Prop. 65 L (2019–2020)

Lov om e-helse (e-helseloven)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om e-helse (e-helseloven)

§ 1 Formål

Loven skal bidra til effektive og trygge pasientforløp og helse- og omsorgstjenester, av god kvalitet, ved å styrke og legge til rette for digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren. Loven skal også legge til rette for bedre nasjonal samordning og samhandling mellom forvaltningsnivåene.

§ 2 Virkning for Svalbard og Jan Mayen

Kongen kan gi forskrift om at loven helt eller delvis skal gjelde for Svalbard og Jan Mayen, og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forholdene.

§ 3 Nasjonal samordning

Nasjonale e-helsetiltak skal understøtte nødvendig samhandling i helse- og omsorgssektoren, til nytte for innbyggerne, pasienter og helsepersonell, styring, statistikk og vitenskapelige formål. Nasjonale e-helsetiltak skal bidra til bedre kvalitet i helse- og omsorgstjenestene, pasientsikkerhet, personvern og effektivisering.

Regionale helseforetak, helseforetak, statlig helseforvaltning, fylkeskommuner og kommuner skal i sitt arbeid med e-helsetiltak ta hensyn til nasjonal samordning og den nasjonale e-helseutviklingen. Det samme gjelder privat virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester etter avtale med regionale helseforetak, helseforetak, kommuner eller fylkeskommuner, eller som er godkjent for fritt behandlingsvalg etter spesialisthelsetjenesteloven § 4-3. E-helsetiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de legger til rette for elektronisk samhandling med andre virksomheter i helse- og omsorgstjenesten og bruk av nasjonale e-helseløsninger, jf. også spesialisthelsetjenesteloven § 3-2 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-10.

§ 4 Nasjonal e-helseportefølje

Regionale helseforetak, helseforetak, statlig helseforvaltning, fylkeskommuner og kommuner som planlegger e-helsetiltak med nasjonal betydning, skal forelegge planene for Direktoratet for e-helse, som beslutter om tiltaket skal inngå i den nasjonale e-helseporteføljen, jf. § 5 andre ledd bokstav e. Med nasjonal betydning menes at tiltaket har betydning for flere helseforetak eller flere kommuner, og at tiltaket i tillegg har potensial for gjenbruk i store deler av helse- og omsorgstjenesten eller betydning for nasjonale e-helseløsninger.

Direktoratet for e-helse skal i løpet av tre uker gi innmelder tilbakemelding dersom direktoratet foreslår at tiltaket skal inngå i den nasjonale e-helseporteføljen, eventuelt om det er behov for ytterligere dokumentasjon.

§ 5 Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse er et forvaltningsorgan underlagt departementet. Direktoratet skal gi råd til departementet og sektoren i saker om e-helse og legge til rette for nasjonal samordning og en helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling.

Direktoratet for e-helse skal blant annet

 • a) holde seg orientert om og informere om den nasjonale og internasjonale utviklingen innen e-helse og om relaterte utfordringer

 • b) utrede og foreslå nasjonale e-helsestrategier, -planer og -tiltak

 • c) utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale veiledere og retningslinjer om standarder, kodeverk, klassifikasjoner, terminologi, arkitektur, informasjonssikkerhet mv.

 • d) gi råd og veiledning i spørsmål om e-helse til departementet og til aktører som planlegger e-helsetiltak

 • e) føre en systematisk og offentlig oversikt (nasjonal e-helseportefølje) over e-helsetiltak med nasjonal betydning som er innmeldt etter § 4 og legge til rette for nasjonal samordning og prioritering

 • f) sikre en konsensusbasert styringsmodell for e-helse med bred sektordeltagelse som skal gi direktoratet råd i saker om e-helsetiltak med nasjonal betydning.

§ 6 Plikter for Norsk Helsenett SF

Norsk Helsenett SF er et statsforetak hvor eierskapet forvaltes av departementet. Norsk Helsenett SF skal på et egnet sikkerhetsnivå gjøre følgende nasjonale e-helseløsninger tilgjengelige for virksomheter i helse- og omsorgstjenesten:

 • a) elektronisk kommunikasjonskjede for sikker overføring av reseptinformasjon opprettet etter pasientjournalloven § 12

 • b) Nasjonal kjernejournal opprettet etter pasientjournalloven § 13

 • c) en kommunikasjonsløsning forbeholdt medlemmer, som inkluderer nasjonal infrastruktur, felles tjenester og felleskomponenter for utveksling av opplysninger med virksomheter i helse- og omsorgstjenesten, og som ivaretar høy grad av sikkerhet og tilgjengelighet

 • d) en nasjonal innbyggerportal med infrastruktur for kvalitetssikret helseinformasjon, selvbetjening, kommunikasjon, innsyn i egne helseopplysninger og digitale helsetilbud fra helse- og omsorgstjenesten og statlig helseforvaltning.

Norsk Helsenett SF skal gjøre den nasjonale innbyggerportalen som nevnt i første ledd bokstav d tilgjengelig for allmenheten.

Departementet kan gi forskrift om plikten etter første og andre ledd, blant annet om hvilke tjenester plikten gjelder, krav til tjenestenes innhold, medvirkning fra brukere og om dataansvar.

§ 7 Opplysninger fra Folkeregisteret

Når det er nødvendig for å løse oppgaver etter loven her, kan Norsk Helsenett SF

 • a) innhente personopplysninger fra Folkeregisteret uten hinder av taushetsplikt,

 • b) etablere en kopi av Folkeregisteret, som også kan sammenstilles med andre nødvendige opplysninger, og

 • c) dele opplysninger som nevnt i bokstav b med virksomheter i helse- og omsorgstjenesten og helse- og omsorgsforvaltningen, som selv har hjemmel til å motta slike opplysninger.

Departementet kan gi forskrift om dataansvar og behandling av opplysninger etter første ledd.

§ 8 Plikt til å gjøre nasjonale e-helseløsninger tilgjengelige i virksomheten

Departementet kan gi forskrift om at følgende virksomheter skal gjøre de nasjonale e-helseløsningene nevnt i § 6 første ledd tilgjengelige i virksomheten:

 • a) helseforetak

 • b) kommuner og fylkeskommuner

 • c) private virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester etter avtale med regionale helseforetak, helseforetak, kommuner eller fylkeskommuner

 • d) private virksomheter som er godkjent for fritt behandlingsvalg etter spesialisthelsetjenesteloven § 4-3.

Departementet kan gi forskrift om at apotek og bandasjister skal gjøre de nasjonale e-helseløsningene som nevnt i § 6 første ledd bokstav a og c tilgjengelige i virksomheten.

Departementet kan gi forskrift om plikten etter første og andre ledd, blant annet om hvilke tjenester plikten gjelder og når den skal gjelde for ulike virksomheter.

§ 9 Plikt til å betale for nasjonale e-helseløsninger

Departementet kan gi forskrift om at

 • a) regionale helseforetak og kommuner skal betale Norsk Helsenett SF for å gjøre de nasjonale e-helseløsningene som nevnt i § 6 tilgjengelige for allmennheten og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

 • b) apotek og bandasjister som har gjort den nasjonale e-helseløsningen som nevnt i § 6 første ledd bokstav a tilgjengelig i virksomheten, skal betale Norsk Helsenett SF for løsningen

 • c) virksomheter som har gjort den nasjonale e-helseløsningen som nevnt i § 6 første ledd bokstav c tilgjengelig i virksomheten, skal betale Norsk Helsenett SF for løsningen.

Departementet fastsetter samlet betalingspliktig beløp og hvor stor andel de enkelte virksomhetene skal betale. Ved beregningen av betalingen skal det tas hensyn til virksomhetenes nytte av løsningene og en hensiktsmessig fordeling av kostnader til nasjonale løsninger som kommer pasientene til gode.

Virksomhetenes samlede betaling skal ikke overstige de kostnadene Norsk Helsenett SF har til forvaltning og drift av løsningene.

Departementet gir forskrift om betalingsplikten, blant annet om hvilke tjenester plikten gjelder, og når den skal gjelde for ulike virksomheter, betalingspliktig beløp, innkreving og kontroll.

§ 10 Pålegg

Direktoratet for e-helse kan gi pålegg om å rette forholdene hvis regionale helseforetak, helseforetak, statlig helseforvaltning, fylkeskommuner eller kommuner ikke forelegger planer for e-helsetiltak av nasjonal betydning, jf. § 4 første ledd. Pålegget skal inneholde en frist for oppfyllelse.

Kommuner og fylkeskommuner kan klage på vedtak om pålegg etter første ledd og utøve andre partsrettigheter etter reglene i forvaltningsloven kapittel IV, V og VI og §§ 41 og 42.

§ 11 Ikrafttredelse

Loven trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer. Kongen kan bestemme at ulike deler av loven trer i kraft til ulik tid.

Til forsiden