Prop. 71 S (2015–2016)

Samtykke til tiltredelse av annen protokoll til Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt av 26. mars 1999

Til innholdsfortegnelse

7 Forholdet til norsk rett

Under høringen i 2005 (og foreleggingen i 2010) påpekte Justisdepartementet at norsk lov måtte endres for å tilfredsstille kravene i artikkel 15 i protokollen. Protokollens artikkel 15 omtaler alvorlige brudd på bestemmelsene i protokollen. Artikkel 15.1 omtaler hva som er å anse som alvorlige brudd, samt at artikkel 15.2 fastsetter at statsparten har plikt til å gjennomføre bestemmelser om brudd på protokollen i egen straffelov.

Straffeloven 2005 §§ 104 og 106 trådte i kraft 7. mars 2008 og den nødvendige endringen i straffeloven 1902 § 152 b trådte i kraft 21. juni 2013. Se for øvrig omtalen i Prop. 131 L (2012–2013) punkt 12.5.

Kravene i protokollens artikkel 21 b om ulovlig handel med kulturgjenstander dekkes av kulturminneloven §§ 23 a-f og § 27.

Tabell 7.1 viser kravene i protokollen og motsvarende bestemmelser i norsk lov.

Tabell 7.1 

Annen protokoll

Norske lover

Artikkel 15 nr. 1 bokstav a (gjøre kulturverdier under forsterket beskyttelse til gjenstand for angrep)

Straffeloven § 106 første ledd, bokstav f

Artikkel 15 nr. 1 bokstav b (bruke kulturverdier under forsterket beskyttelse som støtte for militære handlinger)

Straffeloven § 242 annet ledd

Artikkel 15 nr. 1 bokstav c (ødeleggelse eller tilegnelse av kulturverdier)

Straffeloven § 104 første ledd, bokstav b

Artikkel 15 nr. 1 bokstav d (gjøre kulturverdier til gjenstand for angrep)

Straffeloven § 106 første ledd, bokstav f

Artikkel 15 nr. 1 bokstav e (tyveri og plyndring mv. av kulturverdier)

Straffeloven § 104 første ledd, bokstav a

Artikkel 21 b (ulovlig utførsel og overføring av eiendomsrett til kulturverdier)

Kulturminneloven §§ 23 a-f (utførsel/innførsel)

Kulturminneloven § 27 (straffebestemmelser)