Prop. 36 LS (2022–2023)

Endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 215/2021 av 9. juli 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2115

Til innholdsfortegnelse

4 Endring i reglene om oppnevning av styremedlemmer i lov om Bankenes sikringsfond

4.1 Bakgrunn for lovforslaget

Departementet fremmer i denne delen forslag til endring i lov 23. mars 2018 nr. 3 om Bankenes sikringsfond. Endringen består i å forlenge perioden departementet kan oppnevne medlemmer til Bankenes sikringsfonds styre fra to til inntil fire år.

4.2 Gjeldende rett

Etter lov om Bankenes sikringsfond § 2 skal Bankenes sikringsfond blant annet utføre forvaltningsoppgaver og administrative gjøremål som gjelder innskuddsgarantiordningen og innskuddsgarantifondet, forvalte midlene i krisetiltaksfondet og yte bistand til Finanstilsynet som krisehåndteringsmyndighet. Etter loven § 3 skal Bankenes sikringsfonds styre ha syv medlemmer oppnevnt av Finansdepartementet. Oppnevningen av styremedlemmer gjelder for to år. Bestemmelsen om oppnevningsperioden bygger på Banklovkommisjonens forslag i NOU 2016: 23, jf. Prop. 159 L (2016–2017) kapittel 4, som videreførte valgperioden i banksikringsloven av 1996.

4.3 Høring

Finansdepartementet sendte 24. august 2022 på høring et forslag til endringer i lov om Bankenes sikringsfond § 3 som endrer oppnevningsperioden for medlemmer av Bankenes sikringsfonds styre fra to til fire år.

Høringsfristen var 5. oktober 2022. Høringen ble sendt til:

  • Bankenes sikringsfond

  • Finanstilsynet

  • Norges Bank

  • Finans Norge

Høringsinstansene som har uttalt seg (Bankenes sikringsfond, Finanstilsynet og Norges Bank), støtter forslaget. Bankenes sikringsfond viser til at det bør legges til rette for at ikke samtlige styremedlemmer har samme utløpstidspunkt for vervet, for å ytterligere sikre kontinuitet i styret. Det foreslår at dette for eksempel kan gjøres ved å åpne for at oppnevningen av medlemmer og varamedlemmer til styret gjelder for inntil fire år.

4.4 Departementets vurdering

Etter å ha vunnet noen års erfaring med å oppnevne styret for Bankenes sikringsfond, ser departementet at det kan være hensiktsmessig å oppnevne styremedlemmer (og ev. varamedlemmer) for en lengre periode enn to år. En lengre oppnevningsperiode kan bidra til kontinuitet og stabilitet i Bankenes sikringsfonds styre. Departementet pekte i høringsbrevet på at en oppnevningsperiode på fire år kan være passende for Bankenes sikringsfonds styre. Dette vil være den samme oppnevningsperioden som for flere andre offentlig oppnevnte styrer og råd, som Finanstilsynets styre (finanstilsynsloven § 2), Norges Banks hovedstyre (sentralbankloven § 2-3) og rådet for Statistisk sentralbyrå (statistikkloven § 19). Departementet er videre enig med Bankenes sikringsfond i at det kan være hensiktsmessig å ha mulighet til å oppnevne et styre der ikke alle medlemmenes oppnevningsperiode utløper samtidig. Departementet støtter derfor forslaget om å ta inn at oppnevningsperioden kan vare inntil fire år.

4.5 Økonomiske og administrative konsekvenser

En lengre oppnevningsperiode for medlemmene av Bankenes sikringsfonds styre antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Til forsiden