Prop. 22 S (2022–2023)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Klima- og miljødepartementet

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2022 under Klima- og miljødepartementet

I

I statsbudsjettet gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1400

Klima- og miljødepartementet:

01

Driftsutgifter, reduseres med

3 000 000

fra kr 294 481 000 til kr 291 481 000

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

4 600 000

fra kr 81 923 000 til kr 86 523 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, reduseres med

7 000 000

fra kr 142 272 000 til kr 135 272 000

1410

Kunnskap om klima og miljø:

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene, økes med

400 000

fra kr 40 756 000 til kr 41 156 000

1412

Meteorologiformål:

50

Meteorologisk institutt, økes med

15 400 000

fra kr 359 385 000 til kr 374 785 000

70

Internasjonale samarbeidsprosjekter, reduseres med

7 821 000

fra kr 126 940 000 til kr 119 119 000

1420

Miljødirektoratet:

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres, økes med

5 700 000

fra kr 149 508 000 til kr 155 208 000

33

Statlige erverv, nytt landbasert vern, kan overføres, reduseres med

2 481 000

fra kr 6 700 000 til kr 4 219 000

34

Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, økes med

4 712 000

fra kr 2 256 000 til kr 6 968 000

36

Statlige erverv, marint vern, kan overføres, reduseres med

1 231 000

fra kr 1 231 000 til kr 0

37

Skogplanting, videreføring av pilotprosjekt for stedegne treslag, kan overføres, reduseres med

5 120 000

fra kr 5 120 000 til kr 0

61

Tilskudd til klimatiltak, og klimatilpasning, kan overføres, reduseres med

56 900 000

fra kr 222 838 000 til kr 165 938 000

62

Tilskudd til grønn skipsfart, kan overføres, reduseres med

84 000 000

fra kr 137 157 000 til kr 53 157 000

63

Returordning for kasserte fritidsbåter, reduseres med

600 000

fra kr 700 000 til kr 100 000

69

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79, reduseres med

43 300 000

fra kr 125 962 000 til kr 82 662 000

75

Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter, overslagsbevilgning, reduseres med

4 500 000

fra kr 528 000 000 til kr 523 500 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, reduseres med

3 000 000

fra kr 210 500 000 til kr 207 500 000

81

Naturarv og kulturlandskap, kan overføres, reduseres med

1 000 000

fra kr 69 527 000 til kr 68 527 000

1471

Norsk Polarinstitutt:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 116 564 000 til kr 121 564 000

1481

Klimakvoter:

01

Driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

2 300 000

fra kr 2 611 000 til kr 311 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

4420

Miljødirektoratet:

06

Gebyrer, statsforvalterembetenes miljøvernavdelinger, økes med

5 700 000

fra kr 37 595 000 til kr 43 295 000

40

Salg av eiendom og festetomter i statlig sikrede friluftsområder, økes med

6 500 000

fra kr 4 500 000 til kr 11 000 000

4481

Salg av klimakvoter:

01

Salgsinntekter, økes med

59 789 000

fra kr 2 155 921 000 til kr 2 215 710 000

II

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2022 kan gjøre bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

22

Statlige vannmiljøtiltak

11 mill. kroner

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner

1 mill. kroner

34

Statlige erverv, nasjonalparker

4,9 mill. kroner

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2022 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning

507,4 mill. kroner

62

Tilskudd til grønn skipsfart

201 mill. kroner

IV

Fullmakt til å inngå forpliktelser

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2022 kan pådra forpliktelser for fremtidige år til å kjøpe inn materiell og til å gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger under kap. 1420 Miljødirektoratet, postene 39, 69 og 79 Oppryddingstiltak, men slik at samlet ramme for nye forpliktelser og gammelt ansvar ikke overstiger 156,6 mill. kroner.

Til dokumentets forside