Prop. 56 LS (2017–2018)

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen

Til innholdsfortegnelse

35 Overgangsregler

Når det gjelder henvisninger i lovverket for øvrig til gjeldende personopplysningslov, har departementet tatt sikte på å foreslå endringer av samtlige henvisninger som forekommer. Dersom det likevel skulle forekomme henvisninger til gjeldende personopplysningslov som ikke er fanget opp av endringene som foreslås i proposisjonen her, må disse etter departementets syn leses som henvisninger til tilsvarende bestemmelser i ny personopplysningslov og forordningen. Der det i lovverket kun henvises til «personopplysningsloven», vil henvisningen etter ikrafttredelse av ny lov måtte leses som en henvisning til ny personopplysningslov.

Forordningen gjelder ikke for behandling av personopplysninger som ledd i straffegjennomføring eller i forsvarets etterretningstjeneste. I dag reguleres behandling av personopplysninger på disse områdene av gjeldende personopplysningslov samt bestemmelser i særlovgivningen. Nye lover om behandling av personopplysninger på disse områdene er under utarbeidelse. Det tas derfor sikte på å fastsette i overgangsreglene at gjeldende personopplysningslov fortsetter å gjelde for disse områdene inntil de nye reglene trer i kraft.

Det vil være en rekke saker som verserer for tilsynsmyndigheten og Personvernnemnda på ikraftsettingstidspunktet for den nye personopplysningsloven. Forordningen inneholder ingen overgangsbestemmelser som regulerer behandlingen av slike saker. Utgangspunktet vil være at vedtak hos Datatilsynet og Personvernnemnda vil måtte fattes på grunnlag av de til enhver tid gjeldende materielle regler.

Etter departementets syn må imidlertid saker om ileggelse av overtredelsesgebyr for behandling av personopplysninger vurderes etter de materielle reglene som gjaldt på behandlingstidspunktet. Dette vil hindre at de nye reglene gis tilbakevirkende kraft i strid med EMK artikkel 7 og Grunnloven § 97. EMD har i storkammerdom 17. september 2009 i saken Scoppola mot Italia innfortolket et krav i EMK artikkel 7 om at lempeligere strafferegler, vedtatt og trådt i kraft etter at lovbruddet fant sted, skal anvendes, jf. HR-2016-1982-A avsnitt 48. Departementet foreslår at en slik regulering tas inn i lovforslaget.

Departementet foreslår også at det tas inn en hjemmel i lovforslaget som gir Kongen kompetanse til å fastsette nærmere overgangsregler.

Behovet for overgangsregler i forbindelse med bortfall av konsesjoner og tillatelser etter den någjeldende personopplysningsloven § 9 tredje ledd omtales over i punkt 12.6.

Til forsiden