Prop. 16 L (2021–2022)

Endringer i lov om lønnsplikt under permittering (økning av arbeidsgiverperioden)

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Lovendringen anslås å redusere utgiftene til dagpenger under kap. 2541, post 70 med 43 mill. kroner i 2022. Helårseffekten anslås til 52 mill. kroner.

Endringen vil kreve noe tilrettelegging i Arbeids- og velferdsetatens saksbehandlingssystemer.