Prop. 71 S (2015–2016)

Samtykke til tiltredelse av annen protokoll til Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt av 26. mars 1999

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

En arbeidsgruppe under ledelse av Riksantikvaren har på oppdrag levert en rapport om status for gjennomføring av konvensjonen og protokollene og nødvendige oppfølgingstiltak. Rapporten ble sendt på høring til departementer og berørte parter samtidig med første foreleggingsrunde, i brev av 9. november 2010. I påvente av at arbeidet med tiltredelse til protokollen skulle komme i gang igjen etter de nødvendige lovendringene, har man avventet ferdigstillingen av denne rapporten. Riksantikvaren er nå bedt om å ferdigstille arbeidet. Klima- og miljødepartementet anser at lovendringene i straffeloven innebærer at Norge er klar til å gjennomføre protokollen. De forpliktelsene som ellers ligger i konvensjonen og protokollen, og som er omtalt i denne rapporten, er etter departementets oppfatning ikke til hinder for norsk tiltredelse til protokollen.

Flere departementer har allerede et ansvar for oppfølging av forpliktelsene som ligger i konvensjonen og som følger av tiltredelse til protokollen. Gjennomføringen av annen protokoll berører i hovedsak fagområder under Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, men gjelder også andre departementer med ansvar for museer, bibliotek og arkiv.

Rapporten om gjennomføring av konvensjonen og protokollen skal legges til grunn i den videre oppfølgingen av de norske forpliktelsene som statspart til konvensjonen og protokollen. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser forutsettes dekket innenfor de berørte departementers gjeldende budsjettrammer.

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig departement for konvensjonen og protokollen og vil følge opp konvensjonen i samarbeid med berørte departementer.