Prop. 56 LS (2017–2018)

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen

Til innholdsfortegnelse

21 Administrativ inndragning

21.1 Gjeldende rett

Personopplysningsloven åpner ikke for administrativ inndragning i dag.

21.2 Forordningen

Forordningen har ingen bestemmelser om administrativ inndragning, men artikkel 58 nr. 6 åpner for at tilsynsmyndighetene kan få utvidet kompetanse, herunder rett til å ilegge administrative reaksjoner.

21.3 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet ingen regler om administrativ inndragning, men ba om høringsinstansenes syn på om Datatilsynet bør gis slik adgang. Departementet viste til at det fremgår av Prop. 62 L (2015–2016) punkt 32.4.2 side 184–186 at gode grunner taler for at et forvaltningsorgan gis myndighet til administrativ inndragning når det har adgang til å ilegge overtredelsesgebyr. Departementet viste også til drøftelsen i NOU 2003: 15 Fra bot til bedring punkt 13.7 side 228–232.

21.4 Høringsinstansenes syn

Administrasjonen i De nasjonale forskningsetiske komiteene uttaler at ved eventuell lovfesting oppfordres departementet til å gjøre unntak slik at forskning ikke blir utsatt for administrativ inndragning.

Arbeidsgiverforeningen Spekter uttaler at dersom det innføres en hjemmel for Datatilsynet til å foreta administrativ inndragning må det fastsettes tilstrekkelige rettsikkerhetsgarantier. Arbeidsgiverforeningen Spekter er videre enig i at et vedtak om inndragning bør kunne prøves fullt ut av domstolene og ikke bør tvangsfullbyrdes før vedtaket er endelig

Brækhus Advokatfirma DA er enig med departementet i at det vil kunne oppstå vansker med å kategorisere og kvantifisere hvilken økonomisk fordel en virksomhet har hatt ved overtredelse av personvernlovgivningen. Brækhus Advokatfirma DA viser til at dette særlig gjelder for de tilfeller der en virksomhet har samlet inn eller for øvrig behandlet personopplysninger i større grad enn det var rettslig grunnlag for, og at det høye bøtenivået som følger av forordningens sanksjoneringsregime, i stor grad vil kunne ta høyde for eventuell kausal og synbar økonomisk vinning. Hva gjelder inndragning av gjenstander benyttet ved overtredelse av personopplysningsloven, stiller Brækhus Advokatfirma DA seg positiv til slik adgang til inndragning og er enig med departementet i at en slik adgang bør bygge på straffelovens bestemmelser om inndragning.

Politidirektoratet uttaler at de er enig med Kripos i at administrativ inndragning ikke er tilstrekkelig begrunnet og at regler om dette ikke bør innføres før spørsmålet er nærmere utredet. Politidirektoratet viser også til Nordland politidistrikts uttalelse. Nordland politidistrikt uttaler at administrativ gjenstandsinndragning er lite praktisk og viser til at utstyr og gjenstander inndratt til fordel for det offentlige må antakelig selges, og at all håndtering av inndratt utstyr vil i ulike sammenhenger koste penger og personellinnsats. Nordland politidistrikt anser på den annen side at de muligheter for overtredelsesgebyrer som forordningen åpner for er mer enn tilstrekkelig til å sikre en sanksjon som ivaretar de samme hensyn som en administrativ inndragning. Dessuten vil eventuell fortsatt straffesanksjonering av lovovertredelser gi grunnlag for strafferettslig inndragning.

Næringslivets Hovedorganisasjon uttaler at det kan være grunn til at Datatilsynet skal kunne inndra gjenstander som har vært brukt ved overtredelsen, men at hjemmel til å inndra utbytte vil føre med seg en for stor grad av uforutsigbarhet og dermed risiko for overtredere.

Datatilsynet uttaler at de ikke har noen særlige synspunkter knyttet til administrativ inndragning, men at man ut fra Datatilsynets praksis og erfaring i liten grad har stått overfor tilfeller hvor inndragning hadde vært et ønsket virkemiddel, eller særlig egnet eller proporsjonalt. Datatilsynet uttaler at det i så fall måtte være tilfeller av ulovlig kameraovervåking eller liknende overvåkingstilfeller hvor det å inndra utstyret kunne være nødvendig, for eksempel bruk av overvåkingsutstyr som er laget for å være skjult og hvor man av hensyn til effektiv håndheving ikke kan la den behandlingsansvarlige få beholde utstyret fordi det er fare for gjentakelser.

Vestfold fylkeskommune mener at Datatilsynet ikke bør få adgang til administrativ inndragning og viser til at dersom departementet foreslår at overtredelser av ny personopplysningslov er straffbar, vil påtalemyndigheten i utferdigelse av forelegg ilegge inndragning eller domstolene ved dom kunne idømme inndragning.

Landsorganisasjonen i Norge uttaler at de ikke har noen ingen innsigelser til forslaget om å gi Datatilsynet adgang til administrativ inndragning, men stiller spørsmål til om administrativ inndragning vil være et praktisk virkemiddel.

Universitetet i Oslo støtter departementets vurderinger rundt hvorvidt Datatilsynet skal gis hjemmel til å inndra gjenstander som har vært brukt ved overtredelsen, eller er produsert ved eller har vært gjenstand for overtredelsen. Universitetet i Oslo er enig i at et vedtak om administrativ inndragning må kunne prøves fullt ut av domstolene og at vedtaket ikke skal kunne tvangsfullbyrdes før vedtaket er endelig.

Skattedirektoratet uttaler at de i hovedsak er enige i departementets vurdering såfremt det også fastsettes tilstrekkelige rettssikkerhetsgarantier, og at det derfor bør utredes om administrativ inndragning i sin helhet skal kunne prøves av domstolene, og om tvangsfullbyrdelse ikke kan utføres før endelig avgjørelse foreligger.

21.5 Departementets vurdering

Departementet foreslår ingen regler om administrativ inndragning i proposisjonen her. Departementet viser til at gjeldende personopplysningslov ikke inneholder regler om administrativ inndragning, og at dette dermed innebærer at gjeldende rett videreføres. Departementet viser videre til at høringsinstansene har vært delt i synet på om det bør fastsettes regler om administrativ inndragning og at det ikke synes å foreligge noe utpreget behov for dette på det nåværende tidspunkt. Departementet viser særlig til Datatilsynets uttalelse i denne forbindelse. Departementet mener likevel at spørsmålet om administrativt inndragning er et spørsmål det kan være grunn til å se nærmere på når den nye personopplysningsloven har fått virke over en periode.

Til forsiden