Prop. 71 S (2015–2016)

Samtykke til tiltredelse av annen protokoll til Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt av 26. mars 1999

Til innholdsfortegnelse

6 Forelegging

6.1 Forelegging 2010

Forslag til proposisjon om tiltredelse av protokollen ble sendt på forelegging til departementene i brev av 10. desember 2010. Daværende Miljøverndepartementet viste til at det var gått fem år siden høringsrunden og at ingen hadde innvendinger til norsk ratifikasjon på daværende tidspunkt. Miljøverndepartementet viste spesielt til de gjennomførte endringene i straffeloven som er nødvendige for norsk tiltredelse, men som på det tidspunktet ikke hadde trådt i kraft.

Totalt har 13 av departementene gitt tilbakemelding. Ingen av dem hadde innvendinger til norsk tiltredelse. Av disse har følgende gitt kommentarer:

Forsvarsdepartementet påpekte at man også tidligere i høringen av spørsmålet om norsk tiltredelse har vist til at forsvarssektorens forpliktelser er oppfylt gjennom forsvarets kompetansesenter for kulturminnevern. Opplæring av militært personell i protokollen kan skje uten store administrative/økonomiske konsekvenser.

Videre hadde Forsvarsdepartementet kommentarer til den språklige omtalen av protokollen, samt til oppfølgingen av protokollen, da med særlig fokus på kategorien kulturverdier med krav på særskilt vern (enhanced protection). Forsvarsdepartementet understreket videre sitt syn når det gjelder konvensjonens system med merking av kulturminner og mener at dette bør gjennomføres på norsk territorium.

Justisdepartementet påpekte at de nødvendige endringene i straffeloven som departementet viste til i høringen i 2005 ennå ikke hadde trådt i kraft og at norsk tiltredelse ikke er mulig før lovendringene blir gjort gjeldende i norsk lov.

Utenriksdepartementet viste til spørsmålet om merking av kulturminner som gis beskyttelse etter protokollen, at dette spørsmålet også er diskutert i Kontaktutvalget for internasjonal humanitærrett, og at dette vil kunne gi bedre beskyttelse for kulturminner under væpnet konflikt.

6.2 Forelegging 2015

Forslag til proposisjon ble på nytt sendt på forelegging til departementene i brev av 3. desember 2015 fra Klima- og miljødepartementet. Departementet viste til tidligere hørings- og foreleggingsrunder og at tiltredelsen ikke tidligere hadde blitt gjennomført grunnet behovet for å endre straffeloven for å tilfredstille kravene i artikkel 15 i annen protokoll.

Totalt har tolv av departementene gitt tilbakemelding. Ingen av dem hadde innvendinger til norsk tiltredelse.

Forsvarsdepartementet viste til tidligere uttalelser om at det ved tiltredelse til protokollen vil innføringen av et særskilt vern for utvalgte kulturminner medføre at det blir forbudt å angripe objekter med særskilt vern, samt å bruke slike objekter eller deres umiddelbare nærhet til militære formål. Opphevelse av særskilt vern kan bare skje dersom objektet er blitt gjort til militært mål av motparten og det ikke finnes noe realistisk alternativ for å oppnå tilsvarende militær fordel. Forsvarsdepartementet viste til at beslutning om angrep da skal tas på «highest operational level of command», det vil si forsvarssjefsnivå. Dette i motsetning til Haag-konvensjonens generelle vern, som kan oppheves av bataljonssjef (med mulighet for å treffe beslutning på lavere nivå når omstendighetene gjør det nødvendig).

Forsvarsdepartementet påpekte at de militære begrensninger som særskilt vern vil kunne medføre i mange tilfeller kan bli uakseptable, og dermed svært vanskelige å håndtere. Forsvarsdepartementet viste til at et særskilt vern av kulturobjekter nær kommunikasjonsknutepunkter kan lamme eller forhindre militære operasjoner i store områder med kritiske konsekvenser for forsvaret av Norge. Forsvaret ved Forsvarsdepartementet må følgelig få vesentlig innflytelse på hvilke objekter som det skal søkes om å få forsterket beskyttelse for. Forsvarsdepartementet kan gi sin tilslutning til norsk tiltredelse av protokollen forutsatt at dette skjer.

6.3 Vurdering av uttalelsene

Når det gjelder utvelgelse av kulturverdier til oppføring på en liste for forsterket beskyttelse i henhold til protokollens artikkel 10, viser Klima- og miljødepartementet til kap 5.2 hvor det fremgår at dette er vurdert å ikke være aktuelt på nåværende tidspunkt. Dersom et slikt arbeid blir igangsatt vil Forsvaret ved Forsvarsdepartementet delta i identifisering og nominering av disse objektene. Utvelgelse av objekter med forsterket beskyttelse vil være grunnlag for en høring. En endelig liste over objekter som det eventuelt skal søkes om forsterket vern til etter protokollen vil måtte fastsettes i samråd med de berørte departementer.

Klima- og miljødepartementet ser for øvrig ikke at det er noen forhold som er til hinder for norsk tiltredelse nå.