Prop. 22 S (2022–2023)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Klima- og miljødepartementet

Til innholdsfortegnelse

2 Endringsforslag

Kap. 1400 Klima- og miljødepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 3 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Posten foreslås økt med til sammen 4,6 mill. kroner.

Det foreslås en økning på 3 mill. kroner for å dekke utgifter i 2022 til en nasjonal ekspert i Brussel som er tilknyttet EU-kommisjonen samt til merutgifter for miljørådstillinger ved utenriksstasjonene.

Videre foreslås posten økt med 2 mill. kroner til ekstraordinært arbeid i Eftas overvåkingsorgan, ESA, knyttet til nytt klimaregelverk.

Det foreslås i tillegg å omdisponere 0,4 mill. kroner fra kap. 1400, post 21 til kap. 1410, post 70 til Norsk institutt for naturforsknings arbeid i Vitenskapskomiteen for mat og miljø, jf. nærmere omtale under kap. 1410 post 70.

Post 76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 7 mill. kroner som følge av at enkelte tiltak ikke kommer til utbetaling i 2022.

Kap. 1410 Kunnskap om klima og miljø

Post 70 Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har forskere som arbeider for Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Arbeidet er viktig kunnskapsgrunnlag for miljøforvaltningens beslutninger, og i 2022 har NINA har bidratt med flere forskere enn tidligere år. Det foreslås derfor å øke tilskuddet til NINA på post 70 med 0,4 mill. kroner, ved å omdisponere tilsvarende beløp under kap. 1400, post 21.

Kap. 1412 Meteorologiformål

Post 50 Meteorologisk institutt

Bevilgningen foreslås økt med 15,4 mill. kroner for å dekke manglende betalinger fra Avinor AS til Meteorologisk institutt for levering av flyværtjenester i 2021 og 2022. Utestående betaling fra Avinor til Metrologisk institutt skyldes svekket økonomi i selskapet grunnet inntektsbortfall under pandemien. Bevilgningsøkningen foreslås dekket ved overføring av 15,4 mill. kroner fra Samferdselsdepartementets kap. 1310 Flytransport, post 70 Kjøp av innenlandske flyruter til kap. 1412, post 50.

Post 70 Internasjonale samarbeidsprosjekter

Bevilgningen på posten dekker kontingenter til deltakelse i internasjonale meteorologiske organisasjoner. Posten foreslås redusert med 7,8 mill. kroner, i hovedsak som følge av redusert kontingent til Den europeiske organisasjonen for utnytting av meteorologiske satellitter (EUMETSAT) samt noe lavere valutakurs på utbetalingstidspunktene enn ved forrige anslag i revidert nasjonalbudsjett.

Kap. 1420 Miljødirektoratet

Post 22 Statlige vannmiljøtiltak

Miljødirektoratet vil gjøre innkjøp av pukkellaksfeller for å møte det store innsiget av pukkellaks i 2023. Fellene har lang leveringstid, og må bestilles i 2022 for å få dem ferdig produsert og montert før laksesesongen starter i 2023. Det er anslått at feller for inntil 11 mill. kroner vil bli bestilt, og det er derfor behov for en bestillingsfullmakt på 11 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 23 Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres

Det foreslås å øke bevilgningen med 5,7 mill. kroner. Endringen skyldes antatte merinntekter knyttet til arbeid med konsesjonsbehandling og tilsyn innen forurensningsområdet, jf. omtale under kap. 4420, post 06.

Post 32 Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres

På grunn av forskyvning i utbetalingstidspunkt fra i 2022 til 2023, samt noe oppjusterte anslag for erstatningssaker i allerede vernede områder som ikke er ferdigstilte, er det behov for å øke bestillingsfullmakten under posten med 0,6 mill. kroner, fra 0,4 mill. kroner til 1 mill. kroner, jfr. forslag til romertallsvedtak.

Post 33 Statlige erverv, nytt landbasert vern, kan overføres

Det foreslås å redusere bevilgningen med 2,5 mill. kroner som følge av lavere utbetalinger enn forventet til supperende vern.

Post 34 Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 4,7 mill. kroner for å dekke større utbetalinger ved etablering av nasjonalparkområder enn det som ble lagt til grunn i saldert budsjett for 2022.

Det er samtidig behov for en tilsagnsfullmakt på posten på 4,9 mill. kroner for å dekke utestående forpliktelser, jf. forslag til romertallsvedtak. Posten har ikke hatt slik fullmakt tidligere i 2022-budsjettet. Behovet for fullmakt er knyttet til gjenstående erstatningssaker for Rondane nasjonalpark med tilhørende verneområder.

Post 36 Statlige erverv, marint vern, kan overføres

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 1,2 mill. kroner som følge av forsinkelser i prosessene for etablering av marine verneområder og lavere erstatningsutbetalinger enn antatt.

Post 37 Skogplanting, videreføring av pilotprosjekt for stedegne treslag, kan overføres

Det ble i perioden 2015 til 2018 satt i gang et pilotprosjekt for skogplanting på nye arealer med klare miljøkriterier, og sluttrapporten ble levert våren 2019. Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har fått i oppdrag å ferdigstille et forslag til rammeverk og veileder basert på erfaringene fra pilotprosjektet. Forbruk for 2022 er forventet å ligge på om lag 400 000 kroner. Bevilgningen på posten er ikke tilstrekkelig for å starte en langsiktig skogplanteordning. Det foreslås derfor at posten reduseres med 5,1 mill. kroner.

Post 61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres

Bevilgningen foreslås redusert med 56,9 mill. kroner mot tilsvarende økning av tilsagnsfullmakten. Foreslått bevilgningsendring skyldes lavere utbetalinger til tilskuddsordningen Klimasats. Utbetaling til prosjekter som har fått tilsagn skjer etterskuddsvis, dvs. når kommunene har gjennomført og rapportert. Bevilgningsendringen skyldes endringer i kommunenes framdrift. Det foreslås derfor å øke tilsagnsfullmakten på posten med 56,9 mill. kroner til 507,4 mill. kroner for å dekke utestående forpliktelser, jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 62 Tilskudd til grønn skipsfart, kan overføres

Opprinnelig bevilget beløp til utbetaling i 2022 var på 87,2 mill. kroner, og overført beløp fra 2021 var på 7,1 mill. kroner. I revidert nasjonalbudsjett 2022, jf. Innst. 450 S (2021–2022) ble tilskuddsordningen til grønn skipsfart økt med 50 mill. kroner, slik at disponibelt beløp inklusiv overføringer fra 2021 til 2022 er 144,3 mill. kroner. Anslag for utbetalinger i 2022 er 60,2 mill. kroner. Tilleggsbevilgningen på 50 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett 2022 til utslippsfrie hurtigbåter, hvor fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som bidrar til å realisere lav- og nullutslippshurtigbåt hadde søknadsfrist 14. oktober. Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, og kommer først til utbetaling i senere år, i tillegg er det forsinkelser i de prosjektene som har fått tilsagn, og utbetalingene vil derfor komme senere enn først antatt.

Det foreslås at bevilgningen på posten settes ned med 84 mill. kroner, og at tilsagnsfullmakten økes tilsvarende slik at den lyder på 201 mill. kroner for å dekke utestående forpliktelser, jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 63 Returordning for kasserte fritidsbåter

Det foreslås å sette ned bevilgningen med 0,6 mill. kroner. Det kommer få båter til kommunale mottak som er organisert slik at de faller under ordningen.

Post 69 Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79

Det er forsinkelser i utbetalinger i de to store oppryddingsprosjektene, både i Hammerfest Havn og Store Lundegårdsvann i Bergen, som etter planen skal være ferdig ryddet og utbetalt i 2023. Bevilgningen på posten foreslås satt ned med 43,3 mill. kroner samtidig som fullmakten til å inngå forpliktelser øker med tilsvarende beløp. Samlet ramme for nye forpliktelser og gammelt ansvar skal ikke overstige 156,6 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 75 Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter, overslagsbevilgning

Basert på erfaringstall og utbetalingsprognosen for 2022, foreslås det å sette ned bevilgningen på posten med 4,5 mill. kroner.

Post 76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning

Det foreslås å sette ned bevilgningen på posten med 3 mill. kroner knyttet til lavere anslag for refusjon av spillolje.

Post 81 Naturarv og kulturlandskap, kan overføres

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 1 mill. kroner.

Kap. 1471 Norsk Polarinstitutt

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Det foreslås at bevilgningen på posten økes med 5 mill. kroner knyttet til økte utgifter for Norsk Polarinstitutt sin drift av Trollstasjonen i Antarktis i 2022.

Kap. 1481 Klimakvoter

Post 01 Driftsutgifter

Posten foreslås redusert med 2, 3 mill. kroner, for å ivareta kravet om realistisk budsjettering.

Kap. 4420 Miljødirektoratet

Post 06 Gebyrer, statsforvalterembetenes miljøvernavdelinger

Bevilgningen foreslås økt med 5,7 mill. kroner som følge av forventede merinntekter fra gebyr for arbeid med konsesjonsbehandling og tilsyn. Flere embeter har nå etter pandemien høyere aktivitet. Det foreslås en tilsvarende økning av tilhørende utgifter, jf. kap. 1420, post 23.

Post 40 Salg av eiendom og festetomter i statlig sikrede friluftsområder

Det foreslås at bevilgningen på posten økes med 6,5 mill. kroner. Økte inntekter på posten skyldes merinntekter ved salg av Bjørnøy fyr samt flere saker om innløsning av festetomter enn forventet i 2022.

Kap. 4481 Salg av klimakvoter

Post 01 Salgsinntekter

Det foreslås å øke bevilgningen med 59,8 mill. kroner til 2 216 mill. kroner. Økningen i anslåtte inntekter fra salg av klimakvoter skyldes oppdaterte anslag for kvotepris og valutakurs.

Til dokumentets forside