Prop. 55 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet (ekstraordinære strømutgifter)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Stortinget har vedtatt en midlertidig strømstønadsordning for husholdninger som skal kompensere for ekstraordinære strømutgifter, jf. Prop. 44 L (2021–2022) og Prop. 45 S (2021–2022). Ordningen gjelder husholdningenes strømforbruk fra og med desember 2021 til og med mars 2022.

Regjeringen har i Prop. 50 L (2021–2022) fremmet forslag om endringer i den midlertidige strømstønadsloven hvor det blant annet foreslås å øke stønadsgraden under ordningen for forbruk i perioden januar, februar og mars 2022 fra 55 prosent til 80 prosent. I Prop. 51 S (2021–2022) fremmet regjeringen forslag om økt bevilgning under strømstønadsordningen knyttet til økt stønadsgrad for husholdninger.

Regjeringen foreslår nå å utvide den midlertidige stønadsordningen for husholdninger til å inkludere fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og ikke-seksjonerte boligsameier (boligselskap). I Prop. 44 L (2021–2022) fremgikk det at det var behov for mer tid til å finne løsninger for dette. I denne proposisjonen legger regjeringen fram bevilgningsforslag knyttet til utvidelsen av den midlertidige stønadsordningen til å inkludere fellesmålt husholdningsforbruk i boligselskap.

Regjeringen har for øvrig varslet at den vil fremme forslag om å inkludere landbruket inn under strømstønadsordningen, men hvor kompensasjon utbetales av Landbruksdirektoratet. Regjeringen vil fremme en egen proposisjon om innretning av og kompensasjon til landbruket.