Prop. 65 L (2019–2020)

Lov om e-helse (e-helseloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om e-helse (e-helseloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om e-helse (e-helseloven) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden