskraft bindes opp i bedrifter med lav eller ingen aktivitet, mens andre bedrifter ikke får tilgang på arbeidskraft. Økt lønnsplikt vil heve terskelen for å iverksette nye permitteringer og bedre inntektssikringen for arbeidstakere i starten av permitteringsperioden.

På denne bakgrunn foreslås det å øke arbeidsgiverperiode 1 fra 10 til 15 dager. Iverksetting fra 1. mars 2022 vil gi partene i arbeidslivet tilstrekkelig tid til å innrette seg etter nye regler.