Prop. 16 L (2021–2022)

Endringer i lov om lønnsplikt under permittering (økning av arbeidsgiverperioden)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og sosialdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i lov om lønnsplikt under permittering (økning av arbeidsgiverperioden).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov om lønnsplikt under permittering (økning av arbeidsgiverperioden) i samsvar med et vedlagt forslag.