Prop. 22 S (2022–2023)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Klima- og miljødepartementet

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Klima- og miljødepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i statsbudsjettet 2022 under Klima- og miljødepartementet.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i statsbudsjettet 2022 under Klima- og miljødepartementet i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden