Prop. 36 LS (2022–2023)

Endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 215/2021 av 9. juli 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2115

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Finansdepartementet fremmer forslag til endringer i verdipapirhandelloven, finanstilsynsloven og lov om Bankenes sikringsfond.

Departementet fremmer forslag til endringer i verdipapirhandelloven til gjennomføring av EØS-regler som svarer til forordning (EU) 2019/2115 av 27. november 2019 (SMB-vekstmarkedsforordningen). SMB-vekstmarkedsforordningen endrer markedsmisbruksforordningen (forordning (EU) nr. 596/2014) og prospektforordningen (forordning (EU) 2017/1129), samt MiFID II (direktiv 2014/65/EU), blant annet for å bidra til at små og mellomstore bedrifter (SMB) lettere får tilgang på finansering i kapitalmarkedet.

I proposisjonen bes det videre om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 215/2021 av 9. juli 2021, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. I denne EØS-komitébeslutningen innlemmes SMB-vekstmarkedsforordningen i EØS-avtalen. Videre tilføyes forordning (EU) 2016/1011 (referanseverdiforordningen) som en endringsrettsakt til markedsmisbruksforordningen.

Uoffisiell oversettelse av EØS-komiteens beslutning og forordning (EU) 2019/2115 følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Det vises til proposisjonen punkt 2.

Departementet fremmer forslag til endringer i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven) § 9 som gjelder utlikning av Finanstilsynets utgifter.

Det foreslås at enkelte nye tilsynsgrupper unntas fra å utliknes for utgiftene ved tilsynet med overholdelse av betalingssystemloven, overholdelse av de alminnelige regler om verdipapirhandel (markedsadferd) og arbeidet knyttet til infrastrukturen i verdipapirmarkedet. Det foreslås videre at Finanstilsynet i forskrift kan fastsette at grupper av foretak skal unntas fra utlikningen av disse utgiftene. Videre foreslås det en forenkling av bestemmelsen ved en sammenslåing av tredje ledd om utlikning av utgifter for tilsynet med overholdelse av de alminnelige regler om verdipapirhandel med fjerde ledd om det generelle arbeidet knyttet til infrastrukturen i verdipapirmarkedet. Det foreslås også at departementet gis adgang til å gi nærmere forskrift om plikt til å betale gebyr for Finanstilsynets behandling av saker som gjelder rett til å markedsføre fond i Norge fra utenlandske foretak.

Det vises til proposisjonen punkt 3.

Departementet fremmer forslag til endring i lov 23. mars 2018 nr. 3 om Bankenes sikringsfond. Endringen består i å forlenge perioden departementet kan oppnevne medlemmer til Bankenes sikringsfonds styre for, fra to til inntil fire år.

Det vises til proposisjonen punkt 4.

Til forsiden