Prop. 36 LS (2022–2023)

Endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 215/2021 av 9. juli 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2115

Til innholdsfortegnelse

2 EØS-komiteens beslutning nr. 215/2021 av 9. juli 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:

 • 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2115 av 27. november 2019 om endring av direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til å fremme bruken av vekstmarkeder for SMB-er1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 av 8. juni 20162, som ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 190/2019 av 10. juli 20193, bør også tilføyes som en endringsrettsakt til forordning (EU) nr. 596/2014 i EØS-avtalens vedlegg IX.

 • 3) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:

 • 1. I nr. 29a (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014) tilføyes følgende:

  «, endret ved:

  • 32016 R 1011: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 av 8. juni 2016 (EUT L 171 av 29.6.2016, s. 1),

  • 32019 R 2115: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2115 av 27. november 2019 (EUT L 320 av 11.12.2019, s. 1).»

 • 2. I nr. 29bd (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129) tilføyes følgende:

  «, endret ved:

  • 32019 R 2115: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2115 av 27. november 2019 (EUT L 320 av 11.12.2019, s. 1).»

 • 3. I nr. 31ba (europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU) skal nytt strekpunkt lyde:

  • «– 32019 R 2115: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2115 av 27. november 2019 (EUT L 320 av 11.12.2019, s. 1).»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) 2019/2115 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 10. juli 2021, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt4.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 9. juli 2021.

For EØS-komiteen

Rolf Einar Fife

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 320 av 11.12.2019, s. 1.

2.

EUT L 171 av 29.6.2016, s. 1.

3.

EUT L 235 av 12.9.2019, s. 9.

4.

Forfatningsrettslige krav angitt.

Til forsiden