Prop. 36 LS (2022–2023)

Endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 215/2021 av 9. juli 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2115

Til innholdsfortegnelse

5 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

5.1 Til endringene i finanstilsynsloven

Til endringen i § 9 annet ledd

Endringen innebærer at utgiftene ved tilsynet med overholdelsen av lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer mv., i tillegg til eiendomsforetak, inkassoforetak, revisorer, revisjonsselskap og regnskapsførere, heller ikke skal utliknes på gjeldsinformasjonsforetak. Forslaget er nærmere omtalt under punkt 3.3.1.4.

Til endringene i § 9 tredje ledd

Det følger av første punktum at bestemmelsen utvides til å omfatte også utgiftene forbundet med det generelle arbeidet knyttet til infrastrukturen i verdipapirmarkedet. Dette må ses i sammenheng med forslaget om å oppheve fjerde ledd, som regulerer dette i dag. Bestemmelsen innebærer i seg selv ikke noe nytt i forhold til gjeldende regler, men er en lovteknisk forenkling. Forslaget er nærmere omtalt under 3.3.1.4.

Det følger videre av fjerde punktum at utgiftene ved tilsynet med overholdelsen av de alminnelige bestemmelser om verdipapirhandel og utgiftene forbundet med det generelle arbeidet knyttet til infrastrukturen i verdipapirmarkedet, i tillegg til eiendomsmeglerforetak, inkassoforetak, revisorer, revisjonsselskap, regnskapsførere, betalingsforetak og e-pengeforetak, heller ikke skal utliknes på opplysningsfullmektiger, gjeldsinformasjonsforetak og låneformidlere. Forslaget er nærmere omtalt under punkt 3.3.1.4.

Opphevingen av § 9 fjerde ledd

Fjerde ledd oppheves. Dette ses i sammenheng med utformingen av tredje ledd som nå omfatter fordeling av både utgiftene ved tilsynet med overholdelsen av de alminnelige bestemmelsene om verdipapirhandel og det generelle arbeidet knyttet til infrastrukturen i verdipapirmarkedet. Dette er nærmere omtalt under punkt 3.3.1.4.

Til endringen i § 9 åttende ledd nr. 3

Endringen innebærer at departementet kan gi nærmere forskrift om plikt til å betale gebyr for Finanstilsynets behandling av saker som gjelder rett til å markedsføre fond i Norge fra utenlandske foretak. Det vises til punkt 3.3.2.4 for nærmere beskrivelse av forslaget.

Til § 9, nytt ellevte ledd

Nytt ellevte ledd medfører at Finanstilsynet i forskrift kan fastsette at grupper av foretak skal unntas fra å utliknes for Finanstilsynets utgifter ved tilsyn med betalingssystemloven, de alminnelige bestemmelser om verdipapirhandel og med det generelle arbeidet knyttet til infrastrukturen i verdipapirmarkedet. Det vises til punkt 3.3.1.4 for nærmere beskrivelse av forslaget.

5.2 Til endringene i verdipapirhandelloven

Til endringen i § 3-1 første ledd

Det føyes til en henvisning til nummeret i EØS-avtalen hvor markedsmisbruksforordningen er inntatt for å bringe bestemmelsen i samsvar med anbefalt inkorporasjonsteknikk for forordninger.

Videre gjennomføres SMB-vekstmarkedsforordningen ved inkorporasjon. Endringene i markedsmisbruksforordningen som følger av SMB-vekstmarkedsforordningen, gjelder da som norsk lov. Det vises til punkt 2.2.2–2.2.7 for beskrivelse av endringene i markedsmisbruksforordningen.

Til ny § 3-4 a

Bestemmelsen innebærer at det gjøres unntak fra hovedregelen for utstedere av finansielle instrumenter som er tatt opp til handel på SMB-vekstmarked i markedsmisbruksforordningen, slik den lyder etter gjennomføring av SMB-vekstmarkedsforordningen. Innsidelister for utstedere av finansielle instrumenter som er tatt opp til handel på et SMB-vekstmarked i Norge, skal omfatte alle personer som er nevnt i markedsmisbruksforordningen artikkel 18 nr. 1 bokstav a. Det vises til drøftelsen i punkt 2.2.2.

Til endringen i § 7-1 første ledd

Det føyes til en henvisning til nummeret i EØS-avtalen hvor prospektforordningen er inntatt for å bringe bestemmelsen i samsvar med anbefalt inkorporasjonsteknikk for forordninger.

Videre tilføyes SMB-vekstmarkedsforordningen som en endringsforordning til prospektforordningen. Endringene i prospektforordningen som følger av SMB-vekstmarkedsforordningen, vil gjelde som norsk lov. Det vises til punkt 2.2.8–2.2.10 for beskrivelse av endringene i prospektforordningen.

5.3 Til endringen i lov om Bankenes sikringsfond

Til § 3:

Endringen i annet ledd innebærer at Finansdepartementet kan oppnevne medlemmer til Bankenes sikringsfonds styre for inntil fire år av gangen. Det vises til drøftelsene i punkt 4.4.

Til forsiden